نویسنده = ���������������� ���������������
دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...)

دوره 4، شماره 15، آذر 1381، صفحه 261-279

محمدصادق ابوطالبی؛ ابولفضل شجاعی؛ ابوالقاسم جعفری؛ محمد جاودان؛ علی رضا شجاعی؛ علی‌رضا آقانوری