کلیدواژه‌ها = کتاب مقدس
درباره تومارهای بحرالمیت

دوره 21، شماره 77، اسفند 1398، صفحه 59-114

ابراهیم شفیعی؛ محمد کیشانی فراهانی


گناه حوا و تأثیر آن بر مقام زن در متون مقدس یهودی

دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، مرداد 1394، صفحه 127-146

سید مرتضی میرتبار


مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال*

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، مرداد 1393، صفحه 75-104

چارلز دابلیو. هِدریک؛ محمد حقانی فضل


سفر پیدایش و علم جدید: یک تفسیر مسیحی

دوره 13، شماره 51، آذر 1390، صفحه 7-28

دبـورا بی. هـارسما؛ محمد حقانی فضل


تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی

دوره 12، شماره 48، اسفند 1389، صفحه 51-74

شائــــول شــاکــــد؛ سیدسعیدرضا منتظری؛ مجید طامه


تأویل گناهان انبیا در تفاسیر یهودی قرون وسطا

دوره 12، شماره 45، خرداد 1389، صفحه 31-58

فاطمه توفیقی


گونه‌های مکاشفة خداوند در الاهیات مسیحی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1388، صفحه 65-88

محمد حقانی فضل