نمادهای مسیحیِ قدرت در شاهنشاهی زرتشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادیان شرق، گرایش ادیان ایرانی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 استادیار ایران‌شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

در میان مسیحیان سراسر خاور نزدیک و مدیترانه، ارتباط خاص خسرو دوم با مسیحیان و قدیسان مسیحی موجب مطرح‌شدن گزارش‌هایی درباره تغییر دین پنهانی وی شد، تا آنجا که حتی امپراتور روم در پندار تشکیل دولتی ایرانی‌مسیحی بود. از نظر زرتشتیان، احتمال وجود شاهنشاهی مسیحی، حتی به اندازه مقطعی کوتاه از تاریخ سلسله ساسانی، تصورناپذیر بود و استفاده خسرو دوم از نمادهای مسیحی به ‌هیچ ‌وجه موقعیت وی را به عنوان حاکمی ایدئال و ایرانی تضعیف نمی‌کرد. بنابراین، تناقض‌های آشکار سلطنت خسرو دوم نتیجه سوءتعبیرهای مسیحیان از اقدامات نمادین ایرانیان بود. شخص شاهنشاه که از قدیسان مسیحی درخواست دعا داشت، آنها را به همراهی با خود در سفرها و جنگ‌ها دعوت می‌کرد، صلیب راستین را ارج می‌نهاد، یهودیان را از اورشلیم اخراج، و تحقیق درباره مباحث اختلافی عقاید مسیحی را سازما‌ن‌دهی می‌کرد، به نظر می‌رسید به‌وضوح مسیحی است، اما زرتشتیان این درک منحصر به ‌فرد و خاص از هویت دینی را در منافات با به‌دینی زرتشتی نمی‌دیدند. در مرام‌نامه به‌دینی پرسش اصلی این نبود که آیا کسی مانند شاهنشاه ایران می‌تواند در سنت‌های دین دیگری شرکت کند یا خیر، بلکه این بود که آیا چنین مشارکتی مخالف سنت‌های به‌دینی زرتشتی بود یا مکمل آن به شمار می‌آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع دست اول

Agapius of Manbij, Universal History, ed. and trans. by Alexandre Vasiliev as Kitāb al-ʻUnwān: Histoire Universelle, vol. 2 (Paris: Firmin Didot, 1912).
Antony of Choziba, Life of George of Choziba, ed. by C. House as “Vita sancti Georgii Chozibitae auctore Antonio Chozibita,” Analecta Bollandiana 7 (1888): 95–144, 336–59; trans.by Tim Vivian and Apostolos N. Athanassakis in The Life of Saint George of Choziba and the Miracles of the Most Holy Mother of God at Choziba (San Francisco: International Scholars Publications, 1994).
Babai the Great, History of George the Priest, in Histoire de Mar-Jabalaha, de trois autrespatriarches, d’un prêtre et de deux laïques, Nestoriens, ed. Paul Bedjan (Paris: Otto Harrassowitz, 1895), 416–571.
Chronicle of 1234, ed. by J. B. Chabot as Chronicon ad annum Christi 1234 pertinens (Paris: Typographeus reipublicae, 1920); trans. by Andrew Palmer in The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles (Liverpool: Liverpool University Press, 1993), 111–221.
Chronicle of Fredegar, partially ed. and trans. by J. W. Wallace-Hadrill as The Fourth Book of the Chronicle of Fredegar (London: Nelson, 1960).
Chronicle of Khuzestan, ed. and trans. by Ignatius Guidi as Chronicon anonymum (Leuven: Peeters, 1903).
Chronicle of Seert, ed. and trans. by Addaï Scher as Histoire nestorienne (Chronique de Séert),2 vols. (Paris: Firmin-Didot, 1908–19).
Chronicon Paschale, ed. Ludwig Dindorff (Bonn: E. Weber, 1832); trans. by Michael Whitby and Mary Whitby as Chronicon Paschale, 284–628 ad (Liverpool: Liverpool University Press, 1989).
Denha, History of Maruta, ed. and trans. by François Nau as Histoire de Marouta: PatrologiaOrientalis, vol. 3 (Paris: Firmin-Didot, 1900).
al-Dīnawarī, Kitāb al-akhbār al-t. iwāl, ed. ʻAbd al-Munʼim ʻĀmir (Cairo: Al-Idārahal-ʼĀmmah lil-Taqāfah, 1960).
