نویسنده = سید سعید رضا منتظری
تعداد مقالات: 6
1. مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 85-128

جیمز بار؛ سید سعید رضا منتظری؛ امیر عماد الدین صدری


2. دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 109-130

کارلو جی. چرتی؛ سید سعید رضا منتظری؛ امیرعماد الدین صدری


3. مبانی حقوق بشر در آیین هندو

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 39-68

آرویند شارما؛ سید سعید رضا منتظری


4. مفهوم اساسی دین ودایی

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 109-126

أف. بی. یاکوبوس کویبر؛ امیرعمادالدین صدری؛ سید سعید رضا منتظری


5. اوستا و مردمان اوستایی

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 197-229

ژان کلنز؛ مری بویس؛ سید سعید رضا منتظری


6. شر در ادیان ایران باستان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1385، صفحه 121-132

جرالد نیولی؛ سید سعید رضا منتظری؛ بابک رجبی