آیین ﺳﻴﻜﻬ؛ نگاهی از فراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ادیان غیرابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب

2 پژوهشگر دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

اولین گام در شناخت هر دین، کسب تصوری جامع از جغرافیای عقاید و مناسک آن دین است؛ زیرا تبیین درست مفاهیم مطرح در آن دین ما را به آنچه مورد تأکید آن دین است راهنمایی می‌کند. بدیهی است هر محقق دینی در درجه اول به جست‌وجوی این است که بداند دین مورد مطالعه چه نگاهی به جهان یا خلقت و آفریننده دارد، مؤسس آن خود را چگونه توصیف می‌نماید، راه دست یافتن به نجات و رستگاری را چه می‌داند، اخلاقیات در آن چه جایگاهی دارند، مهم‌ترین نمادهای آن دین کدام است، پیروان آن به چه مناسکی ملتزم‌اند، مهم‌ترین متون مقدس آن کدام‌اند، آن دین امروزه در کدام مناطق دنیا و چه تعداد پیرو دارد و مسائلی از این قبیل. برای داشتن این تصویر باید نگاهی از فراز به آن دین انداخت. مقاله حاضر به دنبال آن است که با چنین نگاهی، تصویری کلی اما دقیق از یکی از جوان‌ترین ادیان جهان ارائه دهد. مطالب ارائه شده در این مقاله می‌تواند برای بسیاری از افراد اولین گام برای شناخت آیین سیکه‍ و مقدمه‌ای برای تحقیقات بیشتر دربارة این آیین باشد.

کلیدواژه‌ها


آزادفاروقی، عمادالحسن (1986)، دنیا کهِ برهِ مذهب‌، دهلی نو: جامعه لِمتد‌، (اردو).
ﺳﻨﮕﻬ، جودﻫ (بی‌تا)، گورو صاحب اور وید، امریتسر: وزیر هند پریس، نسخه خطی (اردو).
سینگ سامبهی، پیارا، و دبلیو اوون کول (1369)، سیک‌ها: معتقدات مذهبی و رویّة آنان، فیروز فیروزنیا‌، تهران: توسعه‌‌.
ﺳﻴﻨﮕﻬ، سودهی تیجا‌ (1997)، وچترجیون دس پاتشاهی‌، امریتسر: مائی سیوا (اردو).‌
Bala, Shashi (1999), Sikh Metaphysics, Amritsar: Singh Bros.
Bowker, John (1997), The Oxford Dictionary of World Religions, New York: Oxford University Prees.
Chander Dogra, Ramesh and Gobind Singh Mansukhani (1997), Encyclopaedia Of Sikh Religion and Culture, Delhi: Vikas Publishing House.
D. Baird, Robert (1995), Religion in Modern India, New Delhi: Manohar.
Dhillon, Harish (2000), The Lives and Teachings of The Sikh Gurus, Delhi: UBSPD.
Duggal, K. S. (1997), Sikh Gurus Their Lives and Teachings, Delhi: UBSPD.
Eliade, Mircea (ed.) (1987), The Enyclopediya of Religion, New York: Macmillan.
Gupta, Hari Ram (2000), History of the Sikhs, New Delhi: Munshiram Manoharlal.
 Hinnells, John R. and W. Owencole (1996), A new Hand book of Living Religions, Oxford: Black well Publishers.
Howley, John and Hada Bharata Dasa (1996), Holy Places and Temples of India, New Delhi: Spiritual Guide.
Lopez, S. (1998), Religions of India in Practice, New Delhi: Mnshiram Manoharlal.
Madan, T. N. (1998), Modern Myths locked Minds, Delhi: Oxford University Press.
Mansukhani, S. G. (2004), Introduction to Sikhism, New Delhi: Hemkunt press.
McLeod, W. H. (2002), Historical Dictionary of Sikhism, UK: Oxford.
___________ (2005), Sikhs of the Khalsa A Histoty of the Khalsa Rahit, New Delhi: Oxford India Paperbacks.
___________ (2000), Exploring Sikhism, New Delhi: Oxford University.
___________ (1999), Sikhs and Sikhism (The Sikh Scriptures), New Delhi: New York: Oxford University.
Mittal, Sushil and Gene Thursby (2006), Religions of South Asia, London and New York: Routledge.
Nigosian, S. A. (1994), World Faiths, New York: Martins Press.
Owen Cole, W. (2004), Six World Faiths, London: Continuum.
___________ and Peggy Morgan (2000), Six Religions, England: Stanly Thornes.
___________ and Piara W. Singh Sambhi, (1989), The Sikhs Their Religious Beliefs and Practices, London: Routledge.
___________ and Piara W. Singh Sambhi, (1997), A popular Dictionary of Sikhism, USA: Curzon Press.
Shromnī Gurdwārā prabandak committee (1998), Sikh Rehat Maryada, Amritsar: Dharam prachār committee, (Gurmukhi).
Singh Caveeshar, Sardul (2000), OF SIKHISM, Patiala: Phulkian Press.
Singh, Avtar (1996), Ethics of The Sikhs, Patiala: Punjabi University.
Singh, Dalip (1979), Sikhism, New Delhi: Bahri Publications.
Singh, Gopal (1971), The Religion of the Sikhs, Bombay: Asia Pablishing House.
Singh, Harbans (1999), The Heritage of the Sikhs, New Delhi: Manohar.
___________ (2001), The Encyclopaedia of Sikhism, Patiala: Punjabi University.
Singh, Ishar (1985), The Philosophy of Guru Nanak, New Delhi: Atantic.
Singh, Jagraj (2009), a Complete Guide to Sikhism, Chandigarh: Unistar.
Singh, Jodh (1993), Sikh Dharm or Darshan ki Ruprekha, Delhi: National Book Shop.
___________ (2000), Outlines of Sikh Philosophy, Patiala: Sikh Heritage Publications.
Singh, Sangat (2001), The Sikh in History a Millennium Study, New Delhi: Uncommon Books.
Singh, Wazir (1999), Sikhism Philosophy and Culture, Delhi: National Book Shop.
"Information About Neeldhari" (n.d), Retrieved from http://neelabanna.weebly.com /neeldhari.html.
"Neeldhari Panth" (30 October 2009), Retrieved from http://www.sikhiwiki.org /index.php/Neeldhari_Panth.
"Nirmala" (16 August 2008), Retrieved from http://www.sikhiwiki.org/ index.php/ Neeldhari_Panth.