نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب خضر (ع) در باورهای ساکنان منطقه خلیج فارس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 115-130]
 • آب خوانش قرآنی و اسطوره‌ای: نمونة زن، آب و درخت [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 89-114]
 • آبای کلیسا سنت در کلیسای باستان [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 23-46]
 • آب حیات خضر (ع) در باورهای ساکنان منطقه خلیج فارس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 115-130]
 • آتر آیین زرتشتی و دین شین‌تو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 131-140]
 • آتوریته عملی آتوریته معرفتی باور دینی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 193-213]
 • آتوریته معرفتی آتوریته معرفتی باور دینی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 193-213]
 • آخرالزمان امید مسیحی و مسئله اسطوره‌زدایی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • آخرالزمان دیداخة دوازده رسول [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 41-64]
 • آخرت‌شناسی دیدگاه‌هایی درباره اهریمن: اهریمن‌شناسی و راست‌کیشی در آیین دائوی نخستین [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 79-112]
 • آدم گناه حوا و تأثیر آن بر مقام زن در متون مقدس یهودی [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 127-146]
 • آرایهٔ تمثیل تمثیل‌های عیسی در اناجیل و قرآن با تأکید بر زبان ابلاغی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 51-88]
 • آزادی خودکشی و آزادی از رنج در جهان به‌مثابه اراده و برابرنهادِ شوپنهاور [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 131-144]
 • آفریقای شرقی نودینی شیعیان آفریقای شرقی: بررسی میدانی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 5-33]
 • آفرینش شخصیت وجودی زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 21-39]
 • آفرینشِ عالَم «انسان» و «جهان» به مثابه فلسفه آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 23-42]
 • آگاهی برهان آگاهی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 137-164]
 • آگاهی قصدمندانه عرفان، واسطه‌بودگی و آگاهی ظرفیت فطری در اندیشة جان روزبروک [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 211-225]
 • آگوستین خداوند، حافظه و زیبایی؛ تحلیلی مانوی از اعترافات آگوستین، دفتر دهم، باب‌های یکم تا سی‌وهشتم [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • آماتِراسو آیین شین‌تو؛ نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 83-104]
 • آماتراسواُمی‌کامی آیین زرتشتی و دین شین‌تو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 131-140]
 • آمریکای لاتین کتاب‌شناسی توصیفی و گزینشی الاهیات آزادی‌بخش [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 197-221]
 • آمریکای لاتین مسیحیت در آمریکای لاتین؛ از آغاز تاکنون [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 103-126]
 • آمیتابه مفهوم «رستگاری» در آموزه آیین بودای پاک‌بوم [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 161-177]
 • آیه «وما کنا معذبین» آیه «وَمَا کنَّا مُعَذِّبِینَ» از دیدگاه علمای مذاهب (طبرسی، زمخشری، فخرالدین رازی، ابن‌قیم جوزیه) [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 5-16]
 • آیین ایزدی عَدی بن‌مسافر: شیخ آیین ایزدی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 95-118]
 • آیین بودا آیین بودا و حقوق بشر [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 133-154]
 • آیین بودا تمثیل‌هایی از سورۀ نیلوفر دربارۀ ساختار‌شکنی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 67-88]
 • آیین بودا آیین بودای تَنترَه‌یانه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 137-160]
 • آیین بودای پاک‌بوم مفهوم «رستگاری» در آموزه آیین بودای پاک‌بوم [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 161-177]
 • آیین بودای تبتی آیین بودای تنتریک [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 67-98]
 • آیین بودای تنتریک آیین بودای تنتریک [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 67-98]
 • آیین بودای وجره‌یانه آیین بودای تنتریک [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 67-98]
 • آیین دائو دیدگاه‌هایی درباره اهریمن: اهریمن‌شناسی و راست‌کیشی در آیین دائوی نخستین [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 79-112]
 • آیین زرتشت دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 109-130]
 • آیین سیکھ تاریخ اجمالی بنیان‌گذاران آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 105-118]
 • آیین کنفوسیوس گفت‌وگوی ناپیدای مسلمانان کنفوسیوسی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 51-70]
 • آیین کنفوسیوسی آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 97-116]
 • آیین‌های‌قربانی آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 97-116]

ا

 • ائمه(ع) ائمه ع) منادی همزیستی مسالمت آمیز [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 105-130]
 • اباضیه بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 25-40]
 • اباضیه عمان و اباضیه معاصر [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 5-24]
 • ابرهه شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 77-108]
 • ابعاد گفت‌وگو گفت‌وگو چیست؟ [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 173-196]
 • ابن‌تیمیه تأملی در جایگاه و مقام ابن‌شهاب زُهری [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 145-163]
 • ابن‌عربی انسان کامل به روایت ابن‌عربی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 7-28]
 • ابن‌عربی بررسی و نقد کتاب صوفیسم و تائوئیسم [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 141-152]
 • ابن‌عربی رؤیت خداوند از دیدگاه اشاعره و ابن‌عربی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 85-108]
 • ابن عربی بررسی دیدگاه ابن‌عربی در مسئلة جبر و اختیار [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 73-96]
 • ابن‌میثم شخصیت و آرای کلامی علی بن اسماعیل میثمی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 5-24]
 • ابوتمّام کتاب ملل و نحل شهرستانی در سیاقی اسماعیلی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 63-88]
 • ابیبود رهیافتی به مفهوم «پیمان» در اندرزنامه‌های پهلوی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 5-24]
 • اثناعشریه اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 17-44]
 • اجتماع دینی آتوریته معرفتی باور دینی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 193-213]
 • احادیث اعتقادی اعتقادات امامیه درکلام شیخ حر عاملی؛ کاوشی بر محور الفصول المهمه فی اصول الائمه(ع) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 87-116]
 • احمد بن حمد خلیلی عمان و اباضیه معاصر [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 5-24]
 • احیای میراث میراث کلامی شیعه در مرحلة تأسیس [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 13-36]
 • اختلافات مذهبی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فرقه‌گرایى در صدر اسلام [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 79-104]
 • اختلاف مذاهب اخلاق مخالفت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 49-78]
 • اختیار بررسی دیدگاه ابن‌عربی در مسئلة جبر و اختیار [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 73-96]
 • اخلاق بودایی آیین بودا و حقوق بشر [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 133-154]
 • اخلاق پژوهش الاهیات الاهی و الاهیات بشری: نقدی روش‌شناختی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 163-192]
 • اخلاق زرتشتی رهیافتی به مفهوم «پیمان» در اندرزنامه‌های پهلوی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 5-24]
 • اخلاق فضیلت اخلاق فضیلت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 164-182]
 • اخلاق کانتی اخلاق فضیلت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 164-182]
 • اخلاق مخالفت اخلاق مخالفت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 49-78]
 • اخلاق مدرن اخلاق فضیلت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 164-182]
 • اخلاق و عبادت مسیحی دیداخة دوازده رسول [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 41-64]
 • اخوان المسلمین سلفیه و تقریب [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 127-150]
 • ادوار فقه ادوار فقه مقارن در اهل سنت [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • ادوار کلام میراث کلامی شیعه در مرحلة تأسیس [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 13-36]
 • ادیان بررسی و نقد رویکردهای مختلف به هم‌زیستی ادیان [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 43-68]
 • ادیان تطبیقی در هند بررسی رویکردهای جدید مطالعات ادیان در هند [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 63-86]
 • ادیان چینی آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 97-116]
 • ادیان ژاپن آیین شین‌تو؛ نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 83-104]
 • اراده خودکشی و آزادی از رنج در جهان به‌مثابه اراده و برابرنهادِ شوپنهاور [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 131-144]
 • اراده خداوند در سراپردة دل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 9-34]
 • ارته مبانی حقوق بشر در آیین هندو [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 39-68]
 • ارزش نمادین حروف نگاهی به آرا و عقاید و زمینه‌های بروز و ظهور فرقه‌ حروفیه [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 25-44]
 • ارزش‌های اخلاقی دیدگاه‌هایی درباره اهریمن: اهریمن‌شناسی و راست‌کیشی در آیین دائوی نخستین [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 79-112]
 • ارمیا بررسی رویکرد اخلاقی کتاب ارمیا و اناجیل همدید [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 161-182]
 • ازدواج موقعیت زنان در دین زرتشتی بر اساس کتب فقهی و حقوقی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 111-128]
 • اسباب بررسی دیدگاه ابن‌عربی در مسئلة جبر و اختیار [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 73-96]
 • استاد آیین بودای تَنترَه‌یانه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 137-160]
 • استحاله‌گرایی استحاله‌گرایی در تعامل شیعه با مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 177-210]
 • اسطورة آفرینش یزیدیان و اهل حق کردستان [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 119-142]
 • اسطوره حقیقت اسطوره [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 119-136]
 • اسطوره در جست‌وجوی منشأ دین [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 139-162]
 • اسطوره خوانش قرآنی و اسطوره‌ای: نمونة زن، آب و درخت [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 89-114]
 • اسطوره آفرینش اساطیر آفرینش در یونان باستان [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 115-134]
 • اسطوره‌زدایی امید مسیحی و مسئله اسطوره‌زدایی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • اسلام گردشگری پیام در آغاز اسلام و مسیحیت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 59-74]
 • اسلام گفت‌وگوی ناپیدای مسلمانان کنفوسیوسی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 51-70]
 • اسلام بررسی سیر تطور تفکر دینی اسلامی در شبه‌قاره از قرن ششم تا سیزدهم ه‍.ق [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 183-213]
 • اسلام بررسی و نقد رویکردهای مختلف به هم‌زیستی ادیان [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 43-68]
 • اسلام نمونه‌ای فاخر از گفتگوی اسلام و مسیحیت: ماهنامه الاسلام [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 49-72]
 • اسلام شکل‌گرفتن توحید [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 127-138]
 • اسلام نودینی شیعیان آفریقای شرقی: بررسی میدانی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 5-33]
 • اسلام «مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 141-160]
 • اسلام شیعی مطالعات جهان غرب در باره تشیع [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 43-62]
 • اسلام‌گرایی تصوف و سیاست در «طریقت عدل و احسان» [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • اسماعیلیان نظری بر تاریخ اجتماعی نزاریان تا سقوط الموت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 31-58]
 • اسماعیلیان بررسی اجمالی مزارات فرق شیعه در شام [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 49-72]
 • اسماعیلیه بانو أرْوی، فرمانروای اسماعیلی‌مذهب یمن [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 109-130]
 • اسماعیلیه مروری کوتاه بر مطالعات شیعه‌پژوهان غربی در بارة اندیشة کلامی مذاهب عمدة شیعی و تحولات آن [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 5-23]
 • اسماعیلیه ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • اسماعیلیّه کتاب ملل و نحل شهرستانی در سیاقی اسماعیلی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 63-88]
 • اسنی‌ها طومارهای بحرالمیت: تاریخچه و منتخبی از نظریات [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 117-140]
 • اسوره مفهوم اساسی دین ودایی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 109-126]
 • اشاعره رؤیت خداوند از دیدگاه اشاعره و ابن‌عربی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 85-108]
 • اشراق ماهیت و مراتب سلوک عرفانی: بررسی تطبیقی نظرگاه امام خمینی و اِوِلین آندرهیل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 183-198]
 • اصحاب حدیث افول اندیشه اعتزال؛ میراث تقابل اصحاب حدیث و معتزله [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 7-26]
 • اصل انتخاب عقلانی رویکرد اقتصادی در دین‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 155-176]
 • اصول اخلاقی پژوهشی در موانع عملی وحدت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 27-48]
 • اصول اسلام اندیشه‌های کلامی ‌شیخ جعفر کاشف‌الغطاء [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 37-56]
 • اصول ایمان اندیشه‌های کلامی ‌شیخ جعفر کاشف‌الغطاء [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 37-56]
 • اعترافات خداوند، حافظه و زیبایی؛ تحلیلی مانوی از اعترافات آگوستین، دفتر دهم، باب‌های یکم تا سی‌وهشتم [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • اعتقادات اعتقادات امامیه در کلام شیخ مفید؛ کاوشی بر محور النکت فی مقدمات الاصول [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 37-58]
 • اعتقادات اعتقادات شیعه در کلام فیض کاشانی؛ کاوشی بر محور انوارالحکمه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 59-86]
 • اعتقادات اعتقادات امامیه درکلام شیخ حر عاملی؛ کاوشی بر محور الفصول المهمه فی اصول الائمه(ع) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 87-116]
 • اعتقادات اعتقادات امامیه در کلام میرزا احمد آشتیانی؛ کاوشی بر محور لوامع الحقائق فی اصول العقائد [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 117-140]
 • اعتقادات اعتقادات امامیه در کلام علامه مظفر؛ کاوشی بر محور عقائد الامامیه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 141-166]
 • اعتقادات امامیه اعتقادات امامیه از منظر شهید اول [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 73-92]
 • اعتقادات مذهبی نگاهی به آرا و عقاید و زمینه‌های بروز و ظهور فرقه‌ حروفیه [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 25-44]
 • اعتماد سرسختی در باور [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]
 • اعمال رسولان مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال* [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 75-104]
 • افسردگی گفت‌وگوی انتقادی بین الاهیات و روان‌شناسی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 167-192]
 • اکسوم شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 77-108]
 • اکهارت از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 7-34]
 • الأربعینیه اعتقادات امامیه از منظر شهید اول [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 73-92]
 • الاعتقادیه دیدگاه‌های کلامی شیخ بهائی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 5-30]
 • الاهیات گفت‌وگوی انتقادی بین الاهیات و روان‌شناسی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 167-192]
 • الاهیات (جستاری در کتاب سفرهای آن‌جهانی: گزارش‌هایی از تجربه‌های نزدیک به مرگ در قرون وسطا و دوران جدید، اثر کارول زالسکی) [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 79-98]
 • الاهیات آزادی‌بخش کتاب‌شناسی توصیفی و گزینشی الاهیات آزادی‌بخش [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 197-221]
 • الاهیات آزادی‏بخش مسیحیت در آمریکای لاتین؛ از آغاز تاکنون [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 103-126]
 • الاهیات بنیادی گفت‌وگوی انتقادی بین الاهیات و روان‌شناسی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 167-192]
 • الاهیات پویشی خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 85-98]
 • الاهیات رهایی‌بخش درآمدی بر الاهیات رهایی‌بخش [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 29-52]
 • الاهیات سنتی فمینیسم، جنسیت، و الاهیات [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 129-160]
 • الاهیات شخصی گفت‌وگوی انتقادی بین الاهیات و روان‌شناسی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 167-192]
 • الاهیات عهد جدید الهیات عهد جدید [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • الاهیات فمینیستی فمینیسم، جنسیت، و الاهیات [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 129-160]
 • الاهیات فمینیستی تدابیر جنسیتی کتاب مقدس: رجولیت ابراهیم [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 89-108]
 • الاهیات مبتنی بر کتاب مقدس دو تئودیسه بدیع در کتاب ایوب: تئودیسه آشکارشدگی خدا و تئودیسه اعتراض [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 143-162]
 • الاهیات مسیحی تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 91-110]
 • الاهیات مسیحی گونه‌های مکاشفة خداوند در الاهیات مسیحی [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 65-88]
 • الاهیات واقع‌گرا دریای ایمان: بررسی خوانش ناواقع‌گرایانه دان کیوپیت [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 135-164]
 • الحاد رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 99-114]
 • الشّجرة کتاب ملل و نحل شهرستانی در سیاقی اسماعیلی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 63-88]
 • الفصول المهمه اعتقادات امامیه درکلام شیخ حر عاملی؛ کاوشی بر محور الفصول المهمه فی اصول الائمه(ع) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 87-116]
 • الموت نظری بر تاریخ اجتماعی نزاریان تا سقوط الموت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 31-58]
 • النکت فی‌مقدمات الاصول اعتقادات امامیه در کلام شیخ مفید؛ کاوشی بر محور النکت فی مقدمات الاصول [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 37-58]
 • الهام گونه‌های مکاشفة خداوند در الاهیات مسیحی [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 65-88]
 • الیاس خضر (ع) در باورهای ساکنان منطقه خلیج فارس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 115-130]
 • اماکن زیارتی جلوه‌های آموزه قدیس در زندگی مؤمنان ارتدوکس روسی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 45-62]
 • امامان شیعه مواجهه فکری و عملی امامان شیعه با مخالفان سیاسی [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 113-132]
 • امامت تأملی در معنای غلو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 89-114]
 • امام جعفر صادق (ع) فرقه‌گرایی تشیع نخستین [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 25-57]
 • امام حسین (ع) بررسی مردم‌شناسانه نخل‌گردانی در بزرگ‌داشت امام حسین (ع) [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 53-76]
 • امام رضا (ع) وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دورة امامت امام رضا (ع) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 5-37]
 • امام موسی صدر امام موسی صدر و دغدغة هم‌گرایی جهان اسلام [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 119-132]
 • امامیه بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 25-40]
 • امامیه اعتقادات شیعه در کلام فیض کاشانی؛ کاوشی بر محور انوارالحکمه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 59-86]
 • امامیه اعتقادات امامیه در کلام میرزا احمد آشتیانی؛ کاوشی بر محور لوامع الحقائق فی اصول العقائد [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 117-140]
 • امامیه اعتقادات امامیه در کلام علامه مظفر؛ کاوشی بر محور عقائد الامامیه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 141-166]
 • امامیه مروری کوتاه بر مطالعات شیعه‌پژوهان غربی در بارة اندیشة کلامی مذاهب عمدة شیعی و تحولات آن [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 5-23]
 • امامیه اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 17-44]
 • امامیه رافضه: بررسی مقدماتی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 115-140]
 • امر اخلاقی بررسی رویکرد اخلاقی کتاب ارمیا و اناجیل همدید [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 161-182]
 • امریت دهاری فرقه‌ها و مذاهب آیین سیک [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 27-48]
 • امریت‌دْهاری تاریخ اجمالی بنیان‌گذاران آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 105-118]
 • امشاسپندان یزیدیان و اهل حق کردستان [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 119-142]
 • امین وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دورة امامت امام رضا (ع) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 5-37]
 • اناجیل تمثیل‌های عیسی در اناجیل و قرآن با تأکید بر زبان ابلاغی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 51-88]
 • اناجیل همدید بررسی رویکرد اخلاقی کتاب ارمیا و اناجیل همدید [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 161-182]
 • اندرزنامه تبیین نظام اخلاقی دین زرتشت بر اساس متون اندرزی پهلوی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 155-166]
 • اندرزنامه‌های پهلوی رهیافتی به مفهوم «پیمان» در اندرزنامه‌های پهلوی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 5-24]
 • انسان شخصیت وجودی زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 21-39]
 • انسان تأملی در معنای غلو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 89-114]
 • انسان «انسان» و «جهان» به مثابه فلسفه آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 23-42]
 • انسان‌خدایی نگاهی به آرا و عقاید و زمینه‌های بروز و ظهور فرقه‌ حروفیه [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 25-44]
 • انسان‌شناسی صورت خدا از دیدگاه پولس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 35-54]
 • انسان شناسی اسلام بررسی مقایسه‌ای مفهوم خودشناسی از نگاه آیین زرتشت و اسلام [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 45-62]
 • انسان کامل انسان کامل به روایت ابن‌عربی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 7-28]
 • انسان کامل رویکرد فلسفى و عرفانى به علم امام [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • انسان کامل حرکت حبی و انسان کامل (از نگاه عرفان) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 57-82]
 • انقطاع از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 7-34]
 • انگیزه نگارش اهداف و انگیزه‌های نگارش تاریخ و سیره اهل ‌بیت (ع) از آغاز تا پایان قرن نهم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 21-52]
 • انوارالحکمه اعتقادات شیعه در کلام فیض کاشانی؛ کاوشی بر محور انوارالحکمه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 59-86]
 • اهداف نگارش اهداف و انگیزه‌های نگارش تاریخ و سیره اهل ‌بیت (ع) از آغاز تا پایان قرن نهم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 21-52]
 • اهریمن دیدگاه‌هایی درباره اهریمن: اهریمن‌شناسی و راست‌کیشی در آیین دائوی نخستین [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 79-112]
 • اهل ‌بیت اهداف و انگیزه‌های نگارش تاریخ و سیره اهل ‌بیت (ع) از آغاز تا پایان قرن نهم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 21-52]
 • اهل بیت انشعاب سیاسی ـ فکری علویان در عصر صادقین (ع): زمینه‌ها و پیامدها [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 7-24]
 • اهل حق یزیدیان و اهل حق کردستان [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 119-142]
 • اهل سنت احادیث غلو در اهل سنّت و تشیع [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 25-54]
 • اهل سنت «مجوس» در روایات اسلامی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 5-24]
 • اهل سنت تأملی در جایگاه و مقام ابن‌شهاب زُهری [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 145-163]
 • اهل سنت دین در محاق: تأثیر قیاس در عرفی‌شدن دین [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 7-26]
 • اهل کتاب «مجوس» در روایات اسلامی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 5-24]
 • اهوره‌مزدا آیین زرتشتی و دین شین‌تو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 131-140]
 • اوستا مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • اوستا وایوپرستی بر مبنای رام‌یشت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 57-78]
 • اوستا آگاهی‌هایی دربارة سیستانی‌های آفتاب‌پرست [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 73-96]
 • اوستا نام زردشت [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 59-66]
 • اوضاع اجتماعی نظری بر تاریخ اجتماعی نزاریان تا سقوط الموت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 31-58]
 • اولوکیتشوره اَوَلوکیتِشوَره: بوداسَف فرزانگی و غم‌خوارگی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 111-151]
 • اولین آندرهیل چیستی عرفان [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 7-22]
 • ایام بزرگ‌داشت قدیسان جلوه‌های آموزه قدیس در زندگی مؤمنان ارتدوکس روسی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 45-62]
 • ایده خدا در اندیشة هگل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 89-108]
 • ایران ایرانیان و شیعیان در تایلند: از دوره آیوتایا تا زمان حاضر [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 35-55]
 • ایران درباره گاهشماری جشن‌های زردشتی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 63-107]
 • ایران باستان موقعیت زنان در دین زرتشتی بر اساس کتب فقهی و حقوقی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 111-128]
 • ایران باستان فر/ فرّه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 101-118]
 • ایرانیان تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 51-74]
 • ایزد وایوپرستی بر مبنای رام‌یشت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 57-78]
 • ایزوتسو بررسی و نقد کتاب صوفیسم و تائوئیسم [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 141-152]
 • ایسه آیین زرتشتی و دین شین‌تو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 131-140]
 • ایمان رابطة ایمان و عمل در شیعه [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 97-120]
 • ایندره مفهوم اساسی دین ودایی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 109-126]

