دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 1-276 
4. عرفان نقطه عزیمت

صفحه 85-114

اولین اندرهیل؛ محمد کیوانفر


5. مرجئه

صفحه 115-136

شهاب الدین وحیدی


6. زندگی نامه حسین بن حمدان خصیبی...

صفحه 137-170

ارون فرایمن؛ محمد حسن محمدی مظفر


7. مواجهه قرائیم با تفکر ابوالحسین بصری

صفحه 171-192

زابینه اشمیتکه؛ محمد کاظم رحمتی