نویسنده = محمد حسن محمدی مظفر
تعداد مقالات: 9
1. رافضه: بررسی مقدماتی

دوره 21، شماره 77، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-140

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر


2. اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ

دوره 21، شماره 76، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-44

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر


3. تفسیر قرآن منسوب به امام عسکری

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 121-148

مایر ام. براشر؛ محمد حسن محمدی مظفر


4. مؤلفه ایرانی مذهب نصیری

دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 109-132

مایر مایکل براشر؛ محمد حسن محمدی مظفر


5. تأویل قران در نگاه اسماعیلیان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 129-156

اسماعیل کی. پوناوالا؛ محمد حسن محمدی مظفر


6. زندگی نامه حسین بن حمدان خصیبی...

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 137-170

ارون فرایمن؛ محمد حسن محمدی مظفر


7. سیرة اهل الکساء: نخستین منابع شیعى درباره زندگى نامه پیامبر

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 197-238

ماهر جرّار؛ محمد حسن محمدی مظفر


8. اخلاق زیست محیطى

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 123-168

استیون کلارک؛ محمد حسن محمدی مظفر


9. معنویت و عبادت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 63-93

گوردن اس ویکفیلد؛ محمد حسن محمدی مظفر