کلیدواژه‌ها = امامیه
رافضه: بررسی مقدماتی

دوره 21، شماره 77، اسفند 1398، صفحه 115-140

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر


اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ

دوره 21، شماره 76، شهریور 1398، صفحه 17-44

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر


بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه

دوره 18، شماره 71، اسفند 1395، صفحه 25-40

مصطفی جعفرطیاری؛ محمدعلی شبانی


اعتقادات شیعه در کلام فیض کاشانی؛ کاوشی بر محور انوارالحکمه

دوره 13، شماره 52، اسفند 1390، صفحه 59-86

احدالله قلی‌زاده برندق


اعتقادات امامیه در کلام میرزا احمد آشتیانی؛ کاوشی بر محور لوامع الحقائق فی اصول العقائد

دوره 13، شماره 52، اسفند 1390، صفحه 117-140

داود شیخی زازرانی؛ فاطمه براتی احمدآبادی


اعتقادات امامیه در کلام علامه مظفر؛ کاوشی بر محور عقائد الامامیه

دوره 13، شماره 52، اسفند 1390، صفحه 141-166

داود شیخی زازرانی؛ فاطمه براتی احمدآبادی