قرآن به مثابه متنی حقوقی: سنّت و نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد کرسی Bayard Dodge ،دانشکده مطالعات خاور نزدیک و حقوق اسلامی، دانشگاه پرینستون.

چکیده

مفتخرم که عهده دار ایراد دومین سخنرانی سالانه «عبد الرزّاق سنهوری» در این مرکز معزّز علمی هستم ، کسی که او را «احیاگر و مجدّد بی منازع حقوق عرب در قرن بیستم» خوانده اند . درست تر آن است که بگوییم نه تنها قانونگزاری نوین عرب بل تبویب و تدوین حقوق مدنی اسلامی به زبان علمی امروز تا حدّ زیادی مرهون و وامدار کوشش احیاگرانه اوست .برای من اضافه بر این ، نام او موجب تجدید خاطرات گذشته های دور است . وقتی در بهار سال 1966 برای اوّلین و آخرین بار (تا کنون) در زندگی خود وارد نجف شدم . در حوزه علمی آن شهر که از کهن ترین حوزه های علمی اسلامی است برخی از اساتید آن ، دانشجویان فقه را به خواندن آثار سنهوری تشویق می کردند ، نه تنها مصادر الحق فی الفقه الاسلامی یا نظریّة العقد فی الفقه الاسلامی که مستقیماً با فقه در تماس بود بلکه مشخّصاً کتاب الوسیط فی شرح القانون المدنی که شرح متوسط او بر قانون مدنی مصر بود ، تا شاگردان با طرز کارکرد فقه در حقوق مدرن و مباحث روز در حقوق عرب آشنا شوند و با مساهمتی که هر یک می توانست در دیگری داشته باشد آشنا گردند

کلیدواژه‌ها