روایت سنتی از تاریخ زرتشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه ادیان غیر ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

مسئلۀ تاریخ زرتشت همواره یکی از موضوعاتی بوده که نظر دانشمندان و شرق‌شناسان بزرگ را به خود جلب کرده است. عده‌ای از مستشرقان بر این گمان‌اند که زرتشت در حدود 600 قبل از میلاد ظهور کرده است. برخی دیگر این نظر را رد می‌کنند و تاریخ حیات او را به زمانی بسیار دور‌تر می‌رسانند. دکتر علی‌رضا شاپور شهبازی این مقاله را بر اساس شواهد تاریخی و تکیه بر مسائل گاه‌شماری نوشته است. وی در این مقاله، پس از رد نظریه‌های هرتسفلد، تقی‌زاده و هنینگ دربارۀ تاریخ 600 قبل از میلاد، نظر خود را بر اساس گاه‌شماری سنتی زرتشتی ارائه می‌کند و تاریخ حدود 1000 قبل از میلاد را برای زرتشت در نظر می‌گیرد. این نوشته مورد توجه ایران‌شناس بزرگ ایتالیایی گراردو نیولی قرار گرفته و در کتاب ارزشمند خویش، زمان و زادگاه زرتشت
(Zoroaster's Time and Homeland)، نظرات شهبازی را نقد و بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها


Al-Biruni (1879), The Chronology of Ancient pations, tr. E. Sachau, London.
Al-Mas’ūdī (1894), Kitāb al-tanbīh, ed. De Goeje, Leyden.
Bal’ami, Tārīk (1877-74), ed. H. Zotenberg, Paris.
Boyce, M. (1975), A History of Zoroastrianism, I (Handbuch der 2, Ht. 2A), Leiden.
Burkitt, F. C. (1904-15), Early Eastern Christianity, London.
Burrow, T. (1973), “The Proto-Indoaryans”, in RAS.
Gardīzī, Zayn-al akhbār (1374/1968), ed. `Abd-al Hay Habībī Tehran.
Hamza, Kitāb (1923), al-tārīkh-i sini mulūk al ard wa’Lanbiyā, Berlin.
Homäi, J. (1975/1353), Al-Tafhīm Li-awai Lsinata L-tanjim the book of in struction in the elements of theart of astrology, Tehran.
Jackson, A. V. W. (1988), Zoroaster the Prophet of ancient Iran, NewYork.
King, L. W. and Thomson R. C. (1907), The Sculptures and inscription of Darius the Great on the rock of Behistun in Persia, London.
Livshits (1968), “The Khwarazmian Calendar and eras of ancient Chorasmia” Acta Antiqua Acad, Scient Hungarica, XVI.
Nőldeke, T. (1890), Beitrőge Zur Geschichte des Alexander romans, Wien.
Olmstead, A. T. (1948), History of the Persian Empire, Chicaqo.
Pavry, J. D. C. (1933), “The Traditional date of Zoroaster”, Oriental Studies in honour of C. E. Pavry, London.
Taqizadeh, S. H. (1947), “The Era of Zoroaster”, Jras, 1947, 1-2.