تانّیشو: سخنان شینران، مؤسس مکتب آیین بودای جودوشین‌شو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی گروه ادیان غیرابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

چکیده

تانّیشو یکی از کتاب‌های مقدس و در عین حال مختصر و مهم آیین بودای جودوشین‌شو یا سرزمین پاک در ژاپن است که سخنان و تعالیم شینران درباره راه آسان از طریق ذکر نام آمیدا را در مقابل راه دشوار رهروان بودایی توضیح می‌دهد. سخن شینران این است که عهد آمیدا در متون مقدس مکتب سرزمین پاک، مبنی بر نجات افرادی که به او ایمان دارند و بر اساس این ایمان نام او را بر زبان می‌رانند، همه‌‌شمول است و نیازی به انجام‌دادن اعمال سخت و مطالعات متون مقدس، که جزء احکام دِیرنشینی بودایی است، ندارد. این عهد نخستین، فراادراک بوده و تحت تأثیر اعمال و اندیشه‌های افراد نیست و بیانگر شفقت محض آمیدا به موجوداتی مانند ما انسان‌های معمولی و غیررهرو بودایی است که توان رسیدن به روشن‌شدگی را نداریم. اثر وضعی نمبوتسو که ذکر نام آمیدا است، تولد در بهشت آمیدا یا سرزمین پاک و سعادت عظیم، پس از مرگ است که موجب رسیدن به روشن‌شدگی در آن عالم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Hirota, Dennis & others (1997). Collected Works of Shinran, 2 vols., Kyoto: Jodo Shinshu Hongwanji.
Hirota, Dennis; Ueda, Yoshifumi (1989). Shinran: An Introduction to His Thought, Kyoto: Hongwanji International Center.
Hirota, Dennis; Ueda, Yoshifumi (1989). Tannisho, Kyoto: Hongwanji International Center.
Kuramoto, Ryosuke (n.d.). "Monk’s Lives Shaped by Food: A Case Study in Myanmar Religious Studies in Japan", vol. 4, pp. 47-64, available at: https://doi.org/10.20716/rsjars.90.2-29
Shigaraki, Takamaro (2013). Shin Buddhist Heart, Trans. David Matsumoto, Boston: Wisdom Publication.
Yokota, John Shunji (2005). Deep Religious Pluralism, edited By David Ray Griffin, Lousville: WJK Press.