ب

 • بابیت نقش ادعای نیابت در پیدایش فرقه بابیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 55-76]
 • باد وایوپرستی بر مبنای رام‌یشت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 57-78]
 • بازار رقابت رویکرد اقتصادی در دین‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 155-176]
 • بازگشت به سعادت دوزخ در کتاب مقدس و الاهیات مسیحی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 147-160]
 • بازگشت مسیح تفاسیر مهم مسیحی دربارة بازگشت مسیح [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 23-48]
 • بافت اسلامی بافت اسلامی فلسفه یهودی [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 131-160]
 • باقرین (ع) تأملی در جایگاه و مقام ابن‌شهاب زُهری [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 145-163]
 • بانی آیین‌ها و تشریفات گورو گرنته صاحب [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 77-94]
 • باور دینی سرسختی در باور [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]
 • باور دینی آتوریته معرفتی باور دینی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 193-213]
 • بدعت مفهوم‌شناسی بدعت و بدعت‌گذاران نزد عالمان شیعی و سنی [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 97-120]
 • براهمة مغ آگاهی‌هایی دربارة سیستانی‌های آفتاب‌پرست [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 73-96]
 • براهم‌مهر آگاهی‌هایی دربارة سیستانی‌های آفتاب‌پرست [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 73-96]
 • براهین اثبات وجود خدا برهان آگاهی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 137-164]
 • برهیت سمهیتا آگاهی‌هایی دربارة سیستانی‌های آفتاب‌پرست [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 73-96]
 • بصائر الدرجات محمد بن حسن صفّار؛ غالی یا متهم به غلوّ [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 5-22]
 • بصائر الدرجات بررسی منابع علم امام با تکیه بر روایات کتاب بصائر الدرجات [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 5-20]
 • بلقیس بررسی حاکمیت زن از نگاه عهد قدیم و قرآن کریم با تکیه بر داستان ملکهٔ سبأ [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 109-126]
 • بندهشن روایت سنتی از تاریخ زرتشت [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 79-100]
 • بندۀ خدا مفهوم «فرزندان خدا» در کتاب مقدس و قرآن مجید [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 73-98]
 • بنی‌امیه مواجهه فکری و عملی امامان شیعه با مخالفان سیاسی [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 113-132]
 • بهشت نگاهی به جهان زیرین در ادیان [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 173-196]
 • بیداری ماهیت و مراتب سلوک عرفانی: بررسی تطبیقی نظرگاه امام خمینی و اِوِلین آندرهیل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 183-198]
 • بینه سرسختی در باور [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]

پ

 • پاکومیوس بررسی و نقد جایگاه صومعه در رهبانیت مسیحی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 105-124]
 • پدیدارشناسی روشی دینی برای مطالعه دین [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 171-190]
 • پرجنا (فرزانگی) اَوَلوکیتِشوَره: بوداسَف فرزانگی و غم‌خوارگی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 111-151]
 • پردیور اشتراکات و افتراقات خاندان‌های اهل حق [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]
 • پست‌مدرنیسم دریای ایمان: بررسی خوانش ناواقع‌گرایانه دان کیوپیت [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 135-164]
 • پسر انسان مفهوم «فرزندان خدا» در کتاب مقدس و قرآن مجید [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 73-98]
 • پسر خدا مفهوم «فرزندان خدا» در کتاب مقدس و قرآن مجید [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 73-98]
 • پنج کاف فرقه‌ها و مذاهب آیین سیک [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 27-48]
 • پولس مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال* [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 75-104]
 • پولس صورت خدا از دیدگاه پولس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 35-54]
 • پیام گردشگری پیام در آغاز اسلام و مسیحیت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 59-74]
 • پیکار مواجهه فکری و عملی امامان شیعه با مخالفان سیاسی [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 113-132]
 • پیمان رهیافتی به مفهوم «پیمان» در اندرزنامه‌های پهلوی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 5-24]