Evagrius Scholasticus, Ecclesiastical History, ed. by J. Bidez and L. Parmentier as The Ecclesiastical History of Evagrius (London: Methuen, 1898); trans. by Michael Whitby as The Ecclesiastical History of Evagrius Scholasticus (Liverpool: Liverpool University Press, 2000).
Firdawsī, Šāhnāme, 8 vols., ed. Jalal Khaleghi-Motlagh (New York: Bibliotheca Persica, 1987–2008).
Gregory the Great, Correspondence, ed. and trans. by Dag Norberg, Pierre Minard, and Marc Reydellet as Registre des lettres (Paris: Cerf, 2008), vol. 2.
History of Mar Qardagh, ed. by J. B. Abbeloos as “Acta Mar Kardaghi,” Analecta Bollandiana 9 (1890): 5–106; trans. by Joel T. Walker in The Legend of Mar Qardagh: Narrative and Christian Heroism in Late Antique Iraq (Berkeley: University of California Press, 2006), 19–69.
History of Mar Yonan, in Acta martyrum et sanctorum I, ed. Paul Bedjan (Paris: Otto Harrassowitz, 1890), 466–525.
History of Pseudo-Sebeos, ed. by G. A. Abgaryan as Patmutʻiwn Sebeosi (Yerevan: Izdatelstvo Akademii Nauk Armyanskoi SSR, 1979); trans. by Robert W. Tomson as The Armenian History Attributed to Sebeos (Liverpool: Liverpool University Press, 1999).
History of Rabban Mar Saba, in Acta martyrum et sanctorum II, ed. Paul Bedjan (Paris: Otto Harrassowitz, 1891), 635–80.
History of Sabrisho, in Histoire de Mar-Jabalaha, de trois autres patriarches, d’un prêtre et dedeux laïques, Nestoriens, ed. Paul Bedjan, (Paris: Otto Harrassowitz, 1895), 288–331.
Ishoyahb III of Adiabene, Correspondence, ed. by Rubens Duval as Išōʻyahb Patriarchae III: Liber Epistularum (Leuven: Peeters, 1962).
John of Ephesus, Ecclesiastical History, ed. by E. W. Brooks as Iohannis Ephesini Historiae Ecclesiasticae pars tertia (Leuven: Ofcina orientali et scientifca, 1935).
John of Ephesus, Lives of the Eastern Saints, ed. and trans. E. W. Brooks (Paris: Firmin-Didot, 1923), vol. 1.
John of Nikiu, Chronicle, trans. by R. H. Charles as The Chronicle of John of Nikiu (Oxford: Williams and Norgate, 1916)
Lange, Christian, Mia Energeia: Untersuchungen zur Einigungspolitik des Kaisers Heraclius und des Patriarchen Sergius von Constantinopel (Tübingen: Mohr Siebeck, 2012).
Martyrdom of Anastasios the Persian, ed. and trans. by Bernard Flusin as Saint Anastase le Perse et l’histoire de la Palestine au début du VIIe siècle, vol. 1 (Paris: Centre national de la recherche scientifque, 1992)
Michael the Syrian, Chronicle, ed. and trans. by J. B. Chabot as Chronique de Michel le Syrien, 4 vols. (Paris: Académie des inscriptions et belles-lettres, 1910)
Pseudo–Joshua the Stylite, Chronicle, ed. and trans. by W. Wright as The Chronicle of Joshua the Stylite (Cambridge: Cambridge University Press, 1882); trans. by Frank R. Trombley and John W. Watt as The Chronicle of Pseudo–Joshua the Stylite Liverpool: Liverpool University Press, 2000)
Pseudo-Zachariah, Chronicle of Pseudo–Zachariah of Mytilene, ed. by E. W. Brooks as Historia ecclesiastica Zachariae Rhetori vulgo adscripta (Paris: Typographeus reipublicae, 1921), vol. 2; trans. by Robert R. Phenix and Cornelia B. Horn as The hronicle of Pseudo–Zachariah Rhetor: Church and War in Late Antiquity (Liverpool: Liverpool University Press, 2001).
Sāwīrus b. al-Muqaffaʻ, History of the Patriarchs, ed. and trans. by B. Evetts as History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, vol. 2, Peter I to Benjamin I (661) (Paris: Firmin Didot, 1948).
