تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه دین‌پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

مسئله قرینه‌ای شر وجود خدای مسیحی را از راه آفرینش شرور گزاف و ناموجه به چالش می‌کشد. الاهیات مسیحی در واکنش به این مسئله پاسخ‌هایی را در قالب تئودیسه مطرح کرده است. تئودیسه می‌کوشد از طرق مختلف شرور را تبیین کرده، از اشکال گزاف بودن آفرینش شرور رهایی یابد. تئودیسه‌های فراوان و متنوعی در طول تاریخ الاهیات مسیحی شکل گرفته‌اند که یکی آنها مفهوم صلیب عیسی مسیح را به خدمت می‌گیرد تا با استفاده از ظرفیت‌های مفاهیم موجود در صلیب بتواند شرور را تبیین کند. این تئودیسه با نام «تئودیسه مبتنی بر صلیب» شناخته شده است. جالب توجه این است که این تئودیسه با توجه به خلاقیت‌های متألهان در قالب روایت‌های گوناگونی عرضه شده است. این مقاله با مطالعۀ آثار الاهی‌دانانی که مسئله شرور را در پیوند با صلیب تبیین کرده‌اند، هفت روایت از تئودیسه مبتنی بر صلیب تقریر می‌کند که عبارت‌اند از: تئودیسه مرگ جبران‌کنندۀ مسیح؛ تئودیسه درک عظمت مسیح؛ تئودیسه رنج‌های نجات‌بخش مؤمنان؛ تئودیسه تکمیل عمل نجات‌بخش مسیح؛ تئودیسه بهره‌مندی از تسلی خدا؛ تئودیسه ملکوت خدا؛ و تئودیسه تحول رنج.

کلیدواژه‌ها


مک‌گراث، آلیستر (1392). درس‌نامۀ الاهیات مسیحی، ج1، ترجمه: بهروز حدادی، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
Adams, Marilyn McCord (1986). "Redemptive Suffering: Christian Solution to the Problem of Evil," in: Rationality, Religious Belief and Moral Commitment, edited by Robert Audi and William J. Wainwright, Cornell University.
Blocher, Henri (2005). Evil and the Cross, Kregel Academic & Professional.
Brownley, Margaret & Diantha Ain (2012). Grieving God's Way: The Path to Lasting Hope and Healing, Thomas Nelson.
Currid, John (2004). Why Do I Suffer?: Suffering and the Sovereignty of God, Christian Focus.
Eib, Lynn (2009). When God and Grief Meet: True Stories of Comfort and Courage, Tyndale Momentum.
Feinberg, John S. (2004). The Many Faces of Evil: Theological Systems and the Problems of Evil, Crossway Books.
Finch, Tomas (2006). Unmapped Darkness: Finding Gods Path through suffering, Moody Publishers.
Hagin, Kenneth E. (1987). Must Christians Suffer? Faith Library Publication.
Lanahan, Daniel (2001). When God Says No; The Mystery of Suffering and the Dynamics of Prayer, Lantern Books.
Littleton, Mark R. (1987). When God Seems Far Away: Biblical Insight for Common Depression, Harold Shaw Pub.
Loekyer, Herbert (1979). Dark Threads the Weaver Needs: The Problem of Human Suffering, Fleming H. Revell.
Mc Carthy, Father Bill (n.d.). "On the Mystery of Human Suffering", available at: http://www.myfathershouse.com/pdf/On-The-Mystery_of_Human_Sufferingwps.pdf
Meyer, Joyce (1992). 8 Specific Reasons ... Why Christians Suffer, Joyce Meyer Ministries, Audio Cassette.
Moltmann, Jürgen (1993a). The Crucified God: the Cross of Christ and the Foundation and Criticism Theology, Fortress Press.
Moltmann, Jürgen (1993b). The Way of Jesus Christ: Christology in Messianic Dimensions, Fortress Press.
Morgan, Christopher W. (2008). Suffering and the Goodness of God (Theology in Community), Crossway Books.
Nelson, Thomas; Ain, Diantha (2012). Grieving God's Way: The Path to Lasting Hope and Healing.
Oestreich, George Washington (1944). “The Suffering of Believers under Grace”, Th.M. thesis, Dallas Theological Seminary.
Paul II, Pope John (1984). Salvifici Doloris; On the Christian Meaning of Human Suffering, Daughters of St Paul.
Piper, John & Justin Taylor (2006). Suffering and the Sovereignty of God, eds. Wheaton: Crossway Books.
Rood, Rick (2003). How Can a Good God Allow Evil?, Zondervan.
Rood, Rick (2001). The Problem of Evil- introduction, Probe Ministries W. Plano Parkway.
Sweet, Leonard (2010). Nudge: Awakening Each Other to the God Who's Already There, David C. Cook; New edition.