کلیدواژه‌ها = عرفان مسیحی
عارفی در قامت خطاط صحرا: اِوَگریوس پانتیکوس

دوره 23، شماره 81، اسفند 1400، صفحه 155-196

مهدی امینی


زیستن میان جهان‌ها: شعر بهکتی و عارفان کارملیت

دوره 21، شماره 76، شهریور 1398، صفحه 109-136

محمدحسین شیخ شعاعی


توبه در سنت مکتوب کلیسای ارتدوکس؛ وسیله یا هدف

دوره 20، شماره 73.74، شهریور 1397، صفحه 73-90

طیبه سادات طبایی


چیستی عرفان

دوره 13، شماره 49، خرداد 1390، صفحه 7-22

اولین آندرهیل؛ مائده السادات حسین زاده


از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت

دوره 12، شماره 46، شهریور 1389، صفحه 7-34

امداد توران