Strategius, Capture of Jerusalem, trans. by Gérard Garitte as La prise de Jérusalem par les perses en 614 (Leuven: Secrétariat du Corpus SCO, 1960).
al-Tabarī, Taʼrikh al-rusul waʼl-mulūk, ed. by M. De Goeje as Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir at-Tabari, series 1 (Leiden: Brill, 1964–65); trans. by C. E. Bosworth as The History of al-Tabarī, vol. 5, The Sāsānids, the Byzantines, the Lakhmids, and Yemen (Albany: State University of New York Press, 1999).
al-Thaʻālibī, Ghurar akhbār mulūk al-Furs wa sīyarihim, ed. and trans. by H. Zotenberg as Histoire des rois des perses (Paris: Imprimerie nationale, 1900).
Theophanes Confessor, Chronicle, ed. by Carolus de Boor as Theophanis Chronographia (Leipzig: Teubner, 1883–85); trans. by Cyril Mango and Roger Scott as The Chronicle of Theophanes the Confessor: Byzantine and Near Eastern History, ad 284–813 (Oxford: Oxford University Press, 1997)
Theophylact Simocatta, History, ed. by C. de Boor and Peter Wirth as Theophylacti Simocattae Historiae (Stuttgart: Theubner, 1972); trans. by Michael Whitby and Mary Whitby as The History of Theophylact Simocatta (Oxford: Clarendon, 1986).

منابع دست دوم

Altheim-Stiehl, Ruth, “Wurde Alexandreia im Juni 619 n. Chr. Durch die Perser erobert? Bemerkungen zur zeitlichen Bestimmung der sāsānidischen Besetzung Ägyptens unter Chosroes II Parwēz,” Tyche 6 (1991): 3–16.
Avni, Gideon, “The Persian Conquest of Jerusalem (614 c.e.)-Archaeological Assessment,” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 357 (2010): 35–48.
Banaji, Jairus, “Precious Metal Coinages and Monetary Expansion in Late Antiquity,” in Daldenarius al dinar: L’Oriente e lamoneta romana, ed. Federico De Romanis and Sara Sorda (Rome: Istituto italiano di numismatica, 2006), 265–303.
Banaji, Jairus, “Aristocracies, Peasants, and the Framing of the Early Middle Ages,” Journal of Agrarian Change 9 (2009): 59–91.
Baum, Wilhelm, Schirin: Christin—Königen—Liebesmythos (Vienna: Verlag Kitab, 2003)
Binder, Matthias, “Mart Christina: Eine Märtyrin am Ende des Sassanidenreiches,” in Geschichte, Theologie, Liturgie und Gegenwartslage der syrischen Kirchen, ed. Dorothea Weltecke (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012), 13–26.
Binder, Matthias, Asket und Eschaton: Das Endzeitbuch des Šub– h.ālmāran von Kirkuk (Wiesbaden:Harrassowitz Verlag, 2013).
Booth, Phil, Crisis of Empire: Doctrine and Dissent at the End of Late Antiquity (Berkeley: University of California Press, 2013).
Bowersock, G. W, “Polytheism and Monotheism in Arabia and the Tree Palestines,” Dumbarton Oaks Papers 51 (1997): 1–10.
Börm, Henning, “Der Perserkönig im Imperium Romanum: Chosroes I und der sasanidische Einfall in das Oströmische Reich 540 n. Chr.,” Chiron 36 (2006): 299–328.
Börm, Henning, Prokop und die Perser: Untersuchungen zu Den römisch-sasanidischen Kontakten in der ausgehenden Spätantike (Stuttgart: Franz Steiner, 2007).
Börm, Henning,“Es war allerdings nicht so, dass sie es im Sinne eines Tributes erhielten, wie vielemoisten...’: Anlässe und Function der persischen Geldforderungen an die Römer,” Historia 57 (2008): 327–46.
Brock, Sebastian P, “Beobachtungen zu den Rechtsgrundlagen der Christenverfolgung im Sasanidenreich,” Römische Quartalschrif für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 103 (2008): 82–112.
Bruns, Peter, “Paul der Perser—Christ und Philosoph im spätantiken Sasanidenreich,” Römische Quartalschrif für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 104 (2009): 28–53. [Bruns 2009b]
Canepa, Matthew, The Two Eyes of the Earth: Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian Iran (Berkeley: University of California Press, 2009)
Choksy, Jamsheed K., Conflict and Cooperation: Zoroastrian Subalterns and Muslim Elites in Medieval Iranian Society (New York: Columbia University Press, 1997).
Dagron, Gilbert, and Vincent Déroche, “Juifs et chrétiens dans l’Orient du VIIe siècle,” Travaux et Mémoires 11 (1991): 17–273
Dal Santo, Matthew, “Te God-Protected Empire? Scepticism towards the Cult of Saints in Early Byzantium,” in: An Age of Saints? Power, Conflict and Dissent in Early Medieval Christianity, ed. Peter Sarris, Matthew Dal Santo, and Phil Booth (Leiden: Brill, 2011), 129–49.
