دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 1-290 
5. تأویل قران در نگاه اسماعیلیان

صفحه 129-156

اسماعیل کی. پوناوالا؛ محمد حسن محمدی مظفر


6. تاریخ تفسیر کتاب مقدس

صفحه 157-208

فیلیپ الکساندر؛ کارلفرید فرولیش؛ حامد فیاضی


7. اناجیل غیر رسمی

صفحه 209-236

عبدالرحیم سلیمانی


8. سنت مقدس: منبع ایمان ارتدکس

صفحه 237-256

تیموتی وئر؛ حمید بخشنده