ت

 • تأویل باطنی مبانی تأویلات باطنی شهرستانی در مفاتیح الاسرار [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 59-84]
 • تئودیسه خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 85-98]
 • تئودیسه تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 91-110]
 • تئودیسه آشکارشدگی خدا دو تئودیسه بدیع در کتاب ایوب: تئودیسه آشکارشدگی خدا و تئودیسه اعتراض [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 143-162]
 • تئودیسه اعتراض دو تئودیسه بدیع در کتاب ایوب: تئودیسه آشکارشدگی خدا و تئودیسه اعتراض [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 143-162]
 • تئودیسه مبتنی بر صلیب تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 91-110]
 • تاریخ ادیان بررسی رویکردهای جدید مطالعات ادیان در هند [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 63-86]
 • تاریخ ادیان در جست‌وجوی منشأ دین [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 139-162]
 • تاریخ صدر اسلام زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فرقه‌گرایى در صدر اسلام [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 79-104]
 • تاریخ قرآن یک متن و تاریخی رازآمیز [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 35-56]
 • تاریخ‌نگاری ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • تاری کی استدلال هونن و شینران بر آموزه‌شان راجع به رستگاری از طریق ایمان به «قدرت دیگر» [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 161-178]
 • تایلند ایرانیان و شیعیان در تایلند: از دوره آیوتایا تا زمان حاضر [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 35-55]
 • تبلیغ گردشگری پیام در آغاز اسلام و مسیحیت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 59-74]
 • تثلیث از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 7-34]
 • تجربة نزدیک به مرگ (جستاری در کتاب سفرهای آن‌جهانی: گزارش‌هایی از تجربه‌های نزدیک به مرگ در قرون وسطا و دوران جدید، اثر کارول زالسکی) [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 79-98]
 • تجربه دینی ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • تجربه عرفانی تجربه عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های ویتگنشتاین و مکتب ذن بودیسم [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 225-238]
 • تحلیل عقلانی امامت شهید صدر و تحلیل عقلانی امامت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 151-176]
 • تحلیل متون الاهیات الاهی و الاهیات بشری: نقدی روش‌شناختی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 163-192]
 • تحویلی و اعترافی روشی دینی برای مطالعه دین [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 171-190]
 • تخم کیهانی اساطیر آفرینش در یونان باستان [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 115-134]
 • تدابیر جنسیتی تدابیر جنسیتی کتاب مقدس: رجولیت ابراهیم [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 89-108]
 • تذکره‌نویسی ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • ترزای اویلایی زیستن میان جهان‌ها: شعر بهکتی و عارفان کارملیت [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 109-136]
 • ترکستان خواجه احمد یسوی و رشد جریان یسویه در ماوراءالنهر و ترکستان [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 63-78]
 • تشرف آیین بودای تَنترَه‌یانه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 137-160]
 • تشریفات و مناسک آیین‌ها و تشریفات گورو گرنته صاحب [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 77-94]
 • تشیع نودینی شیعیان آفریقای شرقی: بررسی میدانی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 5-33]
 • تشیع ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • تشیع نخستین فرقه‌گرایی تشیع نخستین [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 25-57]
 • تصفیه نفس ماهیت و مراتب سلوک عرفانی: بررسی تطبیقی نظرگاه امام خمینی و اِوِلین آندرهیل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 183-198]
 • تصوف شایستگی زیارت اهل قبور، عقیده مشترک عارفان و صوفیان تشیع و تسنن [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 93-112]
 • تصوف اعتقادات امامیه درکلام شیخ حر عاملی؛ کاوشی بر محور الفصول المهمه فی اصول الائمه(ع) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 87-116]
 • تصوف تصوف و سیاست در «طریقت عدل و احسان» [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • تصوف ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • تعارض علم و دین سفر پیدایش و علم جدید: یک تفسیر مسیحی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 7-28]
 • تعامل دینداران تاریخ ادیان، تمهیدی برای تعامل ادیان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 75-102]
 • تعامل مذهبی پژوهشی در موانع عملی وحدت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 27-48]
 • تعریف دین نقدی بر یک اثر کلاسیک مدرن: کتاب معنا و غایت دین اثر ویلفرد کنتول اسمیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 127-150]
 • تغییر کیش نودینی شیعیان آفریقای شرقی: بررسی میدانی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 5-33]
 • تفاسیر شیعه طبقه‌بندی گرایش‌ها و سبک‌های تفسیری شیعه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 29-52]
 • تفاسیر شیعه طبقه‌بندی تفاسیر شیعه بر اساس روش‌های تفسیری [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 49-66]
 • تفاسیر عرفانی نگرش عارفانه به قرآن: داستان خضر و موسی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 95-126]
 • تفاسیر مسیحی سفر پیدایش و علم جدید: یک تفسیر مسیحی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 7-28]
 • تفاسیر مسیحی دعاى خداوند [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 55-62]
 • تفرد مسیحیت اگزیستانسیالیستی کیئرکگور [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 35-56]
 • تفسیر طبقه‌بندی تفاسیر شیعه بر اساس روش‌های تفسیری [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 49-66]
 • تفسیر اسماعیلی مبانی تأویلات باطنی شهرستانی در مفاتیح الاسرار [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 59-84]
 • تفسیر شیعی طبقه‌بندی تفاسیر شیعه بر اساس روش‌های تفسیری [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 49-66]
 • تفسیر وجودی امید مسیحی و مسئله اسطوره‌زدایی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • تفسیر یهودی تأویل گناهان انبیا در تفاسیر یهودی قرون وسطا [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 31-58]
 • تفکر دینی اسلامی بررسی سیر تطور تفکر دینی اسلامی در شبه‌قاره از قرن ششم تا سیزدهم ه‍.ق [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 183-213]
 • تقریب جریان‏ شناسى تقریب مذاهب اسلامى [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-27]
 • تقریب پژوهشی در موانع عملی وحدت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 27-48]
 • تقریب سلفیه و تقریب [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 127-150]
 • تقریب مذاهب امام موسی صدر و دغدغة هم‌گرایی جهان اسلام [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 119-132]
 • تقریب مذاهب استحاله‌گرایی در تعامل شیعه با مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 177-210]
 • تقسیم بدعت مفهوم‌شناسی بدعت و بدعت‌گذاران نزد عالمان شیعی و سنی [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 97-120]
 • تقیه مواجهه فکری و عملی امامان شیعه با مخالفان سیاسی [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 113-132]
 • تکامل شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]
 • تکثر فرهنگی بررسی و نقد رویکردهای مختلف به هم‌زیستی ادیان [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 43-68]
 • تمثیل تمثیل‌هایی از سورۀ نیلوفر دربارۀ ساختار‌شکنی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 67-88]
 • تمثیل‌های عیسی تمثیل‌های عیسی در اناجیل و قرآن با تأکید بر زبان ابلاغی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 51-88]
 • تمدن رابطه تمدن و معنویت از نگاه قرآن [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 23-42]
 • تمدن مصر رابطه تمدن و معنویت از نگاه قرآن [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 23-42]
 • تمرکز جان‌پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 99-110]
 • تناسخ مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 149-168]
 • تناسخ آیین ﺳﻴﻜﻬ؛ نگاهی از فراز [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 89-114]
 • تنتره آیین بودای تنتریک [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 67-98]
 • تنتره یانه آیین بودای تَنترَه‌یانه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 137-160]
 • توبه توبه در سنت مکتوب کلیسای ارتدوکس؛ وسیله یا هدف [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 73-90]
 • توحید شکل‌گرفتن توحید [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 127-138]
 • توحیدِ یهود آموزه یگانگی خدا در یهودیت [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 71-90]
 • تولد کلمه از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 7-34]
 • تومارهای بحرالمیت درباره تومارهای بحرالمیت [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 59-114]
 • توماس آکوئیناس فرشته‌شناسی مقایسه‌ای: بررسی دیدگاه توماس آکوئیناس و محمدحسین طباطبایی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 25-50]
 • تیلور خداباوری، حقوق و سیاست [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 133-144]

ج

 • جادو حقیقت اسطوره [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 119-136]
 • جامعه‌شناسی دین تأملاتی در باب جامعه‌شناسی دین امروز [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 69-88]
 • جامعه‌شناسی دین دین در حوزه عمومی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 145-172]
 • جامعه‌شناسی دین‌ دین‌داری و معنویت تغییرات و تأثیرات در دوره‌های مختلف بزرگسالی [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 169-192]
 • جان صلیبی زیستن میان جهان‌ها: شعر بهکتی و عارفان کارملیت [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 109-136]
 • جبر بررسی دیدگاه ابن‌عربی در مسئلة جبر و اختیار [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 73-96]
 • جریان‏شناسى جریان‏ شناسى تقریب مذاهب اسلامى [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-27]
 • جزئیت عمل رابطة ایمان و عمل در شیعه [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 97-120]
 • جشن‌ها درباره گاهشماری جشن‌های زردشتی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 63-107]
 • جلوه عَدی بن‌مسافر: شیخ آیین ایزدی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 95-118]
 • جم‌خانه اشتراکات و افتراقات خاندان‌های اهل حق [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]
 • جمع و تدوین متن قرآن یک متن و تاریخی رازآمیز [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 35-56]
 • جنبش زنان تاریخ جنبش فمنیسم در یهودیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 151-172]
 • جنبش‌های اسلامی بررسی سیر تطور تفکر دینی اسلامی در شبه‌قاره از قرن ششم تا سیزدهم ه‍.ق [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 183-213]
 • جنبش‌های اسلامی معاصر زن در اندیشه جنبش‌های اسلامی معاصر در مشرق عربی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 119-146]
 • جنبش‌های نوپدید معنوی بررسی علل شکل‌گیری، پیدایی و پایایی کیش‌ها [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 197-222]
 • جنسیت فمینیسم، جنسیت، و الاهیات [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 129-160]
 • جنسیت تاریخ جنبش فمنیسم در یهودیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 151-172]
 • جنم ساکهی معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 57-72]
 • جهان «انسان» و «جهان» به مثابه فلسفه آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 23-42]
 • جهان زیرین نگاهی به جهان زیرین در ادیان [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 173-196]
 • جهش ایمان مسیحیت اگزیستانسیالیستی کیئرکگور [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 35-56]
 • جیری کی استدلال هونن و شینران بر آموزه‌شان راجع به رستگاری از طریق ایمان به «قدرت دیگر» [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 161-178]
 • جیوَه کرمه و سمساره در آیین جینه [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 127-150]

چ

 • چالش‌ها بررسی سیر تطور تفکر دینی اسلامی در شبه‌قاره از قرن ششم تا سیزدهم ه‍.ق [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 183-213]
 • چرخة عمر دین‌داری و معنویت تغییرات و تأثیرات در دوره‌های مختلف بزرگسالی [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 169-192]
 • چیتیک حقیقتِ شمس تبریزی [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 199-210]
 • چین یافته‌هایی نو از کیش مانوی در فوجیان داده‌های باستان‌شناسانه و بازنگری تاریخ مانویت در چین [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 99-116]

ح

 • حاخام‌ها تاریخ جنبش فمنیسم در یهودیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 151-172]
 • حاکمیت زنان بررسی حاکمیت زن از نگاه عهد قدیم و قرآن کریم با تکیه بر داستان ملکهٔ سبأ [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 109-126]
 • حدیقة الشیعة بررسی نقد صوفیه در زبان ائمه(ع) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 27-50]
 • حرکت حبّی حرکت حبی و انسان کامل (از نگاه عرفان) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 57-82]
 • حروفیه نگاهی به آرا و عقاید و زمینه‌های بروز و ظهور فرقه‌ حروفیه [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 25-44]
 • حروفیه بررسی اجمالی مزارات فرق شیعه در شام [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 49-72]
 • حس ابزار و منابع معرفت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 5-28]
 • حسن و قبح عقلی آیه «وَمَا کنَّا مُعَذِّبِینَ» از دیدگاه علمای مذاهب (طبرسی، زمخشری، فخرالدین رازی، ابن‌قیم جوزیه) [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 5-16]
 • حسنیان انشعاب سیاسی ـ فکری علویان در عصر صادقین (ع): زمینه‌ها و پیامدها [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 7-24]
 • حسیدیسم آموزه یگانگی خدا در یهودیت [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 71-90]
 • حسیدیم عرفان عبرانی و یهودی [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 113-142]
 • حسینیان انشعاب سیاسی ـ فکری علویان در عصر صادقین (ع): زمینه‌ها و پیامدها [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 7-24]
 • حقوق بشر مبانی حقوق بشر در آیین هندو [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 39-68]
 • حقوق بشر آیین بودا و حقوق بشر [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 133-154]
 • حقوق زن موقعیت زنان در دین زرتشتی بر اساس کتب فقهی و حقوقی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 111-128]
 • حقیقت محمدیه حرکت حبی و انسان کامل (از نگاه عرفان) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 57-82]
 • حکمت متعالیه اعتقادات شیعه در کلام فیض کاشانی؛ کاوشی بر محور انوارالحکمه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 59-86]
 • حمیر شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 77-108]
 • حوا گناه حوا و تأثیر آن بر مقام زن در متون مقدس یهودی [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 127-146]
 • حوزه عمومی دین در حوزه عمومی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 145-172]
 • حیات عارفانه ماهیت و مراتب سلوک عرفانی: بررسی تطبیقی نظرگاه امام خمینی و اِوِلین آندرهیل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 183-198]

خ

 • خاتم «مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 141-160]
 • خاتم‌النبیین «مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 141-160]
 • خاندان‌های اهل حق اشتراکات و افتراقات خاندان‌های اهل حق [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]
 • خدا خدا در اندیشة هگل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 89-108]
 • خداباوری برهان آگاهی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 137-164]
 • خداباوری رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 99-114]
 • خداشناسى وجودى مسیحیت اگزیستانسیالیستی کیئرکگور [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 35-56]
 • خداشناسی صورت خدا از دیدگاه پولس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 35-54]
 • خرّه کیانی فر/ فرّه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 101-118]
 • خشونت بررسی و نقد رویکردهای مختلف به هم‌زیستی ادیان [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 43-68]
 • خضر نگرش عارفانه به قرآن: داستان خضر و موسی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 95-126]
 • خضر خضر (ع) در باورهای ساکنان منطقه خلیج فارس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 115-130]
 • خطاطی دینی جایگاه هنر خوش‌نویسی در نگارش متون مقدس اسلامی و یهودی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 41-62]
 • خلافت استحاله‌گرایی در تعامل شیعه با مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 177-210]
 • خلافت رویکرد فلسفى و عرفانى به علم امام [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • خلق از آشوب خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 85-98]
 • خلق از عدم خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 85-98]
 • خلق افعال بررسی دیدگاه ابن‌عربی در مسئلة جبر و اختیار [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 73-96]
 • خلقت فرشتگان فرشته‌شناسی مقایسه‌ای: بررسی دیدگاه توماس آکوئیناس و محمدحسین طباطبایی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 25-50]
 • خواب روح فرجام‌شناسی فردی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 87-110]
 • خواجه احمد خواجه احمد یسوی و رشد جریان یسویه در ماوراءالنهر و ترکستان [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 63-78]
 • خوجه نودینی شیعیان آفریقای شرقی: بررسی میدانی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 5-33]
 • خود خودم را گم کرده‌ام رؤیای پروانه جوانگ‌زه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 201-222]
 • خودآگاهی خدا در اندیشة هگل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 89-108]
 • خودبیگانگی خودم را گم کرده‌ام رؤیای پروانه جوانگ‌زه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 201-222]
 • خودشناسی اسلام بررسی مقایسه‌ای مفهوم خودشناسی از نگاه آیین زرتشت و اسلام [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 45-62]
 • خودشناسی زرتشت بررسی مقایسه‌ای مفهوم خودشناسی از نگاه آیین زرتشت و اسلام [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 45-62]
 • خودکشی خودکشی و آزادی از رنج در جهان به‌مثابه اراده و برابرنهادِ شوپنهاور [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 131-144]
 • خورنه فر/ فرّه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 101-118]
 • خوش‌نویسی اسلامی جایگاه هنر خوش‌نویسی در نگارش متون مقدس اسلامی و یهودی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 41-62]
 • خوش‌نویسی یهودی جایگاه هنر خوش‌نویسی در نگارش متون مقدس اسلامی و یهودی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 41-62]