Daryaee, Touraj, “The Use of Religio-political Propaganda on Coins of Xusro II,” Journal of the American Numismatic Society 7 (1997): 41–54.
Daryaee, Touraj, The Eff ect of the Arab Muslim Conquest on the Administrative Division of Sasanian Persis / Fars,” Iran 31 (2003): 194–204. [Daryaee 2003a]
Daryaee, Touraj, “The Sasanians and Their Ancestors,” in Ancient and Middle Iranian Studies, vol. 1 of Proceedings of the 5th Conference of the Societas Iranologica Europaea, ed. Antonio Panaino and Andrea Piras (Milan: Mimesis, 2006), 389–93. [Daryaee 2006b]
Daryaee, Touraj, “Yazdgerd III’s Last Year: Coinage and History of Sīstān at the End of Late Antiquity,” Iranistik 5 (2006–7): 21–29.
Daryaee, Touraj, “Marriage, Property and Conversion among the Zoroastrians: From Late Sasanian to Islamic Iran,” Journal of Persianate Studies 6 (2013): 91–100.
Dauphin, Claudine, La Palestine byzantine: Peuplement et population (Oxford: Archaeopress, 1998).
Déroche, Vincent, “Polémique anti-judaïque et emergence de l’Islam (7e–8e siècles),” Revuedes études byzantines 57 (1999): 141–61.
Drijvers, Han J. W., “The Image of Edessa in the Syriac Tradition,” in The Holy Face and the Paradox of Representation, ed. Herbert L. Kessler and Gerhard Wolf (Bologna: Nuova Alfa Editoriale, 1998), 13–31.
Drijvers, Jan Willem, Helena Augusta: The Mother of Constantine the Great and the Legend of Her Finding of the True Cross (Leiden: Brill, 1992).
Fiey, J. M., “Encore ʻAbdulmasīh de Sinĝār,” Le Muséon 77 (1964): 205–21. [Fiey 1964a]
Fiey, J. M., “Vers la réhabilitation de l’Histoire de Karka d’BétSlōhAnalecta Bollandiana 82 (1964): 189–222. [Fiey 1964b]
Flusin, Bernard, Saint Anastase le Perse et l’histoire de la Palestine au début du VIIe siècle, vol.2 (Paris: Centre national de la recherche scientifque, 1992).
Foss, Clive, “The Persians in Asia Minor and the End of Antiquity,” English Historical Review90 (1975): 721–47.
Foss, Clive, “Syria in Transition, a.d. 550–750: An Archaeological Approach,” Dumbarton Oaks Papers 51 (1997): 189–269.
Foss, Clive, “The Sellarioi and Other Ofcers of Persian Egypt,” Zeitschrif für Papyrologie und Epigraphik 138 (2002): 169–72.
Foss, Clive, “The Persians and the Roman Near East (602–630 a.d.),” Journal of the Royal Asiatic Society 13 (2003): 149–70.
Fowden, Elizabeth Key, The Barbarian Plain: Saint Sergius between Rome and Iran (Berkeley: University of California Press, 1999)
Fowden, Garth, Empire to Commonwealth: Consequences of Monotheism in Late Antiquity (Princeton: Princeton University Press, 1993).
Frend, W. H. C., The Rise of the Monophysite Movement (Cambridge: Cambridge University Press, 1972).
Frendo, David, “Religious Minorities and Religious Dissent in the Byzantine and Sasanian Empires (590–641): Sources for the Historical Background,” Bulletin of the Asia Institute 22 (2008): 223–37.
Gall, Hubertus von, “Entwicklung und Gestalt des Trones im vorislamischen Iran,” Archäologische Mitteilungen aus Iran 4 (1971): 207–35
Gariboldi, Andrea, “Social Conditions in Egypt under Sasanian Occupation (619–29 a.d.),” La Parola del Passato 64 (2009): 149–70.
Garsoïan, Nina, “Interregnum: Introduction to a Study on the Formation of Armenian Identity” (ca600–750) (Leuven: Peeters, 2012).
Greatrex, Geoffrey, “Khusro II and the Christians of His Empire,” Journal of the Canadian Society for Syriac Studies 3 (2003): 78–88.
Greatrex, Geoffrey, “Khusro II and the Christians of the Roman Empire,” Studia Patristica 39 (2006):47–52.
