وساطت روحى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

«عصر جدید» (New Age) یکی از جنبش‌های نوپدید دینی است که شبکه‌ای گسترده از افراد و گروه‌های کمابیش همپوش با معتقدات و جهت‌گیری‌های بسیار متفاوت آن را پی‌گیری می‌کنند. هدف مشترکی که این افراد و گروه‌ها را به هم پیوند می‌دهد، تلاش برای دگرگونی افراد و جامعه از طریق آگاهی معنوی است. «وساطت روحی» از مفاهیم بسیار معروف و متداول در «عصر جدید» است که بی‌شباهت با دریافت الهام و وحی نیست. از این‌رو، نویسنده این پدیده را ذیل «وحی‌های ملفوظ» بررسی می‌کند؛ گرایشی قوی نیز وجود دارد که مدعی است تمامی وحی‌های گذشته را باید وساطت روحی تلقی کرد. نویسنده پس از بحثی دربارة وساطت روحی و وحی‌های ملفوظ، به بحث دربارة انحای وساطت روحی و فرایندهای تحولی می‌پردازد. در پایان مقاله نیز، به اختصار، منابع مربوط به وساطت روحی را که برای تحلیل در این مقاله گزینش شده‌اند، معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


Andersom, Rodger (1988), "Channeling", Parapsycology Review 19:5.
Babbie, Eral (1990), "Channels to Elsewhere", in: Robbins & Anthony, In Gods We Trust.
Barren, Th.P van (1951), Voorstellingen van openbaring phaenomenologisch beschouwd: Proeve van inleidend onderzoek, voornmelijk aan de hand der primitive en oude godsdiensten, Utrecht Schotnus & Jens.
Hastings, Arthur (1991), "With the Tongues of Man and Angels: A Study of Channeling", Holt, Fort Worth: Rinehart & Winston inc.
Klimo, Jon (1987), Channeling: Investigations on Receiving Information From Paranormal Sources, Wellingborough: Aquarian Press.
Knight, J. Z. (1987), A State of Mind: My Story- Ramtha: The Adventure Begins, New York: Warner Books.
Lanczkpwski, G. (1986), "Inspiration: Religionsgeschichtlich", in: Die Religion in Geschichte und Gegenwart, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tubingen, reper: Vol. 3, 773-775.
Riordan, Suzanne (1990), "Channeling", in: Clark & Kelley Melton, New Age Ensyclopedia, 97-104.
Roberts, Jane (1981), The God of Jane: A Psychic Manifesto, New York: Prentice Hall Press.
Roman, Sanaya (1986), Personal Power through Awareness: A Guidebook for Sensitive People, Tiburon: H. J. Karmer.
Skutch, Robert (1984), Journey without Distance: The Story behind A Course of Miracles, Berkley, Celestial Arts.
Spangler, David (1976), Revelation: The Birth of a New Age, Findhorn Foundation: The Park, Forres 1977.
Sugrue, Thomas (1970), There is a River: The Story of Edgar Cayce (1942), New York: Dell Publ.
Zakav, Gary (1979), The Dancing Wu-Li Masters: An Overview of the New Physics, New York: William Marrow & Co.