اسلام در چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ادیان شرقی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

اختلاف و تنوع اسلام در چین نه‌تنها مسئله و مشکل گروه نژادی غیرچینی مسلمان ساکن در بخشی از کشور است، بلکه این وضعیت بسیار همه‌جانبه و پیچیده است؛ زیرا نژادهای چندگانه مسلمان به بافت چندفرهنگی کشور چین اضافه می‌شدند و حتی میان اعضای جوامع مسلمان نیز تنوع و گوناگونی بود و در اصل جمهوری خلق چین فقط دو تا از ده تابعیت مسلمان، یعنی اویغرها و هوی، را به رسمیت شناخت. نباید تاریخ مسلمانان چین را مربوط به یک زمان تلقی کرد، زیرا گروه‌های مختلف مسلمانان در دوره‌های تاریخی متفاوت وارد چین شدند. وجود مسلمانان در چین به طور متناقض از لحاظ داد و ستد، موهبت، و از لحاظ درگیری‌های قومی، دردسری برای منافع ملی چین در نظر گرفته می‌شد و تنوع نمی‌توانست به‌سادگی یکپارچه‌کننده یا برتری‌دهنده آنها باشد. در کل، جمهوری خلق چین در رویارویی با مسلمانان مختلف سیاستی یکپارچه به کار نبرد و روش‌های متنوعی را برای پاسخ به مسئله تنوع گروه‌های مسلمان در چین در پیش گرفت که برخی از آنها با هم در تناقض بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Crossley, Pamela Kyle (1997). The Manchus, Cambridge: Blackwell Press.
 Frankel, James (2011). Rectifying God’ s Name: Liu Zhi’ s Confucian Translation of Monotheism and Islamic Law, Honolulu: University of Hawai’ i Press.
“Freedom of Religious Belief in China” (1997). http://www.china.org.cn/e - white/ Freedom/f - 5.htm, accessed July 2011.
Huntington, Samuel P. (1993). “The Clash of Civilizations?” in: Foreign Affairs 72 (3): 22-49.
Huntington, Samuel P. (1996). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York: Simon & Schuster, Chinese Islam 259.
Leslie, Donald (1986). Islam in Traditional China: A Short History to 1800, Canberra: Canberra College of Advanced Education.
Lipman, Jonathan N. (1990). “Ethnic Violence in Modern China: Hans and Huis in Gansu, 1781 – 1929.” In: J. N. Lipman and S. Harrell, eds., Violence in China: Essays in Culture and Counterculture, Albany: State University of New York Press.
Lipman, Jonathan N. (1997). Familiar Strangers: A History of Muslims in Northwest China, Seattle: University of Washington Press.