نویسنده = ع پاشایی
تعداد مقالات: 12
1. شاکیه موُنىِ جوان

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 183-196

دای ساکو ایکه‌دا؛ ع پاشایی


2. آیین بودا در ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 81-96

ریچارد فولتس؛ ع پاشایی


3. کثرت گرایى دینى از منظر مولوى

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 67-102

ع پاشایی


4. سوره ى نیلوفر

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 45-96

ع پاشایی


5. مکاشفه ى معناى حقیقى

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 37-58

یوشیتو هاکه دا؛ ع پاشایی


6. معرفى کتاب بیدارى ایمان در مهایانه منسوب به اَشوَه گوشَه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 209-226

یوشیتو س. هاکه دا؛ ع پاشایی


7. دانش نامه دین

دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 227-239

مصطفی فرهودی؛ ع پاشایی؛ محمد جاودان


10. آواشنـاسـى سنسکریت، چینى و ژاپنى

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 47-64

ع پاشایی


11. دین شین توْ

دوره 2، شماره 5، بهار 1379، صفحه 65-88

ماساهارو اَنه ساکی؛ ع پاشایی


12. دانش نامه دین

دوره 2، شماره 5، بهار 1379، صفحه 237-252

ع پاشایی