Greatrex, Geoffrey, “Le chronique de pseudo–Zacharie de Mytilène et l’historiographie syriaque au sixième siècle,” in L’historiographie syriaque, ed. Muriel Debié (Paris: Geuthner, 2009), 33–55.
Greatrex, Geoffrey, and Samuel Lieu, The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars: Part II, ad 363–630 (London: Routledge, 2002).
Greenwood, Timothy, “Sasanian Echoes and Apocalyptic Expectations: A Reevaluation of the Armenian History Attributed to Sebeos,” Le Muséon 115 (2002): 323–97
Haas, Christopher, “Mountain Constantines: Th e Christianization of Aksum and Iberia,” Journal of Late Antiquity 1 (2008): 101–26.
Hainthaler, Theresia, “Der persische Disputator Simeon von Bet Aršam und seine antinestorianische Positionsbestimmung,” in Die Kirchen von Jerusalem und Antiochiennach 451 bis 600, vol. 2, pt. 3 of Jesus der Christus im Glauben der Kirche, ed. Alois Grillmeier (Freiburg: Herder, 2002), 262–39.
Haldon, John, Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).
Haldon, John, Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565–1204 (London: Routledge, 1999). [Haldon 1999b]
Harvey, Susan Ashbrook, Asceticism and Society in Crisis: John of Ephesus and the Lives of the Eastern Saints (Berkeley: University of California Press, 1987)
Hauser, Stefan, “ ‘Die Christen vermehrten sich in Persien und bauten Kirchen und Klöster’: Eine Archäologie des Christentum im Sasanidenreich,” in Grenzgänge im östlichen Mittelmeerraum: Byzanz und die islamische Welt vom 9. bis 13. Jahrhundert, ed. Ulrike Koenen and Martina Müller-Wiener (Wiesbaden: Reichert Verlag, 2008), 29–57.
Hendy, Michael, Studies in the Byzantine Monetary Economy, c. 300–1450 (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).
Higgins, M. J., “Chosroes II’s Votive Offerings at Sergiopolis,” Byzantinische Zeitschrif 48 (1955): 89–107.
Holum, Kenneth G., “Archaeological Evidence for the Fall of Byzantine Caesarea,” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 286 (1992): 73–85.
Howard-Johnston, James, “The Siege of Constantinople in 626,” in Constantinople and Its Hinterland, ed. Cyril Mango and Gilbert Dagron (Aldershot, 1995), 131–42. [HowardJohnston 1995a]
Howard-Johnston, James, “Pride and Fall: Khusro II and His Regime, 626–28,” in La Persia e Bisanzio: Convegno internazionale, Roma 14–18 ottobre 2002, ed. Antonio Carile, Lellia Cracco Ruggini, Gherardo Gnoli, Giovanni Pugliese Carratelli, and Gianroberto Scarcia (Rome: Accademia Nazionale dei Lincei, 2004), 93–113.
Howard-Johnston, James, “The Destruction of the Late Antique World Order,” in Current Research in Sasanian Archaeology, Art, and History, ed. Derek Kennet and Paul Luf (Oxford: Archaeopress, 2008), 79–85. [Howard-Johnston 2008a]
Howard-Johnston, James, Witnesses to a World Crisis: Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century (Oxford: Oxford University Press, 2010). [Howard-Johnston 2010b]
Hutter, Manfred, “Shirin, Nestorianer und Monophysiten: Königliche Kirchenpolitik im späten Sasanidenreich,” in Symposium Syriacum VII, ed. René Lavenant (Rome: Pontifcium institutum orientalium studiorum, 1998), 373–86.
Jacobs, Andrew, Remains of the Jews: The Holy Land and Christian Empire in Late Antiquity (Stanford: Stanford University Press, 2004).
Jullien, Christelle, “Peines et supplices dans les Actes des martyrs persans et droit sassanide: Nouvelles prospections,” Studia Iranica 33 (2004): 243–69.
Jullien, Florence, “Parcours à travers l’Histoire d’Īšōʻsabran, martyr sous Khosrau II,” in Contributions à l’histoire et la géographie historique de l’empire sassanide, ed. Rika Gyselen (Bures-sur-Yvette: Groupe pour l’étude de la civilisation du Moyen-Orient, 2004), 171–83.
