تبیین جایگاه و جغرافیای «زیارت» در دیانت مسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

در نظام ارزش‌های دینی، زیارت به عنوان یکی از مواضع وفاق در ادیان وحیانی و غیر آن می‌تواند محل مداقه باشد، گرچه در رسوم و سلوک متفاوت یا مشابه باشند. زیارت، تاریخی طولانی دارد. قرن‌ها مسلمانان به مکه، یهودیان به اورشلیم و مسیحیان نیز به سرزمین مقدس، جایی سرشار از نشان عیسی، قدم گذاشته‌اند. در مسیحیت، آغاز زیارت مرتبط با مکان‌های مقدسی است که تولد، زندگی و مصلوب‌شدن عیسی در آن روی داده است. زیارت، در بُعد اشتراک مفهومی‌اش، زائر را از مبدأ به حرکت درآورده و در مقصد ضمن حصول نوعی خودآگاهی معنوی به سامان می‌رساند؛ از دیگر سو، فرصتی برای او است تا در جهانی که می‌زید، به اکتشافی دینی و البته همچنان درونی نائل شود؛ این سیر حضوری ذاتاً حامل نوعی سیر شهودی است. در این نوشتار، که به روش کتاب‌خانه‌ای انجام شده است، می‌کوشیم از رهگذر بررسی مفهوم دینی و معنوی «زیارت» و بیان اهداف، اهمیت این تجربه مشترک دینی در مسیحیت را بکاویم.

کلیدواژه‌ها


Aston, Margaret (1964). Lollardy And The Reformation: Survival Or Revival?, Wiley, Vol. 49, No. 166, pp. 149-170.
Athanasius, H. Ellershaw (2013). The Life of Antony, Kindle Edition.
Belhassen, Y.; Caton, K.; Stewart, W. P. (2008). "The Search for Authenticity in the Pilgrim ex-perience", Annals of Tourism Research 35 (3): 668-689.
Bradly, Ian (2010). Pilgrimage: A Spiritual and Cultural Journey, Lion Books, First Edition Edition.
Coleman, Simon; Elsner, John (1995). Pilgrimage: Past and Present in the World Religions, Harvard University Press.
Dyas, Dee (1998). `Pilgrims Were They All? Aspects of Pilgrimage and their Influence on Old a Middle English Literature', Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor Philosophy.
Dyas, Dee (2001). Pilgrimage in Medivial English Litrature, 700-1500, Cambridge: D. S. Brewer.
Craveri, Marcello (1967). The Life of Jesus, Grove Press.
Edwards, Phillipe (2005). Pilgrimage and Literary Tradition, Cambridge: Cambridge University Press.
George, T. (2016). The Discipline of Christian Pilgrimage, Institute for Faith and Learning at Baylor University.
Eller, Jack David (2014). Introducing Anthropology of Religion: Culture to the Ultimate, Routledge.
Elsner, Jas; Rutherford, Ian (2006). Pilgrimage in Graeco-Roman and Early Christian Antiquity: Seeing the Gods, Oxford University Press, 1st edition.
Flaherty, von Regis (2015). Faith Basics: Sacramentals and Signs. Objects, Actions, and Words as Avenues of Grace, Emmaus Road Publishing.
Green, Stephen David (2018). Christians and Jerusalem in the Fourth Century CE: a Study of Eusebius of Caesarea, Cyril of Jerusalem, and the Bordeaux Pilgrim, Portland State University.
https://b2n.ir/w60893
Pazos, Antón M. (2014). Redefining Pilgrimage: New Perspectives on Historical a Contemporary Pilgrimages, Ashgate Publishing.
Winzeler, Robert L. (2007). Anthropology and Religion: What We Know, Think, and Question, Rowman Altamira.
www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_30061999_pilgrimage.html
www.sacred-destinations.com/turkey/antioch-cave-church-of-peter