د

 • دار التقریب جریان‏ شناسى تقریب مذاهب اسلامى [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-27]
 • داستان خلقت سفر پیدایش و علم جدید: یک تفسیر مسیحی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 7-28]
 • داستان دروغ حقیقت اسطوره [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 119-136]
 • داستان راست حقیقت اسطوره [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 119-136]
 • داعی‌الإسلام نمونه‌ای فاخر از گفتگوی اسلام و مسیحیت: ماهنامه الاسلام [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 49-72]
 • دانشجوی دکتری الاهیات مسیحی گزارشی از کتاب تغییر راست‌کیشانه متن مقدس تأثیر مناقشات اولیه مسیح‌شناختی بر متن عهد جدید [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 223-249]
 • دانشگاه ادیان و مذاهب قم گزارشی از کتاب تغییر راست‌کیشانه متن مقدس تأثیر مناقشات اولیه مسیح‌شناختی بر متن عهد جدید [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 223-249]
 • دانش‌های باطنی ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • دان کیوپیت دریای ایمان: بررسی خوانش ناواقع‌گرایانه دان کیوپیت [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 135-164]
 • دختر خدا مفهوم «فرزندان خدا» در کتاب مقدس و قرآن مجید [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 73-98]
 • درخت خوانش قرآنی و اسطوره‌ای: نمونة زن، آب و درخت [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 89-114]
 • درمان رفتاریِ شناختی گفت‌وگوی انتقادی بین الاهیات و روان‌شناسی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 167-192]
 • درونیان روشی دینی برای مطالعه دین [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 171-190]
 • دریا خضر (ع) در باورهای ساکنان منطقه خلیج فارس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 115-130]
 • دسم گرنته‍ معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 57-72]
 • دعا بررسی تأثیر دعا بر گرایش‌های متعالی انسان از نظر شیعه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 29-42]
 • دعای عیسی‌مسیح دعاى خداوند [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 55-62]
 • دهدهاری گورور فرقه‌ها و مذاهب آیین سیک [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 27-48]
 • دهرمه مبانی حقوق بشر در آیین هندو [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 39-68]
 • دوران پیامبر زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فرقه‌گرایى در صدر اسلام [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 79-104]
 • دورة منجمان بابلی روایت سنتی از تاریخ زرتشت [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 79-100]
 • دوزخ نگاهی به جهان زیرین در ادیان [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 173-196]
 • دوزخ در عهدین دوزخ در کتاب مقدس و الاهیات مسیحی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 147-160]
 • دوزخ و عناصر الاهیات مسیحی دوزخ در کتاب مقدس و الاهیات مسیحی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 147-160]
 • دوگانگی وایوپرستی بر مبنای رام‌یشت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 57-78]
 • دوگانگی‌های جنسیتی فمینیسم، جنسیت، و الاهیات [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 129-160]
 • دولت عثمانی نگاهی به روابط طریقت‌های شیعی با حکومت عثمانی [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 7-26]
 • دونادون اشتراکات و افتراقات خاندان‌های اهل حق [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]
 • دیداخه دیداخة دوازده رسول [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 41-64]
 • دیر بررسی و نقد جایگاه صومعه در رهبانیت مسیحی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 105-124]
 • دین گردشگری پیام در آغاز اسلام و مسیحیت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 59-74]
 • دین مفهوم‌شناسی بدعت و بدعت‌گذاران نزد عالمان شیعی و سنی [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 97-120]
 • دین حقیقت اسطوره [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 119-136]
 • دین امپراتوری آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 97-116]
 • دین پژوهی مقایسه ای نقدی بر یک اثر کلاسیک مدرن: کتاب معنا و غایت دین اثر ویلفرد کنتول اسمیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 127-150]
 • دین‌داری دین‌داری و معنویت تغییرات و تأثیرات در دوره‌های مختلف بزرگسالی [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 169-192]
 • دین دولتی دین در حوزه عمومی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 145-172]
 • دین زرتشتی مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • دین زرتشتی تبیین نظام اخلاقی دین زرتشت بر اساس متون اندرزی پهلوی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 155-166]
 • دین زرتشتی شکل‌گرفتن توحید [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 127-138]
 • دین عامه دین در حوزه عمومی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 145-172]
 • دین «عصر جدید» وساطت روحى [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 115-144]
 • دینکرد تبیین نظام اخلاقی دین زرتشت بر اساس متون اندرزی پهلوی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 155-166]
 • دینکرد دربارة زرتشتیان و معتزله [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 161-170]
 • دین مدنی دین در حوزه عمومی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 145-172]
 • دین ودایی مفهوم اساسی دین ودایی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 109-126]
 • دیوبندیه سلفیه و تقریب [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 127-150]
 • دیوه مفهوم اساسی دین ودایی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 109-126]

ذ

 • ذاتگرایی نقدی بر یک اثر کلاسیک مدرن: کتاب معنا و غایت دین اثر ویلفرد کنتول اسمیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 127-150]
 • ذن جان‌پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 99-110]
 • ذوالنون مصری ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]

ر

 • رؤیت حسی رؤیت خداوند از دیدگاه اشاعره و ابن‌عربی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 85-108]
 • رؤیت خدا رؤیت خداوند از دیدگاه اشاعره و ابن‌عربی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 85-108]
 • رابطة عینی رابطة ایمان و عمل در شیعه [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 97-120]
 • رابطة مفهومی رابطة ایمان و عمل در شیعه [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 97-120]
 • رابطه خدا با انسان الهیات عهد جدید [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • راست‌کیشی دیدگاه‌هایی درباره اهریمن: اهریمن‌شناسی و راست‌کیشی در آیین دائوی نخستین [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 79-112]
 • رافضه اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 17-44]
 • رافضه رافضه: بررسی مقدماتی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 115-140]
 • رام‌یشت وایوپرستی بر مبنای رام‌یشت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 57-78]
 • راه هشت‌گانه آیین بودا و حقوق بشر [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 133-154]
 • راولز خداباوری، حقوق و سیاست [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 133-144]
 • رجال نجاشی بازخوانی دیدگاه‌های رجالی نجاشی درباره متکلمان امامی کوفه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 23-44]
 • رجولیت تدابیر جنسیتی کتاب مقدس: رجولیت ابراهیم [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 89-108]
 • رسائل‌کلامی اعتقادات امامیه از منظر شهید اول [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 73-92]
 • رسالة ابن شدقم دیدگاه‌های کلامی شیخ بهائی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 5-30]
 • رستاخیز فوری فرجام‌شناسی فردی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 87-110]
 • رستگاری دیدگاه‌هایی درباره اهریمن: اهریمن‌شناسی و راست‌کیشی در آیین دائوی نخستین [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 79-112]
 • رستگاری استدلال هونن و شینران بر آموزه‌شان راجع به رستگاری از طریق ایمان به «قدرت دیگر» [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 161-178]
 • رستگاری مفهوم «رستگاری» در آموزه آیین بودای پاک‌بوم [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 161-177]
 • رسول «مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 141-160]
 • رسولان دیداخة دوازده رسول [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 41-64]
 • رنج خودکشی و آزادی از رنج در جهان به‌مثابه اراده و برابرنهادِ شوپنهاور [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 131-144]
 • رهبانیت بررسی و نقد جایگاه صومعه در رهبانیت مسیحی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 105-124]
 • رهبانیت بررسی روایات نبوی ناظر به نقد صوفیه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 115-136]
 • رواداری خداباوری، حقوق و سیاست [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 133-144]
 • روان‌رنجوری روان‌شناسى دین [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 163-194]
 • روان‌شناسی گفت‌وگوی انتقادی بین الاهیات و روان‌شناسی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 167-192]
 • روان‌شناسی دین ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • روان‌شناسی دین روان‌شناسى دین [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 163-194]
 • روایات تأملی در جایگاه و مقام ابن‌شهاب زُهری [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 145-163]
 • روایات ائمه بررسی نقد صوفیه در زبان ائمه(ع) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 27-50]
 • روایات اسلامی «مجوس» در روایات اسلامی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 5-24]
 • روایات نبوی بررسی روایات نبوی ناظر به نقد صوفیه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 115-136]
 • روح خودم را گم کرده‌ام رؤیای پروانه جوانگ‌زه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 201-222]
 • روح کرمه و سمساره در آیین جینه [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 127-150]
 • روح مطلق خدا در اندیشة هگل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 89-108]
 • روش تفسیری طبقه‌بندی تفاسیر شیعه بر اساس روش‌های تفسیری [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 49-66]
 • روش تفسیری مبانی تأویلات باطنی شهرستانی در مفاتیح الاسرار [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 59-84]
 • روش دینی روشی دینی برای مطالعه دین [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 171-190]
 • روش شناسی الاهیات الاهی و الاهیات بشری: نقدی روش‌شناختی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 163-192]
 • ریاضت شاخصه‌های عرفان مثبت از نگاه عارفان برجسته مسلمان [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 27-50]
 • ریشه‌شناسی نام زردشت [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 59-66]

ز

 • زالسکی (جستاری در کتاب سفرهای آن‌جهانی: گزارش‌هایی از تجربه‌های نزدیک به مرگ در قرون وسطا و دوران جدید، اثر کارول زالسکی) [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 79-98]
 • زایش خوانش قرآنی و اسطوره‌ای: نمونة زن، آب و درخت [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 89-114]
 • زبان پهلوی تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 51-74]
 • زبان تبلیغ دین تمثیل‌های عیسی در اناجیل و قرآن با تأکید بر زبان ابلاغی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 51-88]
 • زرتشت روایت سنتی از تاریخ زرتشت [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 79-100]
 • زرتشت آیین زرتشتی و دین شین‌تو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 131-140]
 • زرتشت نام زردشت [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 59-66]
 • زرتشتیان موقعیت زنان در دین زرتشتی بر اساس کتب فقهی و حقوقی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 111-128]
 • زرتشتیان دربارة زرتشتیان و معتزله [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 161-170]
 • زرَثوشتره نام زردشت [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 59-66]
 • زردشت یزیدیان و اهل حق کردستان [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 119-142]
 • زردشت نام زردشت [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 59-66]
 • زردشتی درباره گاهشماری جشن‌های زردشتی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 63-107]
 • زن موقعیت زنان در دین زرتشتی بر اساس کتب فقهی و حقوقی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 111-128]
 • زن شخصیت وجودی زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 21-39]
 • زن خوانش قرآنی و اسطوره‌ای: نمونة زن، آب و درخت [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 89-114]
 • زنان گناه حوا و تأثیر آن بر مقام زن در متون مقدس یهودی [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 127-146]
 • زنان زن در اندیشه جنبش‌های اسلامی معاصر در مشرق عربی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 119-146]
 • زندگی پس از مرگ نگاهی به جهان زیرین در ادیان [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 173-196]
 • زندگی‌نامه ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • زن یهودی تاریخ جنبش فمنیسم در یهودیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 151-172]
 • زهری تأملی در جایگاه و مقام ابن‌شهاب زُهری [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 145-163]
 • زوهر عرفان عبرانی و یهودی [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 113-142]
 • زیارت قبور شایستگی زیارت اهل قبور، عقیده مشترک عارفان و صوفیان تشیع و تسنن [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 93-112]
 • زیارتگاه خضر (ع) در باورهای ساکنان منطقه خلیج فارس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 115-130]
 • زیارتگاه ها بررسی اجمالی مزارات فرق شیعه در شام [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 49-72]
 • زیدیه مروری کوتاه بر مطالعات شیعه‌پژوهان غربی در بارة اندیشة کلامی مذاهب عمدة شیعی و تحولات آن [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 5-23]
 • زیست اخلاقی بررسی رویکرد اخلاقی کتاب ارمیا و اناجیل همدید [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 161-182]
 • زیست‌ـ‌جهان پیتر برگر و جامعه‌شناسی دین [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 143-162]
 • زیستن فعال عرفان، واسطه‌بودگی و آگاهی ظرفیت فطری در اندیشة جان روزبروک [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 211-225]
 • زیستن لاهوتی عرفان، واسطه‌بودگی و آگاهی ظرفیت فطری در اندیشة جان روزبروک [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 211-225]
 • زیستن معنوی عرفان، واسطه‌بودگی و آگاهی ظرفیت فطری در اندیشة جان روزبروک [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 211-225]

