نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 5
1. نقدی بر یک اثر کلاسیک مدرن: کتاب معنا و غایت دین اثر ویلفرد کنتول اسمیت

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 127-150

طلال اسد؛ فاطمه توفیقی


2. مفهوم «فرزندان خدا» در کتاب مقدس و قرآن مجید

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 73-98

فاطمه توفیقی


3. تأویل گناهان انبیا در تفاسیر یهودی قرون وسطا

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 31-58

فاطمه توفیقی


4. دیداخة دوازده رسول

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 41-64

فاطمه توفیقی


5. کلیساى مورمون

دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 177-192

فاطمه توفیقی