خداباوری، حقوق و سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری حکمت اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

پل جِی. وایتمن، عضو چندین انجمن فلسفی در آمریکاست، که جایزه کتاب سال انجمن فلسفه اجتماعی آمریکای شمالی را در سال 2002 به خاطر نگارش کتاب دین و وظایف شهروندی دریافت کرد. وی در این جستار به بررسی نسبت دین با سیاست می‌پردازد. به نظر وایتمن، با ظهور آیین پروتستان، وحدت جامعه اروپا حول محور دین از هم پاشید و کثرت‌گرایی دینی چالش‌هایی را برای دین پدید آورد. او نخست به خاستگاه لیبرالیسم، انواع آن و مهم‌ترین نظریه آن، یعنی لیبرالیسم راولز، اشاره می‌کند و سپس دیدگاه منتقدانی چون پاپ ژان پل دوم، تیلور، مک‌اینتایر و هولِنباخ را پیش می‌کشد که از منظر دینی یا فلسفی به لیبرالیسم نگاه انتقادی داشته‌اند. به گفته منتقدان، سیاست‌های لیبرالی، نیازهای اساسی انسان را برآورده نمی‌کنند. علاوه بر این، رواج خداباوری و تأثیر عظیم آن بر سیاست‌های کنونی، چالش‌های نیرومندی را فراروی فیلسوفان سیاسی پدید می‌آورد که باید در پی تبیین آن برآیند.
 

کلیدواژه‌ها


Douglass, R. B., and D. Hollenbach, SJ (1993). Catholicism and Liberalism, Cambridge: Cambridge University Press.
Greenawalt, K. ( 1988). Religious Conviction and Political Choice, New York: Oxford University Press.
Hauerwas, S. (1981). A Community of Character, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
John Paul II (1995). Evangelium Vitae [The Gospel of Life], New York: Random House.
MacIntyre, A. (1981). After Virtue, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Murray, J. C., SJ (1960). We Hold These Truths, New York: Sheed & Ward.
Rawls, J. (1993). Political Liberalism, New York: Columbia University Press.
Taylor, C. (1993). Reconciling the Solitudes, Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press.