نویسنده = حمیدرضا شریعتمداری
جایگاه اعتقادی امامت از منظر امام خمینی (ره)

دوره 6، شماره 21، خرداد 1383، صفحه 67-90

حمیدرضا شریعتمداری


رازورزى صوفیانه

دوره 4، شماره 15، آذر 1381، صفحه 11-28

ویلیام مونتگُمری وات؛ حمیدرضا شریعتمداری


تقریب مذاهب اسلامى; گامى به پیش

دوره 2، شماره 7، آذر 1379، صفحه 129-134

امام موسی صدر؛ حمیدرضا شریعتمداری


ادیان در خدمت انسان

دوره 2، شماره 6، شهریور 1379، صفحه 35-46

امام موسی صدر؛ حمیدرضا شریعتمداری


معرفى مجله المشرق

دوره 2، شماره 5، خرداد 1379، صفحه 209-236

حمیدرضا شریعتمداری


اسلام و مقتضیات جهان معاصر

دوره 1، سوم و چهارم، آذر 1378، صفحه 57-64

حسن جابر؛ حمیدرضا شریعتمداری


درآمدی بر گفتگوی اسلام و مسیحیت

دوره 1، سوم و چهارم، آذر 1378، صفحه 260-272

حمیدرضا شریعتمداری


دائرة المعارف یهود

دوره 1، شماره 2، شهریور 1378، صفحه 231-248

حمیدرضا شریعتمداری


اَفراهاط ]فرهاد[حکیم پارسى

دوره 1، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 156-173

حمیدرضا شریعتمداری