نویسنده = ������������ �������� �������� ������
دانش نامه دین (اعتقادنامه، آیین مزدک، میستی سیزم،...)

دوره 6، شماره 21، خرداد 1383، صفحه 241-254

علی رضا شجاعی؛ علی موحدیان عطار؛ شهاب الدین وحیدی؛ محمد تقی انصاری پور


سنت ارتدکس

دوره 1، سوم و چهارم، آذر 1378، صفحه 245-259

پل والی یر؛ محمد تقی انصاری پور