س

 • ساجی المرشد مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 149-168]
 • ساختار‌شکنی تمثیل‌هایی از سورۀ نیلوفر دربارۀ ساختار‌شکنی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 67-88]
 • سازگاری شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]
 • سایبان مقدس پیتر برگر و جامعه‌شناسی دین [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 143-162]
 • سبأ بررسی حاکمیت زن از نگاه عهد قدیم و قرآن کریم با تکیه بر داستان ملکهٔ سبأ [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 109-126]
 • سبک بیانی لوقا مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال* [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 75-104]
 • سبک تفسیری طبقه‌بندی گرایش‌ها و سبک‌های تفسیری شیعه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 29-52]
 • سحر ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • سرشت شخصیت وجودی زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 21-39]
 • سفر گردشگری پیام در آغاز اسلام و مسیحیت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 59-74]
 • سفیروت آموزه یگانگی خدا در یهودیت [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 71-90]
 • سکولاریزاسیون تأملاتی در باب جامعه‌شناسی دین امروز [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 69-88]
 • سکولاریزاسیون دین در محاق: تأثیر قیاس در عرفی‌شدن دین [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 7-26]
 • سکولاریزاسیون پیتر برگر و جامعه‌شناسی دین [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 143-162]
 • سکولاریسم نقدی بر یک اثر کلاسیک مدرن: کتاب معنا و غایت دین اثر ویلفرد کنتول اسمیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 127-150]
 • سلامت معنوی ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • سلجوقیان نظری بر تاریخ اجتماعی نزاریان تا سقوط الموت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 31-58]
 • سلطان اسحاق اشتراکات و افتراقات خاندان‌های اهل حق [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]
 • سلطان قابوس عمان و اباضیه معاصر [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 5-24]
 • سلفیه سلفیه و تقریب [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 127-150]
 • سلمان/سلیمان المرشد مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 149-168]
 • سلوک ماهیت و مراتب سلوک عرفانی: بررسی تطبیقی نظرگاه امام خمینی و اِوِلین آندرهیل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 183-198]
 • سلوک عملی شایستگی زیارت اهل قبور، عقیده مشترک عارفان و صوفیان تشیع و تسنن [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 93-112]
 • سمساره تمثیل‌هایی از سورۀ نیلوفر دربارۀ ساختار‌شکنی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 67-88]
 • سمساره کرمه و سمساره در آیین جینه [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 127-150]
 • سنت زن در اندیشه جنبش‌های اسلامی معاصر در مشرق عربی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 119-146]
 • سنت مسیحی سنت در کلیسای باستان [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 23-46]
 • سنت مسیحی گزارشِ کتاب شرق یونانی و غرب لاتینی؛ مطالعه‌ای در سنت مسیحی [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 129-138]
 • سنت‌های هرمسی ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • سنی شایستگی زیارت اهل قبور، عقیده مشترک عارفان و صوفیان تشیع و تسنن [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 93-112]
 • سهج دهاری فرقه‌ها و مذاهب آیین سیک [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 27-48]
 • سَهَجْدْهاری تاریخ اجمالی بنیان‌گذاران آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 105-118]
 • سهوالنبی دیدگاه‌های کلامی شیخ بهائی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 5-30]
 • سورة نیلوفر تمثیل‌هایی از سورۀ نیلوفر دربارۀ ساختار‌شکنی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 67-88]
 • سوسیالیسم بررسی تطبیقی افکار و اندیشه‌های مزدک و کارل مارکس [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 125-154]
 • سیاست تصوف و سیاست در «طریقت عدل و احسان» [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • سیام ایرانیان و شیعیان در تایلند: از دوره آیوتایا تا زمان حاضر [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 35-55]
 • سیره اهداف و انگیزه‌های نگارش تاریخ و سیره اهل ‌بیت (ع) از آغاز تا پایان قرن نهم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 21-52]
 • سیر و سلوک توبه در سنت مکتوب کلیسای ارتدوکس؛ وسیله یا هدف [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 73-90]
 • سیستانی‌های آفتاب‌پرست آگاهی‌هایی دربارة سیستانی‌های آفتاب‌پرست [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 73-96]
 • سیکه آیین‌ها و تشریفات گورو گرنته صاحب [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 77-94]

ش

 • شاکد تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 51-74]
 • شاگردان هشام بن حکم شخصیت و آرای کلامی علی بن اسماعیل میثمی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 5-24]
 • شام بررسی اجمالی مزارات فرق شیعه در شام [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 49-72]
 • شبد گورو فرقه‌ها و مذاهب آیین سیک [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 27-48]
 • شبه‌قاره هند بررسی سیر تطور تفکر دینی اسلامی در شبه‌قاره از قرن ششم تا سیزدهم ه‍.ق [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 183-213]
 • شر طبیعی شر طبیعی و فرضیه شبیه‌سازی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 137-162]
 • شرق‌شناسی مطالعات جهان غرب در باره تشیع [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 43-62]
 • شرق یونانی و غرب لاتینی گزارشِ کتاب شرق یونانی و غرب لاتینی؛ مطالعه‌ای در سنت مسیحی [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 129-138]
 • شرک (چندخداپرستی) شکل‌گرفتن توحید [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 127-138]
 • شرور تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 91-110]
 • شریعت شاخصه‌های عرفان مثبت از نگاه عارفان برجسته مسلمان [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 27-50]
 • شریعت قربانی در آیین یهود [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 53-78]
 • شعر بهکتی زیستن میان جهان‌ها: شعر بهکتی و عارفان کارملیت [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 109-136]
 • شکند گمانیگ وزار دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 109-130]
 • شکیبایی بررسی و نقد رویکردهای مختلف به هم‌زیستی ادیان [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 43-68]
 • شمال آفریقا ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • شمایل جلوه‌های آموزه قدیس در زندگی مؤمنان ارتدوکس روسی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 45-62]
 • شمس تبریزی حقیقتِ شمس تبریزی [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 199-210]
 • شمشیرزنی جان‌پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 99-110]
 • شناخت خداوند، حافظه و زیبایی؛ تحلیلی مانوی از اعترافات آگوستین، دفتر دهم، باب‌های یکم تا سی‌وهشتم [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • شناخت ابزار و منابع معرفت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 5-28]
 • شهرستانی کتاب ملل و نحل شهرستانی در سیاقی اسماعیلی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 63-88]
 • شهرستانی مبانی تأویلات باطنی شهرستانی در مفاتیح الاسرار [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 59-84]
 • شهود ابزار و منابع معرفت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 5-28]
 • شهود اخلاقی شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]
 • شهید اول اعتقادات امامیه از منظر شهید اول [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 73-92]
 • شهید صدر شهید صدر و تحلیل عقلانی امامت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 151-176]
 • شوپنهاور خودکشی و آزادی از رنج در جهان به‌مثابه اراده و برابرنهادِ شوپنهاور [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 131-144]
 • شوراهای جهانی شوراهای جهانی مسیحی و گسست کلیساها [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 47-72]
 • شورای محلی شوراهای جهانی مسیحی و گسست کلیساها [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 47-72]
 • شورای مدلین درآمدی بر الاهیات رهایی‌بخش [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 29-52]
 • شیخ بهایی دیدگاه‌های کلامی شیخ بهائی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 5-30]
 • شیخ حر عاملی اعتقادات امامیه درکلام شیخ حر عاملی؛ کاوشی بر محور الفصول المهمه فی اصول الائمه(ع) [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 87-116]
 • شیخ مفید اعتقادات امامیه در کلام شیخ مفید؛ کاوشی بر محور النکت فی مقدمات الاصول [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 37-58]
 • شیخیه نقش ادعای نیابت در پیدایش فرقه بابیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 55-76]
 • شیطان کتاب ملل و نحل شهرستانی در سیاقی اسماعیلی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 63-88]
 • شیعه بازخوانی دیدگاه‌های رجالی نجاشی درباره متکلمان امامی کوفه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 23-44]
 • شیعه بررسی تأثیر دعا بر گرایش‌های متعالی انسان از نظر شیعه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 29-42]
 • شیعه احادیث غلو در اهل سنّت و تشیع [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 25-54]
 • شیعه «مجوس» در روایات اسلامی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 5-24]
 • شیعه شایستگی زیارت اهل قبور، عقیده مشترک عارفان و صوفیان تشیع و تسنن [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 93-112]
 • شیعه اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 17-44]
 • شیعه رافضه: بررسی مقدماتی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 115-140]
 • شیعه امامیه بررسی اجمالی مزارات فرق شیعه در شام [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 49-72]
 • شیعه پژوهی مروری کوتاه بر مطالعات شیعه‌پژوهان غربی در بارة اندیشة کلامی مذاهب عمدة شیعی و تحولات آن [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 5-23]
 • شیعیان وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دورة امامت امام رضا (ع) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 5-37]
 • شیعیان ایرانیان و شیعیان در تایلند: از دوره آیوتایا تا زمان حاضر [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 35-55]
 • شیعیان دوازده‌امامی آیه «وَمَا کنَّا مُعَذِّبِینَ» از دیدگاه علمای مذاهب (طبرسی، زمخشری، فخرالدین رازی، ابن‌قیم جوزیه) [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 5-16]
 • شین‌تو آیین زرتشتی و دین شین‌تو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 131-140]
 • شین‌تو آیین شین‌تو؛ نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 83-104]
 • شینران استدلال هونن و شینران بر آموزه‌شان راجع به رستگاری از طریق ایمان به «قدرت دیگر» [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 161-178]

ص

 • صدر مسیحیت سنت در کلیسای باستان [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 23-46]
 • صرفه اندیشه‌های کلامی ‌شیخ جعفر کاشف‌الغطاء [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 37-56]
 • صفویه مطالعات جهان غرب در باره تشیع [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 43-62]
 • صلح ائمه ع) منادی همزیستی مسالمت آمیز [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 105-130]
 • صلح جهانی تاریخ ادیان، تمهیدی برای تعامل ادیان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 75-102]
 • صلیب تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 91-110]
 • صلیحیان بانو أرْوی، فرمانروای اسماعیلی‌مذهب یمن [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 109-130]
 • صورت خدا صورت خدا از دیدگاه پولس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 35-54]
 • صوفیسم و تائوئیسم بررسی و نقد کتاب صوفیسم و تائوئیسم [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 141-152]
 • صوفیه نگرش عارفانه به قرآن: داستان خضر و موسی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 95-126]
 • صوفیه نگاهی به روابط طریقت‌های شیعی با حکومت عثمانی [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 7-26]
 • صوفیه بررسی نقد صوفیه در زبان ائمه(ع) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 27-50]
 • صوفیه بررسی روایات نبوی ناظر به نقد صوفیه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 115-136]
 • صومعه بررسی و نقد جایگاه صومعه در رهبانیت مسیحی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 105-124]
 • صیمصوم آموزه یگانگی خدا در یهودیت [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 71-90]

ض

ط

 • طباطبایی «انسان» و «جهان» به مثابه فلسفه آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 23-42]
 • طبقه‌بندی تفاسیر طبقه‌بندی گرایش‌ها و سبک‌های تفسیری شیعه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 29-52]
 • طبقه‌بندی تفاسیر طبقه‌بندی تفاسیر شیعه بر اساس روش‌های تفسیری [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 49-66]
 • طبیعت‌گرایی برهان آگاهی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 137-164]
 • طریقت خواجه احمد یسوی و رشد جریان یسویه در ماوراءالنهر و ترکستان [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 63-78]
 • طریقت عدل و احسان تصوف و سیاست در «طریقت عدل و احسان» [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • طریقت‌های شیعی نگاهی به روابط طریقت‌های شیعی با حکومت عثمانی [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 7-26]
 • طومارهای بحرالمیت طومارهای بحرالمیت: تاریخچه و منتخبی از نظریات [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 117-140]

ع

 • عارف عرفان عبرانی و یهودی [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 113-142]
 • عالم برزخ فرجام‌شناسی فردی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 87-110]
 • عبادت مسیحی دعاى خداوند [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 55-62]
 • عباسیان انشعاب سیاسی ـ فکری علویان در عصر صادقین (ع): زمینه‌ها و پیامدها [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 7-24]
 • عدم‌جزئیت عمل رابطة ایمان و عمل در شیعه [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 97-120]
 • عدی بن‌مسافر عَدی بن‌مسافر: شیخ آیین ایزدی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 95-118]
 • عذاب آیه «وَمَا کنَّا مُعَذِّبِینَ» از دیدگاه علمای مذاهب (طبرسی، زمخشری، فخرالدین رازی، ابن‌قیم جوزیه) [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 5-16]
 • عرب مسیحیت عرب [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 91-128]
 • عربستان شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 77-108]
 • عرضه و تقاضا رویکرد اقتصادی در دین‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 155-176]
 • عرفان عرفان عبرانی و یهودی [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 113-142]
 • عرفان تجربه عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های ویتگنشتاین و مکتب ذن بودیسم [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 225-238]
 • عرفان شایستگی زیارت اهل قبور، عقیده مشترک عارفان و صوفیان تشیع و تسنن [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 93-112]
 • عرفان اسلامی شاخصه‌های عرفان مثبت از نگاه عارفان برجسته مسلمان [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 27-50]
 • عرفان اسلامی بررسی و نقد کتاب صوفیسم و تائوئیسم [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 141-152]
 • عرفان اسلامی رویکرد فلسفى و عرفانى به علم امام [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • عرفان تائویی بررسی و نقد کتاب صوفیسم و تائوئیسم [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 141-152]
 • عرفان عملی چیستی عرفان [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 7-22]
 • عرفان مثبت شاخصه‌های عرفان مثبت از نگاه عارفان برجسته مسلمان [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 27-50]
 • عرفان مرکبه عرفان عبرانی و یهودی [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 113-142]
 • عرفان مسیحی چیستی عرفان [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 7-22]
 • عرفان مسیحی از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 7-34]
 • عرفان مسیحی توبه در سنت مکتوب کلیسای ارتدوکس؛ وسیله یا هدف [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 73-90]
 • عرفان مسیحی زیستن میان جهان‌ها: شعر بهکتی و عارفان کارملیت [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 109-136]
 • عرفان‌های نوظهور بررسی علل شکل‌گیری، پیدایی و پایایی کیش‌ها [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 197-222]
 • عرفی‌شدن تأملاتی در باب جامعه‌شناسی دین امروز [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 69-88]
 • عرفی شدن دین در محاق: تأثیر قیاس در عرفی‌شدن دین [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 7-26]
 • عزاداری بررسی مردم‌شناسانه نخل‌گردانی در بزرگ‌داشت امام حسین (ع) [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 53-76]
 • عشق ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • عشق پروردگار در سراپردة دل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 9-34]
 • عشیره غساسنه مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 149-168]
 • عصر امامان متکلمان برجسته امامی در عصر حضور امامان با تأکید بر منابع رجالی شیعه [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 9-26]
 • عصر سلوکیان روایت سنتی از تاریخ زرتشت [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 79-100]
 • عصمت تأویل گناهان انبیا در تفاسیر یهودی قرون وسطا [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 31-58]
 • عقائد الامامیه اعتقادات امامیه در کلام علامه مظفر؛ کاوشی بر محور عقائد الامامیه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 141-166]
 • عقائد الجعفریه اندیشه‌های کلامی ‌شیخ جعفر کاشف‌الغطاء [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 37-56]
 • عقاید بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 25-40]
 • عقاید اباضیه بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 25-40]
 • عقاید امامیه بررسی و نقد مهم‌ترین عقاید اباضیه و مقایسۀ آن با عقاید امامیه [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 25-40]
 • عقدة ادیپ روان‌شناسى دین [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 163-194]
 • عقدة الکترا روان‌شناسى دین [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 163-194]
 • عقل ابزار و منابع معرفت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 5-28]
 • عقلانیت سرسختی در باور [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 63-84]
 • عقلانیت بررسی رویکردهای جدید مطالعات ادیان در هند [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 63-86]
 • عقلانیت دین در محاق: تأثیر قیاس در عرفی‌شدن دین [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 7-26]
 • عقل‌گرایی افول اندیشه اعتزال؛ میراث تقابل اصحاب حدیث و معتزله [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 7-26]
 • عقل‌گرایی اعتقادات امامیه در کلام شیخ مفید؛ کاوشی بر محور النکت فی مقدمات الاصول [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 37-58]
 • علامه مظفر اعتقادات امامیه در کلام علامه مظفر؛ کاوشی بر محور عقائد الامامیه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 141-166]
 • علم امام بررسی منابع علم امام با تکیه بر روایات کتاب بصائر الدرجات [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 5-20]
 • علم امام رویکرد فلسفى و عرفانى به علم امام [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • علم حق بررسی دیدگاه ابن‌عربی در مسئلة جبر و اختیار [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 73-96]
 • علم فرشتگان فرشته‌شناسی مقایسه‌ای: بررسی دیدگاه توماس آکوئیناس و محمدحسین طباطبایی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 25-50]
 • علویان انشعاب سیاسی ـ فکری علویان در عصر صادقین (ع): زمینه‌ها و پیامدها [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 7-24]
 • علویان بررسی اجمالی مزارات فرق شیعه در شام [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 49-72]
 • علی ‌بن ‌اسماعیل میثمی شخصیت و آرای کلامی علی بن اسماعیل میثمی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 5-24]
 • علی‌محمد باب نقش ادعای نیابت در پیدایش فرقه بابیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 55-76]
 • عمان عمان و اباضیه معاصر [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 5-24]
 • عمل رابطة ایمان و عمل در شیعه [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 97-120]
 • عهد جدید مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • عهد جدید تفاسیر مهم مسیحی دربارة بازگشت مسیح [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 23-48]
 • عهد صفوی ایرانیان و شیعیان در تایلند: از دوره آیوتایا تا زمان حاضر [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 35-55]
 • عهد عتیق عرفان عبرانی و یهودی [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 113-142]
 • عهد قدیم مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • عهد قدیم بررسی حاکمیت زن از نگاه عهد قدیم و قرآن کریم با تکیه بر داستان ملکهٔ سبأ [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 109-126]
 • عهد قدیم الهیات عهد جدید [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • عهدین شخصیت وجودی زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 21-39]
 • عوامل وحدت پژوهشی در موانع عملی وحدت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 27-48]
 • عینیسازی دینی نقدی بر یک اثر کلاسیک مدرن: کتاب معنا و غایت دین اثر ویلفرد کنتول اسمیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 127-150]

