برهان آگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش‌پژوه سطح چهار مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی

چکیده

پیدایش آگاهی یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های جهان هستی است که در قرن بیستم و با پیشرفت مباحث فلسفه ذهن، روان­شناسی و علوم شناختی به‌طور جدی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. تلاش‌های بسیاری برای توصیف چیستی و تبیین نحوه‌ پیدایش این پدیده رازآمیز صورت گرفته و نظریه‌های گوناگونی ارائه شده است. رویکرد طبیعت­گرایانه و خداباورانه، دو بستر اصلی متافیزیکی برای این‌گونه نظریات هستند. جی. پی. مورلند در این مقاله، نخست دو معیار برای پذیرش یک نظریه علمی بیان می‌کند. سپس نظریه‌های گوناگون طبیعت­گرایانه درباره آگاهی را تقریر می‌کند و نقاط ضعف آن‌ها را نشان می‌دهد. در ادامه، قابلیت رویکرد خداباورانه در تبیین این موضوع را بیان می‌کند و با توجه به دو معیاری که برای ترجیح یک نظریه‌ علمی ارائه کرده است، رویکرد خداباورانه را پذیرفتنی‌تر می‌داند.

کلیدواژه‌ها


Adams Robert (1992), “Flavors, Colors, and God”, reprinted in Contemporary Perspectives on Religious Epistemology, R. Douglas Geivett and Brendan Sweetman (eds), New York: Oxford University Press.
Armstrong, D. M. (1978) “Naturalism: Materialism and First Philosophy”, in Philosophia 8.
___________ (1978), Universals and Scientific Realism, Vol. I: Nominalism & Realism, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Bishop, John (1989), Natural Agency, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Chalmers, David J. (1996), The Conscious Mind, New York: Oxford University Press.
Churchland, Paul (1984), Matter and Consciousness, Cambridge, MA: MIT Press.
Clark, Stephen, R. L. (1984), From Athens to Jerusalem, Oxford: Clarendon.
Dennett, Daniel (1984), Elbow Room, Cambridge, MA: MIT Press.
Gruber, Howard E. (1974), Darwin on Man: A Psychological Study of Scientific Creativity, Chicago: University of Chicago Press.
Hasker, William (1999), The Emergent Self, Ithaca, New York: Cornell University Press.
Horgan, Terence (1993), “Nonreductive Materialism and the Explanatory Autonomy of Psychology,” in Naturalism, Steven J. Wagner and Richard Warner (eds) NotreDame, IN: University of Notre Dame Press.
Jackson, Frank (1998), From Metaphysics to Ethics, Oxford: Clarendon Press.
Kim, Jaegwon (1996), Philosophy of Mind, Boulder, CO: Westview Press.
___________ (1998), Mind in a Physical World, Cambridge, MA: MIT Press.
Lyons, William (1995), “Introduction”, in Modern Philosophy of Mind, William Lyons(ed.), London: Everyman.
Mackie, J. L. (1982), The Miracle of Theism, Oxford: Clarendon Press.
Madell, Geoffrey (1988), Mind and Materialism, Edinburgh: Edinburgh University Press.
McGinn, Colin (1999), The Mysterious Flame, New York: Basic Books.
Moreland, J. P. & Scott Rae (2000), Body & Soul: Human Nature and the Crisis in Ethics, Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
___________ (1998), “Searle’s Biological Naturalism and the Argument from Consciousness”, in Faith and Philosophy.
Nagel, Thomas (1986), The View From Nowhere, New York: Oxford University Press.
Papineau, David (1993), Philosophical Naturalism, Oxford: Blackwell Publishers.
Richard Swinburne (1997), The Evolution of the Soul, Oxford: Clarendon Press.
Searle, John (1992), The Rediscovery of the Mind, Cambridge, MA: MIT Press.
Swinburne, Richard (1979), The Existence of God, Oxford: Clarendon.
___________ (1996), Isthere a God?, Oxford: Oxford University Press.
___________ (1995), “The Origin of Consciousness,” in: Cosmic Beginnings and Human Ends, Clifford N. Matthews and Roy Abraham Varghese (eds.), Chicago: Open Court.
Taliaferro, Charles (1994), Consciousness and the Mind of God, Cambridge, UK: Cambridge University Press.