مسیحیت در آیینه اگزیستانسیالیسم دینی با تأکید بر آرای کیرکگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده الاهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.

چکیده

عیسیj پرابهام‌ترین فرد در مسیحیت است که این ابهام، هم به دلیل تعارضات موجود در عهد جدید و هم به دلیل آرا و تفاسیر مختلف در قرون بعدی است. شناخت این شخصیت در عصر ما نیز مسئله اندیشمندان و محققان از جمله متفکران اگزیستانسیالیست بوده است. این پژوهش با شیوه تحلیلی و تطبیقی متکفل تبیین این مسئله است که مسیحj در اندیشه فیلسوفان اگزیستانسیالیست، به‌ویژه کیرکگور، چه کسی است و مسیحی‌شدن نزد آنها به چه معنا است. هرچند اگزیستانسیالیست‌ها زمینه فکری مشترکی دارند، اما در این موضوع اختلاف‌نظرهای بسیار دارند. از این‌رو در اینجا کیرکگور به عنوان پدر اگزیستانسیالیسم و کسی که دغدغه بیشتری در این زمینه دارد، محور این پژوهش قرار می‌گیرد. نتیجه مشخص این است که کیرکگور با تأکید بر اهمیت ایمان تعریف جدیدی از مسیحی‌شدن مطرح می‌کند و معتقد است برای مسیحی‌شدن باید با تکیه بر ایمان کل وجود خویش را تسلیم مسیح کرد و این متفاوت با مسیحی‌بودن است.

کلیدواژه‌ها


اندرسون، سوزان لی (1385). فلسفه کیرکگور، ترجمه: خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
بلاکهام، هرولد جان (1368). شش متفکر اگزیستانسیالیست، ترجمه: محسن کریمی، تهران: مرکز.
پاپکین، ریچارد (1389). کلیات فلسفه، ترجمه: جلال‌الدین مجتبوی، تهران: حکمت، چاپ اول.
پروتی، جیمز (1373). الوهیت و هایدگر، ترجمه: محمدرضا جوزی، تهران: حکمت.
پورمحمدی، نعیمه (1390). ایمان و اخلاق: مقایسه رویکرد الاهیات کرکگور و اشاعره متقدم، قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
سارتر، ژان پل (1357). شیطان ‌و خدا، ترجمه: ابوالحسن نجفی، تهران: کتاب زمان.
کاپلستن، فردریک (1387). فردریک نیچه: فیلسوف فرهنگ، ترجمه: علی‌رضا بهبهانی و علی‌اصغر حلبی، تهران: زوار.
کرنستون، موریس (1350). ژان پل سارتر، ترجمه: منوچهر بزرگ‌مهر، تهران: خوارزمی.
کلنبرگر، جی. (1384). کرکگور و نیچه، ترجمه: ابوتراب سهراب و الهام عطاردی، تهران: نگاه.
کیرکگور، سورن (1381). ترس‌ و لرز، ترجمه: عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی.
مارسل، گابریل (1382). فلسفه اگزیستانسیالیسم، ترجمه: شهلا اسلامی، تهران: نگاه معاصر.
مک‌کواری، جان (1382). «چهره عیسی مسیح در مسیحیت معاصر»، ترجمه: بهروز حدادی، در: هفت‌آسمان، س5، ش17، ص205-234.
نجفی، رضا (1382). «مسیحیت از نگاه اگزیستانسیالیستی مؤمن»، در: کتاب ماه دین، ش72، ص26-33.
ورنو، روژه؛ وال، ژان آندره (1372). پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست‌بودن، ترجمه: یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.
هابن، ویلیام (1376). چهار سوار سرنوشت ما، ترجمه: عبدالعلی دست‌غیب، آبادان: پرسش.
هوردرن، ویلیام (1368). راهنمای الاهیات پروتستان، ترجمه: طاطه وس میکائلیان، تهران: علمی‌فرهنگی.
یاسپرس، کارل (1373). عیسی مسیح، ترجمه: احمد سمیعی، تهران: خوارزمی.
یاسپرس، کارل (1377). «نظر نیچه درباره تاریخ جهان و انگیزه‌های مسیحی آن»، ترجمه: عزت‌الله فولادوند، در: کیان، ش41، ص14-17.
Adams, Robert Merrihew (1987). The Virtue of Faith and Other Essays in Philosophical Theology, Oxford: Oxford University Press.
Heidegger, Martin (1960). “The Onto-Theo-Logical Nature of Metaphysics”, in: Essays in Metaphysics: Identity and Difference, tr. by K. F. Leidecker, New York: Philosophical Library Inc.
Heidegger, Martin (1983). Gesamtausgabe, vol. 40: Einführung in die Metaphysik, Frankfurt: Vittorio Klostermann.
Heidegger, Martin (1999). Gesamtausgabe, vol. 39: Hölderlins Hymnen, ‘‘Germanien’’ und ‘‘Der Rhein’’ Frankfurt: Vittorio Klostermann.
Kierkegaard, Søren (1848-1849). Armed or my Position as a Christian Athor in Christendom, n.p.
Kierkegaard, Søren (1854). Articles From the Fatherland, n.p.
Kierkegaard, Søren (1855).  The Present Moment, LLC. Washington: Wyatt North Publishing.
Kierkegaard, Søren (1959). Either/Or; Garden City, New York: Doubleday.
Kierkegaard, Søren (1971). Either or, Vol. Trans. Swenson, D. F. Swenson, L. M. Princeton, N J: Princeton University Press.
Kierkegaard, Søren (1985). Johannes Climacus, De Omnibus Dubitandum Est, trans. by Howard and Edna Hong, Princeton: Princeton University Press.
Kierkegaard, Søren (1987). Philosophical Fragements, Princeton: Princeton University Press.
Kierkegaard, Søren (1992). Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments, trans. by Howard and Edna Hong, Princeton: Princeton University Press.
Kierkegaard, Søren (1993). “An Occasional Discourse”, Part 1 of Upbuilding Discourses in Various Spirits, n.p.
Kierkegaard, Søren (1998). The Point of View, Princeton: Princeton University Press.
Kirmmse, Bruce (1996). Encouenters with Kierkegaard: a Life Seen by His Contemporaries, Princeton: Princeton University Press.
Roberts, David (1957). Existentialism and Religious Belief, New York: Oxford University Press.
Sartre, Jean-Paul (1965). “The Living Gide” in: Situations, tr. Benita Eisler, New York: Braziller.
Sartre, Jean-Paul (1977). Existentialism and Humanism, tr. Philip Mairet, London: Methuen, Shift in Catholic Christology, Theological Studies 55.