درباره تومارهای بحرالمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تومارهای بحرالمیت عنوانی کلی برای مجموعه‌ای از آثار یافت‌شده در قمران، وادی المربعات، نحل حور، مصادا، وادی دالیه و بخش‌های دیگری از بیابان یهودیه و بحرالمیت در فلسطین اشغالی و اردن به زبان‌های عبری، آرامی، یونانی، لاتین و ... است. این اسناد دربردارنده نوشته‌های دینی غیرکتاب‌مقدسی و کتاب‌مقدسی، دعاها و اوراد، نامه‌ها، تمرین‌های کاتبان و ... است که اغلب متعلق به یهودیان و مسیحیان نخستینی است که در این بخش‌ها زندگی می‌کرده‌اند و به دلیل کهن و دست‌نخورده‌بودن در کانون توجه دانشمندان قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها