نویسنده = ع پاشایی
شاکیه موُنىِ جوان

دوره 10، شماره 37، خرداد 1387، صفحه 183-196

دای ساکو ایکه‌دا؛ ع پاشایی


آیین بودا در ایران

دوره 9، شماره 36، اسفند 1386، صفحه 81-96

ریچارد فولتس؛ ع پاشایی


کثرت گرایى دینى از منظر مولوى

دوره 5، شماره 18، شهریور 1382، صفحه 67-102

ع پاشایی


سوره ى نیلوفر

دوره 5، شماره 17، خرداد 1382، صفحه 45-96

ع پاشایی


مکاشفه ى معناى حقیقى

دوره 4، شماره 15، آذر 1381، صفحه 37-58

یوشیتو هاکه دا؛ ع پاشایی


معرفى کتاب بیدارى ایمان در مهایانه منسوب به اَشوَه گوشَه

دوره 3، شماره 11، آذر 1380، صفحه 209-226

یوشیتو س. هاکه دا؛ ع پاشایی


دانش نامه دین

دوره 3، شماره 11، آذر 1380، صفحه 227-239

مصطفی فرهودی؛ ع پاشایی؛ محمد جاودان


آواشنـاسـى سنسکریت، چینى و ژاپنى

دوره 2، شماره 6، شهریور 1379، صفحه 47-64

ع پاشایی


دین شین توْ

دوره 2، شماره 5، خرداد 1379، صفحه 65-88

ماساهارو اَنه ساکی؛ ع پاشایی


دانش نامه دین

دوره 2، شماره 5، خرداد 1379، صفحه 237-252

ع پاشایی