تفاسیر مهم مسیحی دربارة بازگشت مسیح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح چهار مؤسسة بین المللی مطالعات اسلامی

چکیده

بازگشت مسیح یکی از آموزه­های مهم الاهیاتی در مسیحیت است که بخش زیادی از فرجام‌شناسی مسیحی را به خود اختصاص داده است. در طول تاریخ مسیحیت، همواره قاطبة مسیحیان باور داشته‌اند که مسیح در آخرالزمان در کمال شکوه و جلال باز خواهد گشت تا عمل نجات‌بخش خویش را که با ظهور اولیه‌اش بشارت داده شده است، به انجام برساند و ملکوت الاهی را در شکل کاملش برقرار سازد. البته این مسئله به این معنا نیست که همة مسیحیان تلقی و فهم یکسانی از این آموزه داشته‌اند یا دارند؛ بلکه در شرایط زمانی و اجتماعی متفاوت و یا در بستر گرایش‌های مختلف فکری، تفاسیر گوناگونی از این آموزه مطرح شده است. برخی با تمسک به معنای ظاهری آیات مربوط به این واقعه، به بازگشت و رجعت جسمانی و فیزیکی مسیح و سلطنت ظاهریِ هزارسالة او معتقد بوده­اند و برخی دیگر با رویکردی تأویلی، به روحانی‌سازی این آموزه دست یازیده­اند. در این نوشتار ضمن آشنایی با مفهوم بازگشت مسیح، بررسی تفاسیر مختلف این آموزه را در برهه‌های خاصی از تاریخ مسیحیت پی می‌گیریم؛ این مقاطع عبارت‌اند از دورة عهد جدید، دورة آبای کلیسا، قرون وسطا، و (تفاسیر کاتولیکی و پروتستانی) در دورة مدرن.

کلیدواژه‌ها


کتاب مقدس (1985)، به همت انجمن پخش کتب مقدسه.
آژیر، اسدالله (1384)، بررسی ‌آموزة ظهور منجی ‌در ادیان ‌ابراهیمی، پایان‌نامه دورة دکتری، قم: ‌
دانشگاه قم.
الامیرکانی، جیمس انس (1890)، نظام التعلیم فی علم اللاهوت القویم، بیروت: مطبعة الامیرکان.
ایلخانی، محمد (1382)، تاریخ فلسفه در قرون وسطا و رنسانس، تهران: سمت.
برانتل، جرج (1381)، آیین کاتولیک، ترجمه حسن قنبری، قم: مرکز مطالعات ادیان و مذاهب.
تعالیم کلیسای کاتولیک (مجموعه مترجَم گروهی)، ترجمه احمدرضا مفتاح و دیگران، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، در دست انتشار.
تیسن، هنری (1356)، الاهیات مسیحی، ترجمه ط. میکائیلیان، تهران: انتشارات حیات ابدی.
حمودی، صبحی (1994)، معجم الایمان المسیحی، بیروت: دارالمشرق.
صادق‌نیا، مهراب (1388)، «گونه­شناسی اندیشه منجی موعود در مسیحیت»، گونه­شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان (مجموعه مقالات)، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
عدلی، محمدرضا (1389)، فرجام‌شناسی مسیحی، قم: نشر ادیان.
کونگ، هانس (1384)، تاریخ کلیسای کاتولیک، ترجمه حسن قنبری، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
لین، تونى (1380)، تاریخ تفکر مسیحى، ترجمه روبرت آسریان، تهران: نشر و پژوهش فروزان روز.
مجتبایی، فتح­الله (1367)، «آخرالزمان در مسیحیت»، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج 1، تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
مک‌گراث، الستر (1384)، درسنامة الاهیات مسیحی، ترجمه بهروز حدادی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
نجیب، کلام (1997)، المجیئ الثانی و نهایة التاریخ، قاهرة: دارالثقافة.
 
Bultmann, R. (1958), Primitive Christianity in its Contemporary Setting, New York.
Catechism of the Catholic Church (CCC) (1994), Irland, Veritas.
Ceroke, C.P. (2003), "Parousia" in: New Catholic Encyclopedia, Bernard L. Marthaler (ed.), vol. 10, Usa: Thomsom Gal.
David, L. Rowe (2000),"Protestantism", in: Encyclopedia of Millennialism and Millennial Movements, London: Routledge.
Dodd, C. H. (1958), The Authority of the Bible, New York: Fount.
Grant, R. M. (1963), A Short History of the Interpretation of the Bible, New York: Augsburg Publishers.
Hatch, E. (1957), The Influence of Greek Ideas on Christianity, New York: Harper Torchbooks.
McGinn, B. (2001),"Froms of Catholic Millenarianism: A Brief Overview" in: Catholic Millenarianism, Kottman Karl A (ed.), Boston: Kluwer Academic Publishers.
Rechrd, A. (2000), Encyclipdia Millennialism, London: Rotlrdge.
schroeder, f. (2003), "st. paul, apostle" in: New Chatolic Encyclopedia, Bernard L. (ed.), vol. 11, Usa: Tomson Gale.
Stanley, Porter E. (1987), Millenarian Thaught in The first- century church, New York: Indiana University press.
Travis, Stephen H. (1993), "Second Coming of Christ" in: The Oxford Companian to The Bible, New York: Oxford.
Wolfson, Harry Austryn (1970), The Philosophy of the Church Fathers, Usa: Harvard.