آموزه یگانگی خدا در یهودیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ددانشجوی دکتری ادیان و عرفان تطبیقی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

توحید مهم‌ترین اصل الاهیاتی نزد یهودیان است. با صراحت می‌توان گفت قوام و دوام یهودیت بر انکار شرک و پذیرش توحید مبتنی است، به‌ طوری که نمی‌توان یهودیت را با دوگانه‌گرایی، یا تثلیث جمع کرد. نویسنده در این مقاله گستره‌ای از تفکر یهودی را در زمینه توحید بررسی کرده است؛ از نهی کتاب مقدس از شرک تا کاوش‌های فلسفی درباره بی‌همتایی و پویایی مفهوم قبالایی و در نهایت اندیشه همه‌درخداییِ مکتب حسیدیسم. ورای این خط سیر خواننده می‌تواند چرخش‌های الاهیاتی در این مفهوم را به روشنی دریابد و فهمی صحیح از این مفهوم در دوره‌های مختلف پیدا کند. به سبب اهمیتی که توحید نزد یهودیان دارد، درک صحیح این مفهوم در هر دوره، به ما کمک می‌کند تا درک درستی از کل دین یهود در دوره مورد نظر پیدا کنیم.

کلیدواژه‌ها