نویسنده = ابوالقاسم جعفری
تعداد مقالات: 4
1. دانش نامه دین (آمین، اهو، بکتاشیه، چلّه روزه، خلق مدام، شئول، معبد اورشلیم)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 231-254

بهروز حدادی؛ شهاب الدین وحیدی؛ ابوالقاسم جعفری؛ امیر آراسته جوان؛ مهدی عیوضی؛ سید مهدی اسدی؛ محمد باقر سعیدی


2. دانش نامه دین (اوتاره، اهل سنت، غلو و ...)

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 257-270

ابولفضل شجاعی؛ مهدی فرمانیان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ محمد جاودان


3. دانش‌نامه دین (بدعت، راه هشتگانه، رنج، سوتره، هفت قانون نوح...)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 267-277

محمد جاودان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ حسین سلیمانی


4. دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 261-279

محمدصادق ابوطالبی؛ ابولفضل شجاعی؛ ابوالقاسم جعفری؛ محمد جاودان؛ علی رضا شجاعی؛ علی‌رضا آقانوری