نویسنده = عبدالرحیم سلیمانی
نگاهى به خداشناسى یهود در قرآن مجید

دوره 10، شماره 40، اسفند 1387، صفحه 41-72

عبدالرحیم سلیمانی


منطق قرآن در سنجش دیگر ادیان

دوره 10، شماره 38، شهریور 1387، صفحه 89-112

عبدالرحیم سلیمانی


تولد و کودکى عیسى در دو انجیل غیر رسمى

دوره 9، شماره 35، آذر 1386، صفحه 135-163

عبدالرحیم سلیمانی


اناجیل غیر رسمی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1386، صفحه 209-236

عبدالرحیم سلیمانی


پیامد گناه آدم در عهدین و قرآن: سقوط، خروج یا هبوط؟

دوره 9، شماره 33، خرداد 1386، صفحه 193-218

عبدالرحیم سلیمانی


قوم یهود از برگزیدگى تا نژادپرستى

دوره 6، شماره 22، شهریور 1383، صفحه 113-134

عبدالرحیم سلیمانی


اسطوره در الهیات

دوره 5، شماره 18، شهریور 1382، صفحه 103-126

موریس وایلز؛ عبدالرحیم سلیمانی


قرآن کریم و بشارت هاى پیامبران

دوره 4، شماره 16، اسفند 1381، صفحه 47-62

عبدالرحیم سلیمانی


نقادى کتاب مقدس

دوره 2، شماره 8، اسفند 1379، صفحه 97-110

عبدالرحیم سلیمانی


عیسى و ادیان جهانى

دوره 2، شماره 6، شهریور 1379، صفحه 183-206

عبدالرحیم سلیمانی


دانش نامه دین آمیدا، بوداسف، ژزوئیتها و ...

دوره 2، شماره 6، شهریور 1379، صفحه 215-227

علی پاشایی؛ عبدالرحیم سلیمانی


عهد جدید ـ تاریخ نگارش و نویسندگان ـ

دوره 1، سوم و چهارم، آذر 1378، صفحه 73-106

عبدالرحیم سلیمانی


زمینه‌های بحث فلسفی در مسیحیّت

دوره 1، سوم و چهارم، آذر 1378، صفحه 151-160

ویلیام جی. وین رایت؛ عبدالرحیم سلیمانی