اخلاق فضیلت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه میامی

2 دانشجوی دکتری دین پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

در جهان باستان، اخلاق فضیلت چهرۀ غالب اخلاق بود، اما در دوران مدرن، و تقریباً تا همین اواخر، اخلاق فضیلت به دلیل توجه به رویکرد‌های اخلاقی دیگر، مانند فایده‌گرایی و اخلاق کانتی، عمدتاً فراموش شده بود. با این حال، طی پنجاه سال اخیر این مسئله تغییر کرده است. در 1958 الیزابت اَنسکم مقاله‌ای با عنوان «فلسفه اخلاق مدرن» منتشر کرد که در آن از اخلاق کانتی و نتیجه‌گرایی (فایده‌گرا) به شدت انتقاد و بازگشت به «روان‌شناسی اخلاق» ارسطو را توصیه کرد. از آن زمان اخلاق فضیلت با قوّت و قدرت احیا شده و در ده سال اخیر رفته رفته به یکی از صورت‌های اصلی نظریۀ اخلاقی معاصر تبدیل شده است. در نوشتار پیش رو، می‌خواهم بگویم اخلاق فضیلت چه هست و چه نیست، و این مسئله همراه با ترسیم مغایرت‌های بین اخلاق فضیلت و دیگر رویکردهای فلسفی به اخلاق خواهد بود. سپس می‌خواهم به مقایسه و سنجش انواع اصلی اخلاق فضیلت در طول تاریخ و در دورۀ معاصر بپردازم و در ادامه از مشکلات یا چالش‌های اصلی‌ای که امروزه اخلاق فضیلت با آنها روبه‌رو است بحث خواهم کرد. نهایتاً مایلم برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های جالب بین صورت‌های مختلف اخلاق فضیلت و روش‌های دیگر اندیشه دربارۀ مسائل اخلاقی را شرح دهم.

کلیدواژه‌ها


Anscombe, G. E. M. (1958). “Modern Moral Philosophy,” Philosophy, no. 33, pp. 1–19.
Annas, Julia (1993). The Morality of Happiness, Oxford: Oxford University Press.
Bentham, Jeremy (1982). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, London: Methuen.
Foot, Philippa (1978). Virtues and Vices, Oxford: Blackwell.
Gilligan, Carol (1982). In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Development, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Hume, D. (1978/1739). A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby-Bigge and P. Nidditch, Oxford: Oxford University Press.
Hursthouse, Rosalind (1991). “After Hume’s Justice,” in: Proceedings of the Aristotelian Society 91, no. 3, pp. 229–45.
—— (1999). On Virtue Ethics, Oxford: Oxford University Press.
Kant, Immanuel (1964). Doctrine of Virtue, New York: Harper.
MacIntyre, Alasdair (1981). After Virtue, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press.
McDowell, John (1979). “Virtue and Reason,” in: Monist, no. 62, pp. 331–50.
Nussbaum, Martha (1986). The Fragility of Goodness, Cambridge: Cambridge University Press.
—— (1990). “Aristotelian Social Democracy,” in: R. B. Douglass, G. Mara and H. Richardson (eds.) Liberalism and the Good, London: Routledge.
—— (1992). “Human Functioning and Social Justice,” in: Political Theory, no. 20, pp. 202–46.
—— (2001). Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions, Cambridge: Cambridge University Press.
Pincoffs, Edmund (1986). Quandaries and Virtues, Lawrence: University Press of Kansas.
Rawls, John (1971). A Theory of Justice, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Sandel, Michael (1982). Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: Cambridge University Press.
Sidgwick, Henry (1907). Methods of Ethics, 7th edn, London: Macmillan.
Slote, Michael (1998). “The Justice of Caring,” in: Social Philosophy and Policy, no. 15, pp. 171–95.
—— (2001). Morals from Motives, New York: Oxford University Press.
—— (2007). The Ethics of Care and Empathy, London: Routledge.
Stephen, Leslie (1882). The Science of Ethics, New York: G. P. Putnam’s Sons.
Swanton, Christine (2003). Virtue Ethics: A Pluralistic View, Oxford: Oxford University Press.
Williams, Bernard (1985). Ethics and the Limits of Philosophy, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 
برای مطالعه بیشتر:
Broadie, Sarah (1991). Ethics with Aristotle, Oxford: Oxford University Press.
Crisp, R. and Slote, M. (eds.) (1997). Virtue Ethics, Oxford: Oxford University Press.
Foot, Philippa (2001). Natural Goodness, Oxford: Clarendon Press.
Hursthouse, Rosalind (1991). “Virtue Theory and Abortion,” in: Philosophy & Public Affairs, no. 20, pp. 223–46.
McDowell, John (1998). “The Role of Eudaimonia in Aristotle’s Ethics,” repr. in his Mind, Value, and Reality, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Slote, Michael (1990). Goods and Virtues, Oxford: Oxford University Press.
Walker, R. and Ivanhoe, P. (eds.) (2007). Working Virtue: Virtue Ethics and Contemporary Moral Problems, Oxford: Clarendon Press.
White, Nicholas (1986). “The Ruler’s Choice,” in: Archiv für Geschichte der Philosophie, no. 68, pp. 24–46.