نویسنده = ������������ ������������
علم النفسِ گیتا (انسان و نجات او در بگود گیتا)

دوره 4، شماره 16، اسفند 1381، صفحه 193-226

فروزان راسخی


متون دینى آیین مانى

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، اسفند 1380، صفحه 131-168

فروزان راسخی


ادبیات و خاستگاه تاریخی مکتب قبّاله

دوره 1، سوم و چهارم، آذر 1378، صفحه 221-244

فروزان راسخی


ارتباط انسان و طبیعت در اسـلام و آییـن دائـو

دوره 1، شماره 2، شهریور 1378، صفحه 87-117

فروزان راسخی