غ

 • غایت زیست اخلاقی بررسی رویکرد اخلاقی کتاب ارمیا و اناجیل همدید [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 161-182]
 • غلات فرقه‌گرایی تشیع نخستین [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 25-57]
 • غلو احادیث غلو در اهل سنّت و تشیع [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 25-54]
 • غلو تأملی در معنای غلو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 89-114]
 • غلو در ذات محمد بن حسن صفّار؛ غالی یا متهم به غلوّ [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 5-22]
 • غلو در صفات محمد بن حسن صفّار؛ غالی یا متهم به غلوّ [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 5-22]
 • غمخوارگی آیین بودا و حقوق بشر [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 133-154]
 • غیبت مواجهه فکری و عملی امامان شیعه با مخالفان سیاسی [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 113-132]

ف

 • فارابی «انسان» و «جهان» به مثابه فلسفه آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 23-42]
 • فاطمیان بانو أرْوی، فرمانروای اسماعیلی‌مذهب یمن [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 109-130]
 • فایده‌گرایی اخلاق فضیلت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 164-182]
 • فر فر/ فرّه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 101-118]
 • فرجام‌شناسی مسیحی تفاسیر مهم مسیحی دربارة بازگشت مسیح [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 23-48]
 • فرزند خدا مفهوم «فرزندان خدا» در کتاب مقدس و قرآن مجید [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 73-98]
 • فرشته‌شناسی فرشته‌شناسی مقایسه‌ای: بررسی دیدگاه توماس آکوئیناس و محمدحسین طباطبایی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 25-50]
 • فرضیه شبیه سازی شر طبیعی و فرضیه شبیه‌سازی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 137-162]
 • فرق شیعه بررسی اجمالی مزارات فرق شیعه در شام [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 49-72]
 • فرقه بررسی علل شکل‌گیری، پیدایی و پایایی کیش‌ها [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 197-222]
 • فرقه‌گرایی فرقه‌گرایی تشیع نخستین [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 25-57]
 • فرقه‌نگاری کتاب ملل و نحل شهرستانی در سیاقی اسماعیلی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 63-88]
 • فرقه‌های اسلامی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی فرقه‌گرایى در صدر اسلام [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 79-104]
 • فرّه فر/ فرّه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 101-118]
 • فرهنگ‌نامه‌های سیره ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • فریبود رهیافتی به مفهوم «پیمان» در اندرزنامه‌های پهلوی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 5-24]
 • فضل‌الله استرآبادی نگاهی به آرا و عقاید و زمینه‌های بروز و ظهور فرقه‌ حروفیه [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 25-44]
 • فضیلت‌گرایی نوارسطویی اخلاق فضیلت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 164-182]
 • فضیلت‌گرایی نوهیومی اخلاق فضیلت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 164-182]
 • فقه دین در محاق: تأثیر قیاس در عرفی‌شدن دین [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 7-26]
 • فقه الخلاف ادوار فقه مقارن در اهل سنت [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • فقه تطبیقی ادوار فقه مقارن در اهل سنت [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • فقه مقارن اهل سنت ادوار فقه مقارن در اهل سنت [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • فقه مقایسه‌ای ادوار فقه مقارن در اهل سنت [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • فلسفه آفرینش «انسان» و «جهان» به مثابه فلسفه آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 23-42]
 • فلسفه اسلامی بافت اسلامی فلسفه یهودی [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 131-160]
 • فلسفه بودایی رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 99-114]
 • فلسفه یهودی بافت اسلامی فلسفه یهودی [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 131-160]
 • فلسفۀ دین خدا در اندیشة هگل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 89-108]
 • فمینیسم تاریخ جنبش فمنیسم در یهودیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 151-172]
 • فهرست‌نگاری میراث کلامی شیعه در مرحلة تأسیس [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 13-36]
 • فوجیان یافته‌هایی نو از کیش مانوی در فوجیان داده‌های باستان‌شناسانه و بازنگری تاریخ مانویت در چین [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 99-116]
 • فیض کاشانی اعتقادات شیعه در کلام فیض کاشانی؛ کاوشی بر محور انوارالحکمه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 59-86]
 • فیلوکالیا توبه در سنت مکتوب کلیسای ارتدوکس؛ وسیله یا هدف [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 73-90]

ق

 • قاعدة زرین اخلاق مخالفت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 49-78]
 • قبالا آموزه یگانگی خدا در یهودیت [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 71-90]
 • قبالا عرفان عبرانی و یهودی [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 113-142]
 • قدرت الاهی خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 85-98]
 • قدرت حادث بررسی دیدگاه ابن‌عربی در مسئلة جبر و اختیار [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 73-96]
 • قدیس جلوه‌های آموزه قدیس در زندگی مؤمنان ارتدوکس روسی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 45-62]
 • قرآن نگرش عارفانه به قرآن: داستان خضر و موسی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 95-126]
 • قرآن بررسی حاکمیت زن از نگاه عهد قدیم و قرآن کریم با تکیه بر داستان ملکهٔ سبأ [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 109-126]
 • قرآن رابطه تمدن و معنویت از نگاه قرآن [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 23-42]
 • قرآن شخصیت وجودی زن از منظر قرآن و عهدین [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 21-39]
 • قرآن خوانش قرآنی و اسطوره‌ای: نمونة زن، آب و درخت [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 89-114]
 • قرآن زن در اندیشه جنبش‌های اسلامی معاصر در مشرق عربی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 119-146]
 • قرآن‌پژوهی یک متن و تاریخی رازآمیز [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 35-56]
 • قرآن‌ کریم تمثیل‌های عیسی در اناجیل و قرآن با تأکید بر زبان ابلاغی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 51-88]
 • قرارداد اجتماعی شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]
 • قربانی قربانی در آیین یهود [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 53-78]
 • قرون وسطا بافت اسلامی فلسفه یهودی [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 131-160]
 • قلمرو مردگان نگاهی به جهان زیرین در ادیان [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 173-196]
 • قمران درباره تومارهای بحرالمیت [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 59-114]
 • قوس صعود حرکت حبی و انسان کامل (از نگاه عرفان) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 57-82]
 • قوس نزول حرکت حبی و انسان کامل (از نگاه عرفان) [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 57-82]
 • قوم ثمود رابطه تمدن و معنویت از نگاه قرآن [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 23-42]
 • قوم خدا الهیات عهد جدید [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • قیاس دین در محاق: تأثیر قیاس در عرفی‌شدن دین [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 7-26]
 • قیام‌های جلالی نگاهی به روابط طریقت‌های شیعی با حکومت عثمانی [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 7-26]

ک

 • کائوس اساطیر آفرینش در یونان باستان [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 115-134]
 • کاتولیسیسم مسیحیت در آمریکای لاتین؛ از آغاز تاکنون [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 103-126]
 • کارکرد اجتماعی دین‌داری و معنویت تغییرات و تأثیرات در دوره‌های مختلف بزرگسالی [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 169-192]
 • کارملیت زیستن میان جهان‌ها: شعر بهکتی و عارفان کارملیت [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 109-136]
 • کاشف‌الغطاء اندیشه‌های کلامی ‌شیخ جعفر کاشف‌الغطاء [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 37-56]
 • کالبدهای کرمه‌ای کرمه و سمساره در آیین جینه [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 127-150]
 • کامی آیین شین‌تو؛ نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 83-104]
 • کاهن قربانی در آیین یهود [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 53-78]
 • کتاب ایوب دو تئودیسه بدیع در کتاب ایوب: تئودیسه آشکارشدگی خدا و تئودیسه اعتراض [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 143-162]
 • کتابت تورات جایگاه هنر خوش‌نویسی در نگارش متون مقدس اسلامی و یهودی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 41-62]
 • کتابت قرآن جایگاه هنر خوش‌نویسی در نگارش متون مقدس اسلامی و یهودی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 41-62]
 • کتاب‌شناسی کتاب‌شناسی توصیفی و گزینشی الاهیات آزادی‌بخش [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 197-221]
 • کتاب مقدس گناه حوا و تأثیر آن بر مقام زن در متون مقدس یهودی [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 127-146]
 • کتاب مقدس مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال* [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 75-104]
 • کتاب مقدس سفر پیدایش و علم جدید: یک تفسیر مسیحی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 7-28]
 • کتاب مقدس تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 51-74]
 • کتاب مقدس تأویل گناهان انبیا در تفاسیر یهودی قرون وسطا [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 31-58]
 • کتاب مقدس گونه‌های مکاشفة خداوند در الاهیات مسیحی [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 65-88]
 • کتاب مقدس درباره تومارهای بحرالمیت [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 59-114]
 • کتب رجال متکلمان برجسته امامی در عصر حضور امامان با تأکید بر منابع رجالی شیعه [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 9-26]
 • کثرت‌گرایی تأملاتی در باب جامعه‌شناسی دین امروز [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 69-88]
 • کثرت‌گرایی پیتر برگر و جامعه‌شناسی دین [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 143-162]
 • کثرت‌گرایی در عرضه رویکرد اقتصادی در دین‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 155-176]
 • کرمه مبانی حقوق بشر در آیین هندو [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 39-68]
 • کرمه کرمه و سمساره در آیین جینه [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 127-150]
 • کرونا (غم‌خوارگی) اَوَلوکیتِشوَره: بوداسَف فرزانگی و غم‌خوارگی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 111-151]
 • کِس‌دْهاری تاریخ اجمالی بنیان‌گذاران آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 105-118]
 • کسوف خدا مارتین بوبر: آیا مواجهه با خدا ممکن است؟ [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 141-168]
 • کفاره قربانی در آیین یهود [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 53-78]
 • کفالایا خداوند، حافظه و زیبایی؛ تحلیلی مانوی از اعترافات آگوستین، دفتر دهم، باب‌های یکم تا سی‌وهشتم [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • کلام شیعه متکلمان برجسته امامی در عصر حضور امامان با تأکید بر منابع رجالی شیعه [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 9-26]
 • کلام شیعه میراث کلامی شیعه در مرحلة تأسیس [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 13-36]
 • کلام شیعی مروری کوتاه بر مطالعات شیعه‌پژوهان غربی در بارة اندیشة کلامی مذاهب عمدة شیعی و تحولات آن [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 5-23]
 • کلام فلسفی اعتقادات امامیه در کلام میرزا احمد آشتیانی؛ کاوشی بر محور لوامع الحقائق فی اصول العقائد [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 117-140]
 • کلام نفسی دیدگاه‌های کلامی شیخ بهائی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 5-30]
 • کلبرگ اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 17-44]
 • کلیساهای خاوری شوراهای جهانی مسیحی و گسست کلیساها [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 47-72]
 • کلیساهای شرقی شوراهای جهانی مسیحی و گسست کلیساها [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 47-72]
 • کلیسای ارتدوکس سنت در کلیسای باستان [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 23-46]
 • کلیسای ارتدوکس روسی جلوه‌های آموزه قدیس در زندگی مؤمنان ارتدوکس روسی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 45-62]
 • کلیسای اولیه سنت در کلیسای باستان [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 23-46]
 • کلیسای فقرا درآمدی بر الاهیات رهایی‌بخش [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 29-52]
 • کمال بررسی تأثیر دعا بر گرایش‌های متعالی انسان از نظر شیعه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 29-42]
 • کمونیسم بررسی تطبیقی افکار و اندیشه‌های مزدک و کارل مارکس [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 125-154]
 • کوئن‌یین اَوَلوکیتِشوَره: بوداسَف فرزانگی و غم‌خوارگی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 111-151]
 • کوفه بازخوانی دیدگاه‌های رجالی نجاشی درباره متکلمان امامی کوفه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 23-44]
 • کون جامع انسان کامل به روایت ابن‌عربی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 7-28]
 • کیئرکگور مسیحیت اگزیستانسیالیستی کیئرکگور [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 35-56]
 • کیش بررسی علل شکل‌گیری، پیدایی و پایایی کیش‌ها [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 197-222]
 • کیش زرتشتی فر/ فرّه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 101-118]
 • کیمیا ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]

