نویسنده = رضا گندمی
یهودیت و الهیات جهانى

دوره 7، شماره 28، اسفند 1384، صفحه 175-187

دن کوهن شربوک؛ رضا گندمی


اندیشه قوم برگزیده در یهودیت

دوره 7، شماره 26، شهریور 1384، صفحه 63-102

رضا گندمی


کتاب مقدس و پلورالیزم دینى

دوره 6، شماره 23، آذر 1383، صفحه 95-118

ریچارد جی. پلانتینگا؛ رضا گندمی


نودینى در یهودیت

دوره 6، شماره 21، خرداد 1383، صفحه 121-148

رضا گندمی


الهیات و فهم علمى

دوره 4، شماره 15، آذر 1381، صفحه 167-192

پیتر بایرن؛ رضا گندمی