فرجام‌شناسی فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

2 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

چکیده

 برای همۀ انسان‌ها، واقعیت فرجام‌شناسانه فردی مرگ وجود دارد. در حالی ‌که همه افراد دچار مرگ جسمانی می‌شوند، فقط آنانی که ایمان نیاورده‌اند مرگ معنوی را نیز تجربه می‌کنند. در این نوشتار، ابتدا نویسنده نکاتی را دربارۀ مرگ، مانند واقعیت و ماهیت مرگ، بیان می‌کند. آنگاه، بر دشواری آموزۀ عالم برزخ تمرکز می‌کند. سپس، مسئلۀ دشوار عالم برزخ از منظر سه دیدگاه معاصر بررسی می‌شود؛ و در ادامۀ آن، راه‌حلی برای اشکالات عرضه می‌شود. در پایان، جمع‌بندی کوتاهی از مطالب، یعنی نکات ضمنی و استنباط‌ها دربارۀ مرگ و عالم برزخ، ذکر می‌شود؛ و البته، خاطرنشان می‌شود که سزاوار است پاسخ‌هایی برای مسائل راجع به مرگ و عالم برزخ تدارک دیده شود.

کلیدواژه‌ها


Addison, James (1931). Life in beyond Death in the Beliefs of Mankind, Boston: Houghton Mifflin.
Augustine (1902). Anti-Pelagian Writings, in: Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian church, vol. 5, ed. Philip Schaff, New York: Scribner.
Bates, Ernest S.; Dittemore, John V. (1932). Mary Baker Eddy: The Truth and the Tradition, New York: Alfred A. Knopf.
Berkhof, Louis (1953). Systematic Theology, Grand Rapids: Erdmans.
Boettner, Loraine (1960). “The Intermediate State,” in: Baker’s Dictionary of Theology, ed. Everett F. Harrison, Grand Rapids: Baker.
Brunner, Emil (1962). The Christian Doctrine of the Church, Faith, and the Consummation, Philadelphia: Westminster.
Davies, W. D. (1970). Paul and Rabbinic Judaism: Some Elements in Pauline Theology, London: SPCK.
Fosdick, Harry E. (1933). The Modern Use of the Bible, New York: Macmillan.
Harris, C. (1955). “State of the Dead (Christian),” in: Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, New York: Scribner.
Helm, Paul (1978). “A Theory of Disembodied Survival and Re-embodied Existence,” in: Religious Studies 14, no. 1, pp. 15-26.
Hoekema, Anthony (1963). The Four Major Cults, Grand Rapids: Eermans.
Jaspers, Karl (1951). The Way to Wisdom, trans. Ralph Manheim, New Haven, CT: Yale University Press.
Jeremias, Joachim (1964-76). “ƴέɛννα,” in: Theological Dictionary of the New Testament, ed. Gerhard Kittle and Gerhard Friedrich, trans. Geoffrey W. Bromiley, 10 vols., Grand Rapids: Eerdmans.
Pohle, Joseph (1917). Eschatology; or, The Catholic Doctrine of the Last Things: A Dogmatic Treatise, St. Louis: B. Herder.
Purtill, Richard L. (1975). “The Intelligibility of Disembodied Survival,” in: Christian Scholar’s Review 5, no. 1, pp. 3-22.
Seven-day Adventists Answer Questions on Doctrine, Washington: Review & Herald
Snowden, James (1920). The Truth about Christian Science, Philadelphia: Westminster.
Strong, Augustus H. (1907). Systematic Theology, Westwood, NJ: Revell.