دوزخ در کتاب مقدس و الاهیات مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

چکیده

«دوزخ» واژه‌ای است که از گذشته‌های بسیار دور در میان اقوام گوناگون به ‌کار می‌رفته است. در میان توتون‌های اولیه، «دوزخ» به مکانی در زیرِ زمین اشاره داشت که ارواح همهٔ مردگان پس از مرگ به آنجا برده می‌شد. در مسیحیت، امروزه واژهٔ «دوزخ»، که در نقطهٔ مقابل بهشت جاودان است، عمدتاً به مکان مجازات شیطان و همهٔ افرادی اشاره دارد که بدون توبه از گناهان مهم از دنیا رفته‌اند. اما مستندات مسیحیان برای اثبات باور به دوزخ چیست؟ نکتهٔ دیگر، مدت و ماهیت مجازات‌های دوزخ است که از صدر مسیحیت تا به امروز، محل اختلاف نظر بوده است. مقالهٔ حاضر پس از ذکر نام‌های دوزخ و ویژگی‌های دوزخ در کتاب مقدس، خطوط کلی مفهوم الاهیاتی «دوزخ» را بیان می‌کند؛ آنگاه، مستندات مسیحیان برای این باور را می‌کاود و در ادامه سه نظریهٔ مشروط‌انگاری، همه‌رستگارانگاری و ابدیت‌انگاری را در باب مجازات دوزخ بیان می‌کند؛ و در نهایت، مقوله‌های تأثیرگذار در بسط آرای الاهیاتی در باب دوزخ را برمی‌شمرد.

کلیدواژه‌ها


منابع

Antoine, P. (1928). Dictionnaire de la Bible, suppl. ed. L. Pirot, et al., Paris.
Bernard, P. (1911-12). Dictionnaire apologétique de la foi catholique, ed. A. D’ALÈS, Paris.
De Lavalette, H. (1951). Eschatologie in Handbuch der Dogmengeschichte, ed. M. Schmaus and A. Grillmeier, Freiburg.
Dictionnaire de théologie catholique: Tables générales (1951). Paris.
Gnilka, J. (1957-65). Lexikon für Theologie und Kirche, ed. J. Hofer and K. Rahner, Freiberg.
Grant, F. C. & et al. (1957-65). Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3d ed., Tübingen.
Hartman, L. (tr. and adap.) (1963). Encyclopedic Dictionary of the Bible, New York.
Kelly, J. N. D. (1960). Early Christian Doctrines, 2d ed., New York.
Richard, M. (1903-50). Dictionnaire de théologie catholique, ed. A. Vacant, et al., Paris.
Schmaus, M. (1959). Von den letzten Dingen, 5th ed., Munich.
Schnackenburg, R. (1963). God’s Rule and Kingdom, tr. J. Murray, New York.
The Coming of His Kingdom (1963). tr. A. V. Littledale, New York.
Winklhofer, A.; Fries, H. (eds.) (1962-63). Handbuch theologischer Grundvegriffe, Munich.