مناسبات عقل و دین در معتزله و نومعتزله و کلام جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

2 دانشجوی دکتری مذاهب کلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب،قم، ایران.

چکیده

کلام جدید در زمره علوم عقلی است که سهم فراوانی در دفاع از مباحث اعتقادی و دینی را به خود اختصاص داده است، جریان اعتزال نیز یکی از فرقه های خردورز کلامی است که در سده دوم پیدایش اسلام شکل گرفته و تا اواخر قرن چهارم فعال بوده، اما در تطور تاریخ کم کم فروغ خود را از دست داد و با حمله مغولان در قرن هفتم به کار خود پایان داده است. در دوسده اخیر خردوزری معتزله کهن، بوسیله نومعتزله احیا شده است و بنیادهای فکری و اعتقادی معتزله با رویکرد جدید عقل گرایی در مبانی دینی در حال توسعه و انتشار می باشد. کلام جدید (مسائل جدید کلامی) در روش استنباط با معتزله و نومعتزله هم گرا است. پژوهش پیش رو با جمع آوری داده های کتابخانه ای و تحلیل و توصیف آنها در مقام دستیابی به پاسخی برای این پرسش است که مسائل جدید کلامی خصوصا رابطه عقل و دین، چه اعتبار و جایگاهی در معتزله و نو معتزلیان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 16 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 15 بهمن 1399