نکاتی درباره سانسور و خودسانسوری در سیره ]حضرت[ محمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

مطالعه مکتوبات قرون میانه درباره سیره ]حضرت[ محمد باید همراه با مطالعه تاریخ وی باشد، مواردی که شواهد زیادی در منابع مختلف برای آنها داریم. گزارش ابن اسحاق از سیره ]حضرت[ محمد و خلاصه آن که توسط ابن هشام تهیه شده، همگی محصول دوران خود این نویسندگان‌اند. یک مورد خودسانسوری اعمال‌شده توسط یکی از راویان ابن اسحاق و دو مورد سانسور اعمال‌شده توسط ابن هشام، که بسیاری از مطالب پیشینیان خود را حذف کرده است، به درک بهتر بافت اجتماعی و سیاسی این سیره‌ها کمک می‌کند.
مطالعه مکتوبات قرون میانه درباره سیره ]حضرت[ محمد باید همراه با مطالعه تاریخ وی باشد، مواردی که شواهد زیادی در منابع مختلف برای آنها داریم. گزارش ابن اسحاق از سیره ]حضرت[ محمد و خلاصه آن که توسط ابن هشام تهیه شده، همگی محصول دوران خود این نویسندگان‌اند. یک مورد خودسانسوری اعمال‌شده توسط یکی از راویان ابن اسحاق و دو مورد سانسور اعمال‌شده توسط ابن هشام، که بسیاری از مطالب پیشینیان خود را حذف کرده است، به درک بهتر بافت اجتماعی و سیاسی این سیره‌ها کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 29 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1399