نویسنده = ������������������ ����������
آتوریته معرفتی باور دینی

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، مرداد 1393، صفحه 193-213

لیندا زاگزبسکی؛ نعیمه پورمحمدی؛ علی کلانی


اخلاق و دین

دوره 15، شماره 58، مرداد 1392، صفحه 69-96

لیندا زاگزبسکی؛ امیر قربانی