تاریخ جنبش فمنیسم در یهودیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر حوزة زبان‌های سامی و مطالعات یهودی و از شخصیت‌های برجستة جهان عرب.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان غیر ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

3 دانشجوی کارشناسی ارشد ادیان غیرابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

فمینیسم، جنبشی است که در پی تغییر جهان جدید به جهانی بهتر و عادلانه‌تر برای زنان است. مفهوم جنسیت و معنای رایج آن برای نخستین بار در قرن نوزدهم به ظهور رسید. بعدها در دهه 1970، جنبش فمینیسم پژوهش در مقوله جنس را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد. جنبش فمینیسم در یهودیت در نیمه دوم قرن بیستم در آمریکا به وجود آمد که بعدها به جنبش آزادی زن معروف شد که هم‌زمان با جنبش دوم فمینیسم در آمریکا بود؛ چون قبل از آن حرکتی فمینیستی در آمریکا در اوایل قرن بیستم به وجود آمده بود. این جنبش در مقابل حاخام­هایی شکل گرفت که به زنان اجازه حضور در اجتماع را نمی‌دادند. از مطالبات این جنبش تحقق حضور زنان در موقعیت ریاست یهودیت، برابری زنان و مردان در امور عبادی، دینی و کنیسه است. همچنین این جنبش می‌خواهد زنان بتوانند حاخام شوند، در کنیسه سرود دینی بخوانند، عضو مجالس کنیسه باشند و عهده‌دار تربیت دینی شوند. این تقاضاها در مراحل بعدی گسترده‌تر شد. این مقاله مروری است بر نحوه شکل‌گیری جنبش فمینیسم در یهودیت و مطالبات آنها.

کلیدواژه‌ها


Biale R. (1984). Women and Jewish Law, New York: Schocken Books.
Freedman, S. G. (2000). Jew vsJewThe Struggle for the Soul of American Jewry, New York: Simon & Schuster.
Haker, H.; Ross, S.; M-Th. Wacker (eds.) (2006). Women Voices in the World Religion, London: SCM Press.
Heschel, S. (1983). On Being a Jewish Feminist, New York: Schocken Books.
Jewish Chronical Newspaper, 18/5/2001
Jewish Chronical Newspaper, 30/4/2010
Neusner, J.; Avery-Peck, A. (eds.) (2001). The Blackwell Reader in Judaism, Oxford and Malden, MA: Blackwell Publishers
Shahak I.; Mezvenisky, N. (1999). Jewish Fundamentalism in Israel, London: Pluto Press.
Sheridan, S. (ed.) (1994). Hear Our VoiceWomen Rabbis Tell their Stories, London: SCM Press.
Silberman, Charles E. (1986). A Certain People: American Jews and Their Lives Today, USA: Summit Books.
Talmud Torah, Law (1970). Translated by Eliyahu Touger, Maimonides.
Wertheimer, J. (1993). A People DividedJudaism in contemporary America, New York: Basic Books.