نمادگرایی نور و نجات‌شناسی بودایی پاک‌بوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ادیان غیرابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

مؤلف در نوشتار پیش رو عهده‌دار بررسی نقش نمادگرایی نور در آیین بودای پاک‌بوم، معنای اساسی و کارکردی است که این آیین در آموزه‌های نجات‌شناسی خود دارد. بر اساس داده‌های تاریخی، نمادگرایی نور حالتی است که در تجربه دینی مواجهه با آن صورت می‌گیرد. این نور، به تعبیر الیاده، فرد را از موقعیتی نامقدس بیرون می‌آورد و به درون قلمرو مقدس پرتاپ می‌کند. در واقع، تجربه نور، تجربه‌ای شخصی است که با تاریخ، فرهنگ و آموخته‌های دینی فرد ارتباط دارد. نمادگرایی نور در آیین بودای پاک‌بوم با نام بودا آمیدا گره می‌خورد و حاکی از خردی است که با انضباط‌های مراقبه‌ای، کمال اخلاقی و اعمال عبادی، می‌توان آن را تجربه کرد و رستگار شد (جیری‌کی). رستگاری به‌ وسیله ایمان از طریق تاری‌کی، تفسیر دیگری است از نجات‌شناسی آیین بودای پاک‌بوم که شینران آن را مطرح می‌کند و در آن، فرد بدون تلاش فردی و با تکیه بر دل مهربان آمیدا، از طرف او پذیرفته و محفاظت می‌شود، چراکه آمیدا، انسان را آن‌گونه که هست، می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


Andrews, “Nenbutsu’’.
Bloom, Alfred (1968). Shinran’s Gaspel of Pure Grace, Tucson: University of Arizona Press.
Campbell, Joseph (1964). The Masks of God: Oriental Mythology, New York: The Viking Press.
Dighamkaya.
Eliade, Mircha (1963). Patterns in Comparative Religion, Trans. by Rosemary Sheed, New York: Meridian Book.
Eliade, Mircha (1964 a). Archanic Techniques of Ecstasy, trans. by Willard R. Trask, New York: Bollingen Foundation.
Eliade, Mircha (1964 b). Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, trans. by Willard R. Trask, New York: Bollingen Foundation.
Eliade, Mircha (1965). Mephistopheles and the Androgym, New York: Sheed and Ward.
Ging: bun, ssz, vol. 1.
James, E. O. (1963). The Worship of the Sky God, London: Atlone Press.
James, William (1905). The Principles of Psychology, vol. 1, New York: Henry Holt and Company.
James, William (1958). The Varieties of Religious Experience, New York: New American Library.
Judo was an, ssz, vol. 2.
Kannen Bomon, ssz, vol. 1.
kyogyoshinsho, Ssz, vol. 1 & 2.
Leeuw, G. van (1963). Religion Inessence and Manifestation, trans. by J. E. Tuner, New York: Harper and Row, Harper Torch Books.
Organ, Tray Wilson (1970). The Hindu Quest for the Perfection of Man, A thens: Ohio University Press.
Radhakrishna, S.; Moore, Charles A. (1957). A Source Book in Indian Philosophy, eds., Princetion: Princetion University Press.
Shinshu Shogyo Zensho (Ssz), vol. 1 & 2.
Streng, Frederic J. (1967). Emptiness: A Study in Religious Meaning, New York: Aindon Press.
The Sacred Book of East (SBE), vol. 49.
Underhill, Evelyn (1955). Mysticim, New York: Merdian Books.
Warren, Henry Clark (‌1922). Buddhism in Translation (Jataka Tales), Lonman, C. R. (ed.), vol. 3 of the Harward Oriental Series, Cambridge: Harvard University Press.
Zimmer, Heinrich (1955). The Art of Indian Asia, vol. 1 & 2, New York: Bollingen Foundation.