نویسنده = فاطمه توفیقی
نقدی بر یک اثر کلاسیک مدرن: کتاب معنا و غایت دین اثر ویلفرد کنتول اسمیت

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، اسفند 1393، صفحه 127-150

طلال اسد؛ فاطمه توفیقی


مفهوم «فرزندان خدا» در کتاب مقدس و قرآن مجید

دوره 13، شماره 50، شهریور 1390، صفحه 73-98

فاطمه توفیقی


تأویل گناهان انبیا در تفاسیر یهودی قرون وسطا

دوره 12، شماره 45، خرداد 1389، صفحه 31-58

فاطمه توفیقی


دیداخة دوازده رسول

دوره 11، شماره 44، اسفند 1388، صفحه 41-64

فاطمه توفیقی


کلیساى مورمون

دوره 4، شماره 16، اسفند 1381، صفحه 177-192

فاطمه توفیقی