نویسنده = ���������� ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. نگرش عارفانه به قرآن: داستان خضر و موسی

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 95-126

کریستین زهرا سندز؛ مائده السادات حسینی زاده