Jullien, Florence, La chronique du H. ūzistān: Une page d’histoire sassanide,” in Trésors d’Orient: Mélanges off erts à Rika Gyselen, ed. Philippe Gignoux, Christelle Jullien, and Florence Jullien (Paris: Association pour l’avancement des études iraniennes, 2009), 159–86.,
 Jullien, Florence, La passion syriaque de Mār ʻAbdā: Quelques relations entres chrétiens et mazdéens,” in Rabā l’almīn: Florilège off ert à Philippe Gignoux, ed. Rika Gyselen, Christelle Jullien, and Florence Jullien (Paris: Association pour l’avancement des études iraniennes, 2011), 195–205. [F. Jullien 2011a].
Jullien, Florence, Stratégies du monachisme missionaire chrétien en Iran,” in Itinéraires missionaires: Échanges etidentités, ed. Christelle Jullien (Paris: Association pour l’avancement des études iraniennes, 2011), 49–69. [F. Jullien 2011b]
Jullien, Florence, Édesse, un creuset de traditions sur les mages évangeliques,” Le Muséon 127 (2014): 77–93.
Kaegi, Walter E., Heraclius: Emperor of Byzantium (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).
Kaegi, Walter E., “The Heraclians and Holy War,” in Byzantine War Ideology between Roman Imperial Concept and Christian Religion, ed. Johannes Koder and I. Stouraitis (Vienna: Verlag derösterreichischen Akademie der Wissenschafen, 2012), 17–26.
Klein, Holger A., Byzanz, der Westen und das ‘wahre’ Kreuz: Die Geschichte einer Reliquie und ihrer künstlerischen Fassung in Byzanz und im Abendland (Wiesbaden: Reichert Verlag, 2004). [Klein 2004a]
Klein, Holger A., “Constantine, Helena, and the Cult of the True Cross in Constantinople,” in Byzanceet les reliques du Christ, ed. Jannic Durand and Bernard Flusin (Paris: Association desamis du Centre d’histoire et civilization de Byzance, 2004), 31–59. [Klein 2004b]
Kolesnikov, Ali I., Iran v Nachale VII Veka (Moscow: Palestinskii Sbornik, 1970).
Kolesnikov, Ali I., “Kresti na Sasanidskikh Drakhmakh: Numizmaticheskie Svidetelstva o Raspostrenenii Khristianstva v Irane v VI Veke,” Khristianskii Vostok 4 (2002): 207–17.
Kröger, Jens, Sasanidischer Stuckdekor: Ein Beitrag zum Reliefdekor aus Stuck in sasanidischer und frühislamischer Zeit (Mainz: P. von Zabern, 1982)
Luschey, Heinz, “Der Berg von Bisutun,” in Bisutun: Ausgrabungen und Forschungen in den Jahren 1963–1967, ed. Wolfram Kleiss and Peter Calmeyer (Berlin: Gebr. Mann Verlag, 1996), 17–18. [Luschey 1996a]
Mango, Cyril, “Deux études sur Byzance et la Perse sasanide,” Travaux et Mémoires 9 (1985): 91–118.
Mango, Cyril, “The Temple Mount, ad 614–38,” in Bayt al-Maqdis: ʻAbd al-Malik’s Jerusalem, ed. Julian Raby and Jeremy Johns (Oxford: Oxford University Press, 1992), 1–16.
McDonough, Scott John, “The Legs of the Trone: Kings, Elites, and Subjects in Sasanian Iran,” in The Roman
Empire in Context: Historical and Comparative Perspectives,
ed. Johann P. Arnason and Kurt A. Raaflaub (Malden: Wiley, 2011), 290–321. [McDonough 2011a]
Menze, Volker, Justinian and the Making of the Syrian Orthodox Church (Oxford: Oxford University Press, 2008).
Olajos, Térèse, Les sources de Téophylacte Simocatta historien (Leiden: Brill, 1988)
Olster, David, The Politics of Usurpation in the Seventh Century: Rhetoric and Revolution in Byzantium (Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 1993).
Olster, David, Roman Defeat, Christian Response, and the Literary Construction of the Jew (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994).
Panaino, Antonio “Women and Kingship: Some Remarks about the Enthronisation of Queen Boran and Her Sister Azarmigduxt,” in Ērān ud Anērān: Studien zu den Bzeihungen zwischendem Sasanidenreich und der Mittelmeerwelt, ed. Josef Wiesehöfer and Philip Huyse (Stuttgart: Franz Steiner, 2006), 221–40.
Payne, Richard, “Cosmology and the Expansion of the Iranian Empire, 502–628 ce,” Past and Present 220 (2013): 3–33.
Peeters, Paul, “Les ex-voto de Khosrau Aparwez à Sergiopolis,” Analecta Bollandiana 65 (1947): 5–56.
