کلیدواژه‌ها = صوفیه
نگرش عارفانه به قرآن: داستان خضر و موسی

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، اسفند 1393، صفحه 95-126

کریستین زهرا سندز؛ مائده السادات حسینی زاده


بررسی نقد صوفیه در زبان ائمه(ع)

دوره 12، شماره 48، اسفند 1389، صفحه 27-50

محمدعیسی جعفری


بررسی روایات نبوی ناظر به نقد صوفیه

دوره 11، شماره 44، اسفند 1388، صفحه 115-136

محمدعیسی جعفری