سیستم‌های بسته، تبیین‌ها، و برهان جهان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه دین، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

مثال‌هایی شامل زنجیره‌های معلق بی‌نهایت یا زنجیره‌های بی‌نهایت، گاه برای دفاع از ضعف‌های برهان‌های جهان‌شناختی سنتی استفاده می‌شوند. در این مقاله دو تقریر از برهان جهان‌شناختی بررسی می‌شود، با این مدعا که چنین مثال‌هایی فقط در صورتی در خور توجه‌اند که فقط یکی از این تقریرها را بپذیریم؛ سپس استفاده از چنین مثال‌هایی را در این نوع مشخص از برهان جهان‌شناختی نقد می‌کنیم. نقد ما حول بحث از معنای سیستم بسته می‌چرخد و اینکه تبیین کامل چه معنایی دارد. بحث ما هیچ چیزی را درباره هویت بی‌نهایت مفروض نمی‌گیرد و بنابراین از بسیاری از بحث‌های معاصر که حول برهان جهان‌شناختی در جریان است فاصله می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


Brown, P. (1966). “Infinite Causal Regression”, in: The Philosophical Review, 75 (4): 510–525.
Craig, W. (2000). The Kalam Cosmological Argument, Wipf and Stock Publishers.
Conway, D. (1983). “Concerning Infinite Chains, Infinite Trains, and Borrowing a Typewriter”, in: International Journal of Philosophy of Religion, 14: 71–86.
Joyce, G. (1922). Principles of Natural Theology, New York: Longmans, Green and Co.
Swinburne, R. (2004). The Existence of God, Oxford: Oxford University Press.