نویسنده = محمد کاظم رحمتی
مواجهه قرائیم با تفکر ابوالحسین بصری

دوره 9، شماره 33، خرداد 1386، صفحه 171-192

زابینه اشمیتکه؛ محمد کاظم رحمتی


حسین بن حمدان خصیبى و اهمیت وى در تکوین نُصیریه

دوره 8، شماره 30، شهریور 1385، صفحه 173-208

محمد کاظم رحمتی


مأخذشناسى پژوهش هاى کلامى در غرب

دوره 5، شماره 19، آذر 1382، صفحه 141-198

محمد کاظم رحمتی


دانش نامه دین (دائو، سپنته آرمئی تی، مطرّفیه)

دوره 5، شماره 19، آذر 1382، صفحه 199-206

ابوالفضل شجاعی؛ سید حسن حسینی؛ محمد کاظم رحمتی


بررسى ستیزه هاى دیرین درباره تحریف قرآن

دوره 3، شماره 11، آذر 1380، صفحه 41-78

حسین مدرسی طباطبایی؛ محمد کاظم رحمتی


نگاهی به مکتب متأخر معتزله

دوره 3، نهم و دهم، شهریور 1380، صفحه 83-93

محمد کاظم رحمتی


ابن ریوندی و کتاب الزمرد

دوره 1، سوم و چهارم، آذر 1378، صفحه 197-220

محمد کاظم رحمتی