سیندری‌سِز، بارقه وجدان، در رنسانس انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری دین‌پژوهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

چکیده

در این مقاله نخست توضیح داده می‌شود که واژه «سیندری‌سز» (Synderesis) چگونه به زبان انگلیسی راه یافت و برای چه مفهومی به کار رفت. سپس روند رواج کاربرد آن در آثار نویسندگان قرون وسطا بررسی، و از این رهگذر به آثار فیلسوفان و قدیسان مراجعه می‌شود. در این دوره، بر اصطلاح «سیندری‌سز» به عنوان بقایای به‌جامانده از صورت خدا تأکید شده و قدیسان از آن به عنوان بارقه به‌جامانده از شعله آفرینش خدا در نهاد انسان یاد می‌کنند. به باور فیلسوفان قرون وسطا، هرچند انسان در اثر گناه اولیه آلوده شده و به زمین هبوط کرده، اما وجدان ودیعه‌ای الاهی در روح انسان است که آدمی را به افعال درست هدایت می‌کند و از انجام‌دادن کارهای نادرست باز می‌دارد. با شروع نهضت اصلاح دینی، هرچند تأکید بر وجدان باز هم در امتداد دیدگاه‌های قبلی است، ظهور رنسانس سبب می‌شود از «سیندری‌سز» و مفهوم «وجدان» به عنوان عنصر مهمی در جهت اهمیت‌یافتن تصمیم انسان و انسان‌محوری استفاده شود. این مفهوم در قالب عباراتی همچون «غریزه طبیعی»، «شمع روح»، «قله ذهن» و «بارقه وجدان»، بارها در آثار نویسندگان قرن‌های شانزده و هفده و هجده تکرار می‌شود و شاعران و نویسندگان از آن به عنوان مفهومی دینی که می‌تواند پشتوانه انسان‌گرایی رنسانس باشد، استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Augustine (1960). The City of God, New York, II.
Bacon, Francis (1857-74). Advancement of Learning, Works, eds. J. Spedding, R. L. Ellis and D. D. Heath, London, III.
Barcklay, Richard (1631). The Felicitie of Man, London.
Barrow, Isaac (1859). The Theological Works, ed. Alexander Napier, Cambridge, II.
Bonaventure (1963). The Journey of the Mind to God, I, 6, in The Works of Bonaventure, tr. Jose de Vinck, Paterson, N.J.
Bullokar, John (1616). An English Expositour, London.
Butler, Joseph (1900). Works, ed. J. H. Bernard, London, I.
Calepine, Ambrose (1502). Dictionarium, Venice.
Calvin, John (1960). Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill and tr. Ford Lewis Battles, Philadelphia, I.
Culverwell, Nathaniel (1971). An Elegant and Learned Discourse of the Light of Nature, eds. Robert A. Greene and Hugh MacCallum, Toronto, intro.
Davies, John (1975). The Poems of Sir John Davies, ed. Robert Krueger, Oxford, esp.
De La Primaudaye, Pierre (1594). The Second Part of the French Academie, London.
Dekker, Thomas (1953). The Dramatic Works of Thomas Dekker, ed. Fredson Bowers, Cambridge, I.
Dove, John (1656). Atheism Defined and Confuted by Undeniable Arguments, London.
Du Plessis-Moray, Philippe (1587). A Woorke Concerning the Trewnesse of the Christian Religion, tr. Philip Sidney and Arthur Golding, London, sig.
Gerson, Jean (1960-1973). De Theologia Mystica in Oeuvres Completes, ed. P. Glorieux, Paris, III.
Goodwin, Thomas (1681-1704). The Works of Thomas Goodwin, London, II.
Herbert, Edward (1705). The Religion of the Gentiles, London.
Herbert, Edward (1886). The Autobiography of Edward, Lord Herbert of Cherbury, ed. Sidney L. Lee, New York.
Herbert, Edward (1938). De Veritate, tr. Meyrick H. Carre, Bristol.
Hieronymi, S. (1954). Commentarium in Hiezechielem, Corpus Christianorum, Turnholti.
Holdsworth, William (1938). Some Makers of English Law, Cambridge.
Huloet, Richard (1572). Huloets Dictionarie, London.
Jonson, Ben (1925-52). Every Man Out of His Humour, C. H. Herford and Percy and Evelyn Simpson (eds.), Oxford, III, The O. E. D.
Lydgate, John (1899-1904). The Pilgrimage of the Life of Man, eds. F. J. Furnivall and Katherine B. Locock, London.
Marston, John (1966). The Scourge of Villainie, Edinburgh.
More, George (1598). A Demonstration of God in His Workes, London.
Phillips, Edward (1658). The New World of Words, London.
Quarles, Francis (1880). The Complete Works of Francis Quarles, ed. A. B. Grosart, London, I.
Reid, Thomas (1969). Essays on the Active Powers of the Human Mind, Cambridge, Mass.
Sparks, Jared (1854). The Life of George Washington, Boston.
St. Cher, Hugh of (1600). Opera Omnia, Venice, VI.
St. German (1974). Doctor and Student, eds. T. F. T. Plucknett and J. L. Barton, London.
 
Staines, D. T. (1934). "The French Academie and Wits Commonwealth," Philological Quarterly, XIII April.
Tatian and Theophilus (1867). The Writings of Tatian and Theophilus, tr. B. P. Pratten, Marcus Dodds, and Thomas Smith, Edinburgh.
Tobin, Frank (1986). Meister Eckhart: Thought and Language, Philadelphia.
Woolton, John (1576). A New Anatomie of Whole Man, London, fol, 21 and v.
Woolton, John (1576). A Treatise of the Immortalitie of the Soule, London.
Woolton, John (1576). Of the Conscience, London, sigs.