نویسنده = ������������ ����. ����. ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم اساسی دین ودایی

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 109-126

أف. بی. یاکوبوس کویبر؛ امیرعمادالدین صدری؛ سید سعید رضا منتظری