گ

 • گاهان دربارة زرتشتیان و معتزله [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 161-170]
 • گاهشماری درباره گاهشماری جشن‌های زردشتی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 63-107]
 • گاه‌شماری سنتی روایت سنتی از تاریخ زرتشت [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 79-100]
 • گرایش تفسیری طبقه‌بندی گرایش‌ها و سبک‌های تفسیری شیعه [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 29-52]
 • گرایش‌های انسان بررسی تأثیر دعا بر گرایش‌های متعالی انسان از نظر شیعه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 29-42]
 • گردشگری گردشگری پیام در آغاز اسلام و مسیحیت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 59-74]
 • گفت‌وگو بررسی و نقد رویکردهای مختلف به هم‌زیستی ادیان [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 43-68]
 • گفت‌وگو نمونه‌ای فاخر از گفتگوی اسلام و مسیحیت: ماهنامه الاسلام [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 49-72]
 • گفت‌وگوی ادیان گفت‌وگو چیست؟ [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 173-196]
 • گفت‌وگوی ایدئولوژی‌ها گفت‌وگو چیست؟ [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 173-196]
 • گناهان و خطاهای انبیا تأویل گناهان انبیا در تفاسیر یهودی قرون وسطا [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 31-58]
 • گناه نخستین گناه حوا و تأثیر آن بر مقام زن در متون مقدس یهودی [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 127-146]
 • گنوسی «مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 141-160]
 • گواهی الاهی آتوریته معرفتی باور دینی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 193-213]
 • گورداس معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 57-72]
 • گورو آیین ﺳﻴﻜﻬ؛ نگاهی از فراز [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 89-114]
 • گورو گرنته صاحب آیین‌ها و تشریفات گورو گرنته صاحب [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 77-94]
 • گوروگرنته‍ صاحب معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 57-72]
 • گوروی جاودان تاریخ اجمالی بنیان‌گذاران آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 105-118]
 • گوستاو گوتیرز درآمدی بر الاهیات رهایی‌بخش [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 29-52]
 • گوستاو گوتی‌یرز کتاب‌شناسی توصیفی و گزینشی الاهیات آزادی‌بخش [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 197-221]

ل

 • لالش عَدی بن‌مسافر: شیخ آیین ایزدی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 95-118]
 • لوامع الحقایق اعتقادات امامیه در کلام میرزا احمد آشتیانی؛ کاوشی بر محور لوامع الحقائق فی اصول العقائد [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 117-140]
 • لوقا مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال* [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 75-104]
 • لیبرالیسم خداباوری، حقوق و سیاست [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 133-144]
 • لیلیث گناه حوا و تأثیر آن بر مقام زن در متون مقدس یهودی [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 127-146]
 • لیو ژی گفت‌وگوی ناپیدای مسلمانان کنفوسیوسی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 51-70]

م

 • مأمون وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دورة امامت امام رضا (ع) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 5-37]
 • مؤلفه‌های گفت‌وگو گفت‌وگو چیست؟ [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 173-196]
 • ماتسوری آیین شین‌تو؛ نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 83-104]
 • مادیمیکه رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 99-114]
 • مارتین بوبر مارتین بوبر: آیا مواجهه با خدا ممکن است؟ [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 141-168]
 • مارکس بررسی تطبیقی افکار و اندیشه‌های مزدک و کارل مارکس [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 125-154]
 • مارکسیسم بررسی تطبیقی افکار و اندیشه‌های مزدک و کارل مارکس [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 125-154]
 • ماژول‌های شناختی شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]
 • مانویت «مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 141-160]
 • مانویت چینی یافته‌هایی نو از کیش مانوی در فوجیان داده‌های باستان‌شناسانه و بازنگری تاریخ مانویت در چین [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 99-116]
 • مانی خداوند، حافظه و زیبایی؛ تحلیلی مانوی از اعترافات آگوستین، دفتر دهم، باب‌های یکم تا سی‌وهشتم [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • مانی «مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 141-160]
 • ماهنامه الإسلام نمونه‌ای فاخر از گفتگوی اسلام و مسیحیت: ماهنامه الاسلام [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 49-72]
 • ماوراءالنهر خواجه احمد یسوی و رشد جریان یسویه در ماوراءالنهر و ترکستان [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 63-78]
 • مایا آیین ﺳﻴﻜﻬ؛ نگاهی از فراز [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 89-114]
 • متابعت حقیقتِ شمس تبریزی [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 199-210]
 • متافیزیک برهان آگاهی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 137-164]
 • متکلمان شیعه متکلمان برجسته امامی در عصر حضور امامان با تأکید بر منابع رجالی شیعه [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 9-26]
 • متکلمان کوفه بازخوانی دیدگاه‌های رجالی نجاشی درباره متکلمان امامی کوفه [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 23-44]
 • متهم به غلو محمد بن حسن صفّار؛ غالی یا متهم به غلوّ [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 5-22]
 • متون پهلوی تبیین نظام اخلاقی دین زرتشت بر اساس متون اندرزی پهلوی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 155-166]
 • متون شیعی مطالعات جهان غرب در باره تشیع [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 43-62]
 • مجمع التقریب جریان‏ شناسى تقریب مذاهب اسلامى [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-27]
 • مجوس «مجوس» در روایات اسلامی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 5-24]
 • مجیب المرشد مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 149-168]
 • محمد بن حسن صفّار محمد بن حسن صفّار؛ غالی یا متهم به غلوّ [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 5-22]
 • محمد بن حسن صفّار بررسی منابع علم امام با تکیه بر روایات کتاب بصائر الدرجات [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 5-20]
 • محمدحسین طباطبایی فرشته‌شناسی مقایسه‌ای: بررسی دیدگاه توماس آکوئیناس و محمدحسین طباطبایی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 25-50]
 • مخالفان تصوف بررسی نقد صوفیه در زبان ائمه(ع) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 27-50]
 • مدارا ائمه ع) منادی همزیستی مسالمت آمیز [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 105-130]
 • مدارک نویافته مانوی یافته‌هایی نو از کیش مانوی در فوجیان داده‌های باستان‌شناسانه و بازنگری تاریخ مانویت در چین [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 99-116]
 • مدرسه اصفهان دیدگاه‌های کلامی شیخ بهائی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 5-30]
 • مدرنیسم تأملاتی در باب جامعه‌شناسی دین امروز [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 69-88]
 • مدل شناختی بک گفت‌وگوی انتقادی بین الاهیات و روان‌شناسی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 167-192]
 • مذاهب اسلامی جریان‏ شناسى تقریب مذاهب اسلامى [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 7-27]
 • مذاهب اسلامی آیه «وَمَا کنَّا مُعَذِّبِینَ» از دیدگاه علمای مذاهب (طبرسی، زمخشری، فخرالدین رازی، ابن‌قیم جوزیه) [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 5-16]
 • مراقبت‌درمانی ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • مراقبه ماهیت و مراتب سلوک عرفانی: بررسی تطبیقی نظرگاه امام خمینی و اِوِلین آندرهیل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 183-198]
 • مراقبه در سراپردة دل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 9-34]
 • مرجعیت دینی شهید صدر و تحلیل عقلانی امامت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 151-176]
 • مرجعیت سیاسی شهید صدر و تحلیل عقلانی امامت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 151-176]
 • مردان فرخ دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 109-130]
 • مردسالاری تدابیر جنسیتی کتاب مقدس: رجولیت ابراهیم [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 89-108]
 • مردم‌شناسی بررسی مردم‌شناسانه نخل‌گردانی در بزرگ‌داشت امام حسین (ع) [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 53-76]
 • مرشدیه مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 149-168]
 • مرگ فرجام‌شناسی فردی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 87-110]
 • مرگ بالینی (جستاری در کتاب سفرهای آن‌جهانی: گزارش‌هایی از تجربه‌های نزدیک به مرگ در قرون وسطا و دوران جدید، اثر کارول زالسکی) [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 79-98]
 • مزدک بررسی تطبیقی افکار و اندیشه‌های مزدک و کارل مارکس [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 125-154]
 • مسأله شر شر طبیعی و فرضیه شبیه‌سازی [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 137-162]
 • مسألۀ اگزیستانسی شر در باب تأسف‌خوردن بر شرور این جهان [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 43-58]
 • مسألۀ شر در باب تأسف‌خوردن بر شرور این جهان [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 43-58]
 • مسئله شر خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 85-98]
 • مسئله قرینه‌ای شر تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 91-110]
 • مسئلۀ رنج دو تئودیسه بدیع در کتاب ایوب: تئودیسه آشکارشدگی خدا و تئودیسه اعتراض [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 143-162]
 • مسئلۀ شر دو تئودیسه بدیع در کتاب ایوب: تئودیسه آشکارشدگی خدا و تئودیسه اعتراض [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 143-162]
 • مسالک العلة دین در محاق: تأثیر قیاس در عرفی‌شدن دین [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 7-26]
 • مستشرقان بررسی روایات نبوی ناظر به نقد صوفیه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 115-136]
 • مستشرقان مروری کوتاه بر مطالعات شیعه‌پژوهان غربی در بارة اندیشة کلامی مذاهب عمدة شیعی و تحولات آن [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 5-23]
 • مسیح گونه‌های مکاشفة خداوند در الاهیات مسیحی [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 65-88]
 • مسیح‌شناسی صورت خدا از دیدگاه پولس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 35-54]
 • مسیحیت مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • مسیحیت کتاب‌شناسی توصیفی و گزینشی الاهیات آزادی‌بخش [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 197-221]
 • مسیحیت دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 109-130]
 • مسیحیت شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 77-108]
 • مسیحیت گردشگری پیام در آغاز اسلام و مسیحیت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 59-74]
 • مسیحیت بررسی و نقد جایگاه صومعه در رهبانیت مسیحی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 105-124]
 • مسیحیت خدا در اندیشة هگل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 89-108]
 • مسیحیت نمونه‌ای فاخر از گفتگوی اسلام و مسیحیت: ماهنامه الاسلام [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 49-72]
 • مسیحیت تفاسیر مهم مسیحی دربارة بازگشت مسیح [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 23-48]
 • مسیحیت مسیحیت در آمریکای لاتین؛ از آغاز تاکنون [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 103-126]
 • مسیحیت سنت در کلیسای باستان [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 23-46]
 • مسیحیت مسیحیت عرب [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 91-128]
 • مسیحیت «مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 141-160]
 • مسیحیّت شکل‌گرفتن توحید [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 127-138]
 • مسیحیت ارتدوکس توبه در سنت مکتوب کلیسای ارتدوکس؛ وسیله یا هدف [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 73-90]
 • مسیحیت اولیه طومارهای بحرالمیت: تاریخچه و منتخبی از نظریات [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 117-140]
 • مسیحیت نخستین دیداخة دوازده رسول [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 41-64]
 • مسیحیت نخستین درباره تومارهای بحرالمیت [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 59-114]
 • مشاهدة قلبی رؤیت خداوند از دیدگاه اشاعره و ابن‌عربی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 85-108]
 • مشرق عربی زن در اندیشه جنبش‌های اسلامی معاصر در مشرق عربی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 119-146]
 • مشروعیت دینی دین در حوزه عمومی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 145-172]
 • مصحف رش عَدی بن‌مسافر: شیخ آیین ایزدی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 95-118]
 • مصر ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • مصلحت اخلاق مخالفت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 49-78]
 • مصلحت استحاله‌گرایی در تعامل شیعه با مخالفان مذهبی [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 177-210]
 • مطالعات ادیان تاریخ ادیان، تمهیدی برای تعامل ادیان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 75-102]
 • مطالعات ادیان در هند بررسی رویکردهای جدید مطالعات ادیان در هند [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 63-86]
 • مطالعات ارتدوکس در ایران مطالعات ارتدوکس در ایران در گفتگو با دکتر الیاس عارف زاده [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 5-22]
 • مطالعات شیعی مطالعات جهان غرب در باره تشیع [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 43-62]
 • مَطهَر فرجام‌شناسی فردی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 87-110]
 • مظهر ظهور رویکرد فلسفى و عرفانى به علم امام [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • معبد قربانی در آیین یهود [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 53-78]
 • معتزله افول اندیشه اعتزال؛ میراث تقابل اصحاب حدیث و معتزله [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 7-26]
 • معتزله اعتقادات امامیه در کلام شیخ مفید؛ کاوشی بر محور النکت فی مقدمات الاصول [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 37-58]
 • معتزله دربارة زرتشتیان و معتزله [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 161-170]
 • معتزلیان شیعه‌شده افول اندیشه اعتزال؛ میراث تقابل اصحاب حدیث و معتزله [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 7-26]
 • معرفت خداوند، حافظه و زیبایی؛ تحلیلی مانوی از اعترافات آگوستین، دفتر دهم، باب‌های یکم تا سی‌وهشتم [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • معرفی کتاب کلیسای ارتدوکس در امپراتوری بیزانس معرفی کتاب کلیسای ارتدوکس در امپراتوری بیزانس [دوره 20، 73.74، 1397، صفحه 139-142]
 • معلم رستگاری طومارهای بحرالمیت: تاریخچه و منتخبی از نظریات [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 117-140]
 • معنای زندگی ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • معنویت ارزیابی تنوع تعریف‌ها در معنویت [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 111-130]
 • معنویت رابطه تمدن و معنویت از نگاه قرآن [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 23-42]
 • معنویت دین‌داری و معنویت تغییرات و تأثیرات در دوره‌های مختلف بزرگسالی [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 169-192]
 • مغرب تصوف و سیاست در «طریقت عدل و احسان» [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • مفاتیح الاسرار مبانی تأویلات باطنی شهرستانی در مفاتیح الاسرار [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 59-84]
 • مفهوم غلو تأملی در معنای غلو [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 89-114]
 • مقاله التکلیفیه اعتقادات امامیه از منظر شهید اول [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 73-92]
 • مکاشفة خداوند گونه‌های مکاشفة خداوند در الاهیات مسیحی [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 65-88]
 • مکاشفه پولس مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال* [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 75-104]
 • مک‌اینتایر خداباوری، حقوق و سیاست [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 133-144]
 • مکتب تفکیک الاهیات الاهی و الاهیات بشری: نقدی روش‌شناختی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 163-192]
 • مکتب ذن بودیسم تجربه عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های ویتگنشتاین و مکتب ذن بودیسم [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 225-238]
 • مکتب کلامی بصره شخصیت و آرای کلامی علی بن اسماعیل میثمی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 5-24]
 • مکتب کلامی کوفه شخصیت و آرای کلامی علی بن اسماعیل میثمی [دوره 18، شماره 71، 1395، صفحه 5-24]
 • ملاصدرا اعتقادات امامیه در کلام علامه مظفر؛ کاوشی بر محور عقائد الامامیه [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 141-166]
 • ملکوت الاهی تئودیسه‌های مبتنی بر صلیب [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 91-110]
 • ملکوت خدا دعاى خداوند [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 55-62]
 • ملل و نحل کتاب ملل و نحل شهرستانی در سیاقی اسماعیلی [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 63-88]
 • من‌ـ‌آن مارتین بوبر: آیا مواجهه با خدا ممکن است؟ [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 141-168]
 • منابع علم بررسی منابع علم امام با تکیه بر روایات کتاب بصائر الدرجات [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 5-20]
 • مناقشات مذهبی اخلاق مخالفت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 49-78]
 • منتره آیین بودای تَنترَه‌یانه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 137-160]
 • منتره آیین بودای تنتریک [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 67-98]
 • منتره شش‌سیلابی اَوَلوکیتِشوَره: بوداسَف فرزانگی و غم‌خوارگی [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 111-151]
 • من‌ـ‌تو مارتین بوبر: آیا مواجهه با خدا ممکن است؟ [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 141-168]
 • منجی امید مسیحی و مسئله اسطوره‌زدایی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 45-56]
 • مندله آیین بودای تَنترَه‌یانه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 137-160]
 • منزلة بین المنزلتین دربارة زرتشتیان و معتزله [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 161-170]
 • منشأ دین در جست‌وجوی منشأ دین [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 139-162]
 • مهایانه تمثیل‌هایی از سورۀ نیلوفر دربارۀ ساختار‌شکنی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 67-88]
 • مُهر «مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 141-160]
 • مواجهه مارتین بوبر: آیا مواجهه با خدا ممکن است؟ [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 141-168]
 • مواعظ عیسی تمثیل‌های عیسی در اناجیل و قرآن با تأکید بر زبان ابلاغی [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 51-88]
 • موانع وحدت پژوهشی در موانع عملی وحدت [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 27-48]
 • موسی نگرش عارفانه به قرآن: داستان خضر و موسی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 95-126]
 • موعودباوری نقش ادعای نیابت در پیدایش فرقه بابیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 55-76]
 • مولانا حقیقتِ شمس تبریزی [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 199-210]
 • مونتگمری وات رافضه: بررسی مقدماتی [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 115-140]
 • میانه‌روی رهیافتی به مفهوم «پیمان» در اندرزنامه‌های پهلوی [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 5-24]
 • میراث کلامی میراث کلامی شیعه در مرحلة تأسیس [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 13-36]
 • میرزا احمد آشتیانی اعتقادات امامیه در کلام میرزا احمد آشتیانی؛ کاوشی بر محور لوامع الحقائق فی اصول العقائد [دوره 13، شماره 52، 1390، صفحه 117-140]

