تأملی در جایگاه و مقام ابن‌شهاب زُهری

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه

چکیده

محمد بن‌مسلم بن‌عبدالله بن‌شهاب زهری یکی از عالمان برجسته و معروف اهل سنت است. از او به حدی در مآخذ و منابع عامه توصیف و تعریف شده که شگفتی انسان را برمی‌انگیزد. در این مقاله ضمن طرح این تعریف‌ها و توصیف‌ها و دیدگاه اهل سنت درباره وی، نشان می‌دهیم که بیشتر این توصیفات به این دلیل است که زهری مبانی کلامی و فقهی ضد شیعه داشته و از نظر فکری و فرهنگی با اهل‌ بیت (ع) و مکتب و مذهب آنها در تعارض بوده است؛ به همین دلیل در نظر دشمنان اهل‌ بیت بسیار ارزشمند بود؛ و روابط مستحکمی با دربار و خلفای اموی برقرار کرده بود و در حد ممکن به آنها در زمینه‌های گوناگون کمک می‌کرد. همچنین ثابت خواهیم کرد ادعای کسانی چون ابن‌تیمیه مبنی بر اعلمیت زهری بر امام باقر (ع) در خصوص احادیث و اقوال و احوال پیامبر (ص) درست نیست. سپس نشان می‌دهیم که احادیث امام صادق (ع) از نظر قوت و فراوانی بیش از احادیث زهری است که این دقیقاً خلاف مدعای ابن‌تیمیه است.
 

کلیدواژه‌ها


Douglass, R. B., and D. Hollenbach, SJ (1993). Catholicism and Liberalism, Cambridge: Cambridge University Press.
Greenawalt, K. ( 1988). Religious Conviction and Political Choice, New York: Oxford University Press.
Hauerwas, S. (1981). A Community of Character, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
John Paul II (1995). Evangelium Vitae [The Gospel of Life], New York: Random House.
MacIntyre, A. (1981). After Virtue, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Murray, J. C., SJ (1960). We Hold These Truths, New York: Sheed & Ward.
Rawls, J. (1993). Political Liberalism, New York: Columbia University Press.
Taylor, C. (1993). Reconciling the Solitudes, Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press.