Piccirillo, Michele, “Te Province of Arabia during the Persian Invasion (613–629/630),” in Shaping the Middle East: Jews, Christians, and Muslims in an Age of Transition, 400–800 ce, ed. Kenneth Holum and Hayim Lapin (Bethesda: University Press of Maryland, 2011), 99–114.
Pigulevskaya, Nina, Vizantiya i Iran na rubezhe VI i VII vekov (Moscow: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, 1946).
Pigulevskaya, Nina, Siriiskaya Srednevekovaya Istoriografi ya (St. Petersburg: Rossiiskaya Akademiya Nauk, 2000).
Pigulevskaya, Nina, Vizantiya i Iran na rubezhe VI i VII vekov (Moscow: Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, 1946).
Pottier, Henri, Le monnayage de la Syrie sous l’occupation Perse (610–630) (Paris: Centre national de la recherche scientifque, 2004).
Pourshariati, Parvaneh, Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran (London: I. B. Tauris, 2008).
Rapp, Stephen H., Jr., “From Bumberazi to Basileus: Writing Cultural Synthesis and Dynastic Change in Medival Georgia (Kʻartʻli),” in Eastern Approaches to Byzantium: Papers from the Tirty-Tird Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Warwick, Coventry, March 1999, ed. Antony Eastmond (Aldershot: Ashgate, 2001), 101–16.
Reinink, Gerrit J., Byzantium, and the Christian Orient, ed. Jan Willem Drijvers and John M. Watt (Leiden: Brill, 1999), 171–94.
Robinson, Chase, Empire and Elites afer the Muslim Conquest: The Transformation of Northern Mesopotamia (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
Robinson, Chase, “The Chronicle of Khūzistān: A Historiographical Reassessment,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 67 (2004): 14–39.
Rubin, Zeev, Robinson, Chase, “Nobility, Monarchy and Legitimation under the Later Sasanians,” in The Byzantine and Early Islamic Near East, vol. 6, Elites Old and New in the Byzantine and Early Islamic Near East, ed. John Haldon and Lawrence I. Conrad (Princeton: Darwin, 2004), 235–73.
Robinson, Chase, “Ibn al-Muqaffaʻ and the Account of Sasanian History in the Arabic Codex Sprenger 30,” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 30 (2005): 52–93.
Sänger, Patrick, “The Administration of Sasanian Egypt: New Masters and Byzantine Continuity,” Greek, Roman, and Byzantine Studies 51 (2011): 653–65
Sarris, Peter, Empires of Faith: The Fall of Rome to the Rise of Islam, 500–700 (Oxford: Oxford University Press, 2011).
Seleznyov, Nikolai, “Iraklii i Ishoyav II: Vostochnii Epizod v Istorii ‘Ekumenicheskovo’ Proyekta Vizantiiskovo Imperatora,” Simvol: Zhurnal Khristianskoi Kulturi (2012): 280–300.
Scarcia, Gianroberto, “Cosroe secondo, San Sergio e il Sade,” Studi sull’Oriente Cristiano 4 (2000): 171–227.
Scarcia, Gianroberto, “Sergio/Sorush in Firdusi?” in Religious Themes and Texts of Pre-Islamic Iran and Central Asia: Studies in Honor of Professor Gherardo Gnoli, ed. Carlo G. Cereti, Mauro Maggi, and Elio Provasi (Wiesbaden: Ludwig Reichert Verlag, 2003), 353–61
Schilling, Alexander Markus, Die Anbetung der Magier und die Taufe der Sāsāniden: Zur Geistesgeschichte des iranischen Christentums in der Spätantike (Leuven: Peeters, 2008). [Schilling 2008a]
Schilling, Alexander Markus, “L’apôtre du Christ, la conversion du roi Ardašīr et celle de som vizir,” in Controverses chrétiens dans l’Iran sassanide, ed. Christelle Jullien (Paris: Association pour avancement des études iraniennes, 2008), 89–111. [Schilling 2008b]
Schmidt, J. Heinrich, “L’expédition de Ctésiphon en 1931–1932,” Syria 15 (1934): 1–23
Shahid, Irfan, “Te Last Sasanid-Byzantine Conflict in the Seventh Century: The Causes of Its Outbreak,” in La Persia e Bisanzio: Convegno internazionale, Roma 14–18 ottobre 2002, ed. Antonio Carile, Lellia Cracco Ruggini, Gherardo Gnoli, Giovanni Pugliese Carratelli, and Gianroberto Scarcia (Rome: Accademia Nazionale dei Lincei, 2004), 223–44.
