کلیدواژه‌ها = شیعه
رافضه: بررسی مقدماتی

دوره 21، شماره 77، اسفند 1398، صفحه 115-140

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر


اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ

دوره 21، شماره 76، شهریور 1398، صفحه 17-44

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر


بازخوانی دیدگاه‌های رجالی نجاشی درباره متکلمان امامی کوفه

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، فروردین 1395، صفحه 23-44

مجید شاکری سلماسی


«مجوس» در روایات اسلامی

دوره 17، شماره 67، آذر 1394، صفحه 5-24

محمدمهدی علی‌مردی؛ حسن خیبری


احادیث غلو در اهل سنّت و تشیع

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، اسفند 1393، صفحه 25-54

ریحانه هاشمی (شهیدی)؛ سید مهدی هاشمی زاده