ن

 • ناامیدى مسیحیت اگزیستانسیالیستی کیئرکگور [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 35-56]
 • ناسیونالیسم دینی دین در حوزه عمومی [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 145-172]
 • ناگارجونه رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 99-114]
 • ناواقع‌گرایی دینی دریای ایمان: بررسی خوانش ناواقع‌گرایانه دان کیوپیت [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 135-164]
 • نجات الهیات عهد جدید [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 53-80]
 • نجات‌شناسی جَینی کرمه و سمساره در آیین جینه [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 127-150]
 • نجاشی شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 77-108]
 • نجران شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 77-108]
 • نخل بررسی مردم‌شناسانه نخل‌گردانی در بزرگ‌داشت امام حسین (ع) [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 53-76]
 • نخل‌برداری بررسی مردم‌شناسانه نخل‌گردانی در بزرگ‌داشت امام حسین (ع) [دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، 1394، صفحه 53-76]
 • ندانستگی جان‌پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 99-110]
 • نزاریان نظری بر تاریخ اجتماعی نزاریان تا سقوط الموت [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 31-58]
 • نص‌گرایی افول اندیشه اعتزال؛ میراث تقابل اصحاب حدیث و معتزله [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 7-26]
 • نظام اخلاقی تبیین نظام اخلاقی دین زرتشت بر اساس متون اندرزی پهلوی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 155-166]
 • نظام دینی شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]
 • نظریه مبانی اخلاقی شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 161-200]
 • نظریه‌های مجازات دوزخیان دوزخ در کتاب مقدس و الاهیات مسیحی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 147-160]
 • نفس در سراپردة دل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 9-34]
 • نقد روش شناختی الاهیات الاهی و الاهیات بشری: نقدی روش‌شناختی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 163-192]
 • نقد صوفیه بررسی نقد صوفیه در زبان ائمه(ع) [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 27-50]
 • نقد صوفیه بررسی روایات نبوی ناظر به نقد صوفیه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 115-136]
 • نگرش‌های کلی یک متن و تاریخی رازآمیز [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 35-56]
 • نمادها (جستاری در کتاب سفرهای آن‌جهانی: گزارش‌هایی از تجربه‌های نزدیک به مرگ در قرون وسطا و دوران جدید، اثر کارول زالسکی) [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 79-98]
 • نمبوتسو مفهوم «رستگاری» در آموزه آیین بودای پاک‌بوم [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 161-177]
 • نندلال معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 57-72]
 • نهج‌البلاغه ابزار و منابع معرفت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 5-28]
 • نه‌ذهن جان‌پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 99-110]
 • نوآوری مفهوم‌شناسی بدعت و بدعت‌گذاران نزد عالمان شیعی و سنی [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 97-120]
 • نوافلاطونی ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • نورالمضی المرشد مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 149-168]
 • نیابت نقش ادعای نیابت در پیدایش فرقه بابیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 55-76]
 • نیاپرستی آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 97-116]

و

 • واتیکان مسیحیت در آمریکای لاتین؛ از آغاز تاکنون [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 103-126]
 • واحد از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 7-34]
 • وار معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه‍ [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 57-72]
 • واسطه‌بودگی عرفان، واسطه‌بودگی و آگاهی ظرفیت فطری در اندیشة جان روزبروک [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 211-225]
 • والدین جهانی اساطیر آفرینش در یونان باستان [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 115-134]
 • وانگ دایو گفت‌وگوی ناپیدای مسلمانان کنفوسیوسی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 51-70]
 • وایو وایوپرستی بر مبنای رام‌یشت [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 57-78]
 • وجره آیین بودای تَنترَه‌یانه [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 137-160]
 • وجه الله صورت خدا از دیدگاه پولس [دوره 12، شماره 46، 1389، صفحه 35-54]
 • وجود خداوند رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 99-114]
 • وحدت ماهیت و مراتب سلوک عرفانی: بررسی تطبیقی نظرگاه امام خمینی و اِوِلین آندرهیل [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 183-198]
 • وحدت ادیان تاریخ ادیان، تمهیدی برای تعامل ادیان [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 75-102]
 • وحدت اسلامی سلفیه و تقریب [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 127-150]
 • وحدت فقهی امام موسی صدر و دغدغة هم‌گرایی جهان اسلام [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 119-132]
 • وحی ابزار و منابع معرفت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج‌البلاغه [دوره 18، شماره 70، 1395، صفحه 5-28]
 • وحی آتوریته معرفتی باور دینی [دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، 1393، صفحه 193-213]
 • وحی وساطت روحى [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 115-144]
 • وحی گونه‌های مکاشفة خداوند در الاهیات مسیحی [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 65-88]
 • وحی نخستین در جست‌وجوی منشأ دین [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 139-162]
 • وحی‌های ملفوظ وساطت روحى [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 115-144]
 • ورونه مفهوم اساسی دین ودایی [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 109-126]
 • وساطت روحی وساطت روحى [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 115-144]
 • ولایت شاخصه‌های عرفان مثبت از نگاه عارفان برجسته مسلمان [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 27-50]
 • ولایت انسان کامل به روایت ابن‌عربی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 7-28]
 • ولایت رویکرد فلسفى و عرفانى به علم امام [دوره 11، شماره 43، 1388، صفحه 29-48]
 • ولی انسان کامل به روایت ابن‌عربی [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 7-28]
 • وهابیت سلفیه و تقریب [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 127-150]
 • ویتگنشتاین تجربه عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های ویتگنشتاین و مکتب ذن بودیسم [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 225-238]
 • ویلفرد کنتول اسمیت نقدی بر یک اثر کلاسیک مدرن: کتاب معنا و غایت دین اثر ویلفرد کنتول اسمیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 127-150]
 • ویلیام هسکر در باب تأسف‌خوردن بر شرور این جهان [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 43-58]

ه

 • هارون وضعیت سیاسی و فرهنگی شیعیان در دورة امامت امام رضا (ع) [دوره 15، شماره 59، 1392، صفحه 5-37]
 • هراس مسیحیت اگزیستانسیالیستی کیئرکگور [دوره 11، شماره 41، 1388، صفحه 35-56]
 • هرمسیه ذوالنون مصری و عرفان اسلامی نخستین [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 57-118]
 • هزاره تفاسیر مهم مسیحی دربارة بازگشت مسیح [دوره 13، شماره 49، 1390، صفحه 23-48]
 • هستی در سراپردة دل [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 9-34]
 • هم‌زیستی بررسی و نقد رویکردهای مختلف به هم‌زیستی ادیان [دوره 15، شماره 58، 1392، صفحه 43-68]
 • همزیستی مسالمت‌‌آمیز ائمه ع) منادی همزیستی مسالمت آمیز [دوره 12، شماره 47، 1389، صفحه 105-130]
 • هم‌گرایی جهان اسلام امام موسی صدر و دغدغة هم‌گرایی جهان اسلام [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 119-132]
 • همه‌درخدایی آموزه یگانگی خدا در یهودیت [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 71-90]
 • همیستگان دربارة زرتشتیان و معتزله [دوره 11، شماره 44، 1388، صفحه 161-170]
 • هندو زیستن میان جهان‌ها: شعر بهکتی و عارفان کارملیت [دوره 21، شماره 76، 1398، صفحه 109-136]
 • هندوایرانی یزیدیان و اهل حق کردستان [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 119-142]
 • هندوییسم مبانی حقوق بشر در آیین هندو [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 39-68]
 • هنر شرقی جان‌پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 99-110]
 • هولنباخ خداباوری، حقوق و سیاست [دوره 14، شماره 54، 1391، صفحه 133-144]
 • هونن استدلال هونن و شینران بر آموزه‌شان راجع به رستگاری از طریق ایمان به «قدرت دیگر» [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 161-178]
 • هونن و شین‌ران مفهوم «رستگاری» در آموزه آیین بودای پاک‌بوم [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 161-177]
 • هویرو گفت‌وگوی ناپیدای مسلمانان کنفوسیوسی [دوره 15، شماره 60، 1392، صفحه 51-70]
 • هیئت تبلیغی بلال نودینی شیعیان آفریقای شرقی: بررسی میدانی [دوره 20، شماره 75، 1397، صفحه 5-33]

ی

 • یزیدیان عَدی بن‌مسافر: شیخ آیین ایزدی [دوره 13، شماره 51، 1390، صفحه 95-118]
 • یزیدیان یزیدیان و اهل حق کردستان [دوره 11، شماره 42، 1388، صفحه 119-142]
 • یسویه خواجه احمد یسوی و رشد جریان یسویه در ماوراءالنهر و ترکستان [دوره 14، شماره 55، 1391، صفحه 63-78]
 • یمن بانو أرْوی، فرمانروای اسماعیلی‌مذهب یمن [دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، 1392، صفحه 109-130]
 • یهودیت مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت [دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، 1395، صفحه 85-128]
 • یهودیت تاریخ جنبش فمنیسم در یهودیت [دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، 1393، صفحه 151-172]
 • یهودیت دیدگاه شکند گمانیگ وزار اثر مردان فرخ اورمزد دادان درباره یهودیت و مسیحیت [دوره 17، شماره 67، 1394، صفحه 109-130]
 • یهودیت قربانی در آیین یهود [دوره 14، شماره 53، 1391، صفحه 53-78]
 • یهودیت تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی [دوره 12، شماره 48، 1389، صفحه 51-74]
 • یهودیت شکل‌گرفتن توحید [دوره 12، شماره 45، 1389، صفحه 127-138]
 • یهودیت درباره تومارهای بحرالمیت [دوره 21، شماره 77، 1398، صفحه 59-114]
 • یونان باستان اساطیر آفرینش در یونان باستان [دوره 13، شماره 50، 1390، صفحه 115-134]