Shaked, Shaul, Dualism in Transformation: Varieties of Religion in Sasanian Iran (London: School of Oriental and African Studies, 1994).
Shayegan, M. Rahim, Arsacids and Sasanisns: Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).
Sivan, Hagith, “From Byzantine to Persian Jerusalem: Jewish Perspectives and JewishChristian Polemics,” Greek, Roman, and Byzantine Studies 41 (2000): 277–306.
Sivan, Hagith, “Palestine between Byzantium and Persia (ce 614–19),” in La Persia e Bisanzio: Convegno internazionale, Roma 14–18 ottobre 2002, ed. Antonio Carile, Lellia Cracco Ruggini, Gherardo Gnoli, Giovanni Pugliese Carratelli, and Gianroberto Scarcia (Rome: Accademia Nazionale dei Lincei, 2004), 77–92.
Speck, Paul, “Die Predigt des Strategios,” in Varia IV: Beiträge zum Thema Byzantinische Feindseligkeit gegen die Juden im frühen siebten Jahrhundert nebst einer Untersuchung zu Anastasios dem Perser, ed. Speck (Bonn: Dr. Rudolf Habelt, 1997), 37–129.
Stoyanov, Yuri, Defenders and Enemies of the True Cross: The Sasanian Conquest of Jerusalem in 614 and the Byzantine Ideology of Anti-Persian Warfare (Vienna: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschafen, 2011).
Tamcke, Martin, Der Katholikos-Patriarch Sabrīšōʻ I. (596–604) und das Mönchtum (Frankfurt: Peter Lang, 1988).
Tamcke, Martin,“Henanischoʻ I,” in Studien zur Semitistik und Arabistik: Festschrif für Hartmut Bobzin zum 60. Geburtstag, ed. Otto Jastrow, Shabo Talay, and Herta Hafenrichter (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008), 395–402.
Tyler-Smith, Susan, “Calendars and Coronations: The Literary and Numismatic Evidence for the Accession of Khusrau II,” Byzantine and Modern Greek Studies 28 (2004): 33–65.
Walker, Joel, The Legend of Mar Qardagh: Narrative and Christian Heroism in Late Antique Iraq (Berkeley: Univesity of California Press, 2006).
Walker, Joel, Late Antique and Medieval Near East, ed. Arietta Papaconstantinou (Turnhout: Brepols, 2010), 31–41.
Weber, Dieter, “The Vienna Collection of Pahlavi Papyri,” in Akten des 23. Internationalen Papyrologenkongresses, ed. Bernhard Palme (Vienna: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschafen, 2007), 725–38.
Weber, Dieter, “Writing Exercises in Late Sasanian Times: A Contribution to the Culture of Writing Pahlavi,” in Ancient and Middle Iranian Studies: Proceedings of the 6th European Conference of Iranian Studies, ed. Maria Macuch, Weber, and Desmund DurkinMeisterernst (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2010), 255–63.
Wheeler, Brandon, “Imagining the Sasanian Capture of Jerusalem: The ‘Prophecy and Dream of Zerubbabel’ and Antiochus Strategos’ ‘Capture of Jerusalem,’” Orientalia Christiana Periodica 57 (1991): 69–85.
Widengren, Geo, “Recherches sur le féodalisme iranien,” Orientalia Suecana 5 (1956): 79–182.
Wiesehöfer, Josef, “Mehrfrontenkriege: Ostrom und das Sasanidenreich zu Beginn des 7. Jahrhunderts n. Chr.,” in Ägypten undsein Umfeld in der Spätantike vom Regierungsantritt Diokletians 284/285 bis zur arabischen Eroberung des Vorderen Orients um 635–46,ed. Frank Feder and Angelika Lohwasser (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013), 193–206.
Wiessner, Gernot, “Christlicher Heiligenkult im Umkreis eines sassanidischen Großkönigs,” in Festgabe deutscher Iranisten zur 2500 Jahrfeier Irans, ed. Wilhelm Eilers (Stuttgart: Hochwacht Druck, 1971), 141–55.
Witakowski, Witold, “The Magi in Syriac Tradition,” in Malphono w-Raba d-Malphone: Studies in Honor of Sebastian P. Brock, ed. George A. Kiraz (Piscataway: Gorgias, 2008); 809–43
Wood, Philip, ‘We Have No King but Christ’: Christian Political Tought in Greater Syria on the Eve of the Arab Conquest (c. 400–585) (Oxford: Oxford University Press, 2010).