گفت‌وگو چیست؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان تطبیقی دانشگاه ادان و مذاهب قم

2 دانشجوی دکتری ادیان تطبیقی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

به ‌رغم توجه روزافزون به گفت‌وگوی ادیان و مکاتب در سطوح مختلف و پیدایش حجم عظیمی از ادبیات پژوهش در این عرصه، به ویژه در دو دهه اخیر، کمتر اندیشمندی واکاوی لایه‌های زیرین معنای گفت‌وگو را در دستور کار خود قرار داده است. این امر مهم در نوشتار حاضر محل توجه قرار گرفته است. لئونارد سویدلر، در مقاله حاضر، این تصور عمومی را که گفت‌وگوی ادیان مفهومی بدیهی و بی‌نیاز از تحلیل است، به چالش می‌گیرد. وی در مسیری که برای تبیین معنای مصطلح «گفت‌وگوی ادیان» می‌پیماید، با نگاهی ژرف، ابعاد متکثر موضوع را بررسی می‌کند. از این‌رو صرف نظر از چیستی گفت‌وگوی ادیان، در این مقاله به چرایی پیدایش گفت‌وگوی ادیان، متولیان آن، انواع‌گفت‌وگوی ادیان، اهداف، شیوه‌ها، موضوع و نیز هنگامة گفت‌وگوی ادیان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها